Lista privind informaţiile de interes public comunicate din oficiu

08.02.2019


Trimiteteţi articolul prin email title=
cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Audiovizualului.

Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 (versiune consolidată) privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale;

Lege nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului Nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

Lege nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Lege nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

Lege nr. 52 din 21 ianuarie 2003 *** Republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Decizii de reglementare emise de către Consiliul Naţional al Audiovizualului

Decizie nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual;

Decizia CNA nr. 72 din 2 februarie 2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu modificările și completările ulterioare (sau varianta consolidată) ;

Decizia nr. 277 din 06.06.2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori;

Decizia CNA nr. 155 din 29 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/30.01.2019;

Decizia nr. 277 din 06.06.2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările și completările ulterioare (sau varianta consolidată);

Decizie nr. 320 din 29 mai 2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere;

Decizie nr. 286 din 14 aprilie 2011 privind publicarea codurilor de conduită profesională adoptate de furnizorii de servicii media audiovizuale;

Decizia nr. 761 din 11 septembrie 2007 privind activitatea de control;

Decizia nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune modificată prin Decizia nr. 223 din 5 aprilie 2016;

Decizia CNA nr. 304 din 11 iunie 2015 privind cedarea licentei audiovizuale privind procedura de acordare, modificare, prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală digitală pentru difuzarea în sistem digital terestru;

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNA
Organigrama
Codul de conduită
• Programul de funcţionare al CNA: luni – joi (8.30 – 17.00), vineri (8.30 - 14.30)
• Înscrierile pentru audienţe la personalul de conducere din cadrul CNA se fac la Biroul Cancelaria Consiliului, telefon: 021.305.53.50.

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

Persoanele responsabile cu difuzarea informatiilor publice: Saviana Maftei, Georgeta Pretor, consilieri în cadrul Biroului Comunicare şi Relaţii cu Publicul

d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

- Consiliul Naţional al Audiovizualului
- B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, cod 050706

- Compartimentul Relaţii cu Publicul
Telefon: 021.305.53.30

Web: www.cna.ro
E-mail : cna cna.ro

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

Conform art. 16 alin (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, „Activitatea Consiliului este finanţată de la bugetul de stat.”

Bugetul și bilanțul contabil
• Contul de rezultat patrimonial (Anexa la Rapoartele de activitate ale CNA);
Raport de execuție bugetară;
Planul de achiziții publice;
Transparența veniturilor salariale.

f) programele şi strategiile proprii

Strategia de dezvoltare a pieţei audiovizuale, cuprinsă pe larg în Raportul de activitate al CNA.


Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017