Decizia nr. 511 din 07.06.2012

07.06.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. CANARIS S.R.L.
cu sediul în Braşov, Str. Olteţ nr. 10-11, Jud. Braşov, C.U.I. 3051742

pentru postul de televiziune MIX 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 mai 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul de televiziune MIX 2 , în perioada 18 – 28 mai 2012, a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune MIX 2 aparţine radiodifuzorului S.C. CANARIS S.R.L., (licenţă audiovizuală nr. TV 011.2/21.01.1993, decizia de autorizare nr. 093.0/31.01.1995 şi reautorizare nr. 093.3-1/29.05.2008 eliberată la data de 04.02.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CANARIS S.R.L. a încălcat prevederile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În fapt, în perioada 18 - 28.05.2012, prezenţa competitorilor electorali în cadrul emisiunilor electorale difuzate de postul de televiziune MIX 2 a fost următoarea :

Competitor electoral Nr.aparitii/ reportaj Durata aparitii/reportaj [hh:mm:ss]
USL 140 25:14:32
PD-L 6 1:34:00
UDMR 2 0:50:34
PRM 12 2:45:54
PP-DD 4 0:33:28
PNT-CD 3 0:26:21

De asemenea, în aceeaşi perioadă, ştirile referitoare la competitorii electorali prezentate în cadrul emisiunilor informative difuzate de postul MIX 2 a fost următoarea :

Competitor electoral Nr. stiri /competitor Durata stiri/competitor [hh:mm:ss]
USL 230 11:18:02
PD-L 28 1:36:33
UDMR 14 0:17:20
PRM 13 0:46:54
PNT-CD 9 0:18:39
PP-DD 14 0:17:20
UNPR 5 0:01:55
PER 3 0:08:12

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, obligaţie care îi revenea potrivit Legii nr. 67/2004 şi prevederilor art. 3 din Decizia 195/2012, existând un dezechilibru semnificativ în privinţa participărilor competitorilor electorali în emisiunile informative şi a celor electorale. De exemplu, în cadrul emisiunilor electorale, competitorii USL au avut 140 de apariţii, candidaţii PRM 12 apariţii, cei din partea PD-L 6 apariţii, competitorii din partea PP-DD câte 4 apariţii, candidaţii PNŢ-CD 3 apariţii, iar competitorii din partea UDMR 2 apariţii, în timp ce alţi competitori electorali nu au avut nicio apariţie.

În cadrul emisiunilor informative, competitorii din partea USL au fost prezentaţi în 230 de ştiri, candidaţii PD-L în 28 de ştiri, cei de la UDMR în 14 ştirii, competitorii din partea PP-DD în 14 ştiri, cei de la PRM în 13 ştiri, PNŢ-CD în 9 ştiri, candidaţii UNPR în 5 ştiri şi cei ai PER în 3 ştiri, în timp ce alţi competitori electorali nu au avut nicio apariţie Astfel, radiodifuzorul a prezentat doar anumiţi competitori electorali, în timp ce reprezentanţii altor partide aflate în competiţie electorală nu au fost prezenţi în nicio emisiune informativă sau electorală.

De asemenea, membrii Consiliului au mai constatat că şi în ceea ce priveşte timpul acordat competitorilor aceştia nu au beneficiat de aceeaşi expunere, în condiţiile în care, în emisiunile electorale, unii candidaţi au avut la dispoziţie 25 de ore şi 14 minute, în timp ce alţi candidaţi 26 de minute, iar în emisiunile informative unii candidaţi au avut la dispoziţie 11 ore şi 18 minute, în timp ce alţi candidaţi aproximativ 2 minute.

Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

De asemenea, şi dispoziţiile art. 3 din Decizia 195 2012, stabilesc aceeaşi obligaţie în sarcina radiodifuzorilor de a asigura desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Potrivit raportului întocmit, pe toată perioada de campanie electorală monitorizată, situaţia prezenţelor competitorilor electorali în cadrul emisiunilor informative şi a celor electorale prezentate de postul MIX2 a fost după cum urmează :

Emisiuni informative

Competitor electoral Nr. stiri /competitor Durata stiri/competitor [hh:mm:ss]
USL 408 19:58:36
PD-L 33 1:40:28
UDMR 32 0:36:32
PRM 13 0:46:54
PNT-CD 9 0:18:39
PP-DD 14 0:17:20
UNPR 5 0:01:55
PER 3 0:08:12

Emisiuni electorale

Competitor electoral Nr.aparitii/ reportaj Durata aparitii/reportaj [hh:mm:ss]
USL 249 42:13:41
PD-L 6 1:34:00
UDMR 2 0:50:34
PRM 14 3:23:24
PP-DD 6 1:43:28
PNT-CD 3 0:26:21

Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 20.000 lei.

În sedinţa publică din data de 07.06.2012, Consiliul a luat în discuţie contestaţia înregistrată la CNA sub nr. 9116/05.06.2012, prin care se solicită reanalizarea măsurilor dispuse în sedinţa din 31.05.2012, contestaţie în susţinerea căreia au fost depuse documente.

În urma reanalizării situaţiei de fapt reţinute în decizia de sancţionare stabilită în sedinţa din 31 mai 2012, prin raportare la argumentele formulate prin contestaţie, dovedite cu documente, membrii Consiliului au constatat că acestea sunt de natură a clarifica unele aspecte, însă nu sunt în măsură să înlăture întrutotul situaţia de fapt reţinută în sedinţa din 31 mai 2012, astfel încât măsura sancţionării cu amendă se menţine, modificându-se numai cuantumul acesteia.

Având în vedere toate aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. CANARIS S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 011.2/21.01.1993, al deciziei de autorizare nr. 093.0/31.01.1995 şi reautorizare nr. 093.3-1/29.05.2008 eliberată la data de 04.02.2011, pentru postul MIX 2, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195 2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de apariţii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune MIX 2 cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 63 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în emisiunile informative şi a celor electorale difuzate în perioada 18 - 28 mai 2012 nu a asigurat condiţii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.