Decizia nr. 172 din 14.01.2010

14.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. MOVA R.T. SATELIT S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 963/17.11.2009

Către

S.C. MOVA R.T. SATELIT S.R.L.,
Ploieşti, Str. Carol Davila nr. 8, bl. 123C, sc. B, et. 1, ap 25, jud. Prahova, CUI 18166180

Întrunit în sedinţa publică din data de 14 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. MOVA R.T. SATELIT S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 963/17.11.2009 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând argumentele pentru care se solicită revocarea deciziei contestate, membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt nefondate şi nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei pentru considerentele care urmează.

Cu privire la conţinutul deciziei contestate, distribuitorul de sevrvicii nu a combătut cu argumente întemeiate situaţia de fapt şi de drept avute în vedere la aplicarea sancţiunii, ci, dimpotrivă, recunoaşte săvărşirea faptei, dar invocă situaţia financiară din cauza căreia a ajuns în această situaţie şi care nu i-ar permite achitarea amenzii, fapt ce nu poate să atragă ca o consecinţă revocarea deciziei contestate.

Consiliul înţelege situaţia economică precară a fiecărui distribuitor de sevrvicii, dar, în calitate de garant al interesului public, C.N.A. este chemat să dispună măsurile legale ce se impun în vederea respectării de către aceştia a prevederilor legale în materia retransmiterii serviciilor de programe şi trebuie să aibă o poziţie echidistantă şi nediscriminatorie faţă de distribuitorii de sevrvicii, indiferent de situaţia financiară a acestora.

Argumentul potrivit căruia reteaua de cablu din localitatea Bălţeşti, jud. Prahova aparţinând S.C. MOVA R.T. SATELIT S.R.L. a fost înstrăinată nu are relevanţă, întrucât această înstrăinare a operat după aplicarea sancţiunii şi nu este de natură a exonera de răspunderea faţă de faptele constatate prin decizia contestată.

Cu privire la cererea dvs. de anualare a avizului de retransmisie nr. A5364/05.01.2006, Anexa din 20.02.2006, pentru localitatea Bălţeşti, jud. Prahova, vă informăm că retragerea avizului la cererea titularului se face în condiţiile reglementate de art. 9 din Decizia C.N.A. nr. 12/2003.

Faţă de aceste argumente, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală, întrucât fapta a existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.