Decizia nr. 573 din 30.09.2014

01.10.2014


envoyer l'article par mail title=

 Către :
 S.C. REALITATEA MEDIA S.A. Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea Willbrook, corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700

 privind respingerea cererii de prelungire a valabilităţii licenţei audiovizuale nr. R161/03.10.1995, cu modificările ulterioare, formulată de S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru serviciul de programe REALITATEA FM CÂMPULUNG

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 septembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie cererea înregistrată sub nr. 7540/06.06.2014 referitoare la prelungirea valabilităţii licenţei audiovizuale nr. R161/03.10.1995, cu modificările ulterioare, pentru serviciul de programe REALITATEA FM CÂMPULUNG, solicitare înscrisă la punctul 3 pe ordinea de zi a şedinţei, pe care, în urma analizării, au respins-o cu unanimitate de voturi. În şedinţa publică din data de 30 septembrie 2014, analizând Nota nr. 259/23.09.2014 emisă de Biroul Licenţe Autorizări în completarea Notei nr. 256/19.09.2014 (înscrisă la punctul 5 pe ordinea de zi), membrii Consiliului au constatat că nu s-a redactat decizia cu privire la modul de soluţionare a cererii societăţii menţionate, conform Extrasului Procesului-verbal din 16.09.2014, şi, în consecinţă, au decis, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca Serviciul Juridic şi Reglementări să întocmească documentul respectiv.

 Conform dispoziţiilor art. 55 alin. (3) din Legea audiovizualului, licenţa audiovizuală analogică sau digitală poate fi prelungită din 9 în 9 ani, la cerere, în condiţiile stabilite de Consiliu.
 Condiţiile pentru prelungirea valabilităţii licenţei audiovizuale sunt stabilite prin Decizia nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările şi completările ulterioare.
 Din Nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări în data de 12.09.2014, reiese faptul că, deşi CNA a făcut demersuri repetate în atenţia societăţii în vederea completării de către aceasta a documentaţiei prevăzută de Legea audiovizualului şi, respectiv, de Decizia nr. 277/2013, totuşi aceasta nu a completat dosarul.
 Astfel, prin adresa nr. 6939/22.05.2014, CNA a înştiinţat societatea cu privire la expirarea, în data de 08.08.2014, a valabilităţii licenţei pentru serviciul de programe Realitatea FM Câmpulung, şi a făcut vorbire despre respectarea prevederilor art. 20 din Decizia CNA nr. 277/2013 în privinţa termenului de depunere a solicitării, dar şi a art. 51 din Legea 504/2002 privind depunerea certificatului fiscal.

 În urma verificării documentaţiei depuse de societate în data de 12.06.2014, s-a constatat şi s-a comunicat, ulterior, societăţii, prin adresa 7540 RF/17.06.2014, faptul că aceasta are obligaţia de a depune (cu respectarea termenului prevăzut la art. 20 alin. (3) din Decizia CNA nr. 277/2013, în sensul completării dosarului cu cel puţin 15 zile înainte de data expirării), următoarele acte juridice :

 • decizia de autorizare, în original ;
 • declaraţia notarială a asociatului majoritar şi declaraţia notarială în numele societăţii, emise la momentul solicitării, cu observaţia că declaraţiile depuse de societate la data înregistrării dosarului de prelungire nu sunt de actualitate, fiind datate 3 februarie 2014 şi, respectiv, 17 februarie 2014 ;
 • certificat de atestare fiscală

 Certificatul de atestare fiscală depus de societate fusese eliberat la data de 15.04.2014 şi, ţinând cont că acesta are valabilitate de 30 de zile de la eliberare, s-a constatat că la data solicitării prelungirii licenţei audiovizuale, respectiv 06.06.2014 (adresa nr. 7541), acesta nu mai era valabil. Acest document evidenţia faptul că societatea, aflată în insolvenţă, înregistra obligaţii de plată restante la bugetul de stat, situaţie în care, potrivit dispoziţiilor art. 4 lit. d) din O.U.G. nr. 29/2011, aceasta nu mai îndeplinea una dintre condiţiile cumulativ prevăzute de actul normativ invocat pentru acordarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, respectiv aceea de a nu fi în insolvenţă ;

 • conform art. 4 alin. 2 din Decizia nr. 277/2013, societatea, prin administrator judiciar CENTU SPRL, trebuia să depună documente oficiale care să ateste acţionariatul asociatului majoritar Strategies Research Investments SRL, până la ultima persoană fizică ;
 • strategia editorială pentru perioada de valabilitate a licenţei audiovizuale, conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 277/2013 ;
 • proiectul editorial conţinând formatul de principiu al serviciilor de programe Realitatea TV Târgu Mureş şi Realitatea FM Câmpulung, enumerarea, descrierea şi clasificarea emisiunilor pe tipuri de program, cu precizarea ponderii diferitelor genuri de programe informative, culturale, educative şi de divertisment, aşa cum sunt dispoziţiile art. 4 alin. (1) lit. e) din Decizia nr. 277/2013 ;
 • grila de program săptămânală.
   Ulterior, în data de 18 iulie 2014, s-a constatat că societatea a depus următoarele acte :
 • actul constitutiv şi planul de reorganizare ;
 • declaraţia notarială în numele societăţii ;
 • certificatul de atestare fiscală eliberat la data de 03 iulie 2014, din care reieşea că are obligaţii de plată la bugetul de stat ;
   Prin adresa nr. 7540 RF/22.07.2014, CNA a transmis din nou societăţii care sunt documentele lipsă la dosar în vederea completării acestuia. Societatea a depus, prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 7540/1/22.07.2014, proiectul editorial şi grila de programe pentru
   Realitatea TV Bucureşti, întrucât Realitatea FM Câmpulung retransmitea integral Realitatea FM Bucureşti, care, la rândul său, retransmitea integral Realitatea TV, programul central difuzat prin satelit.
   La data de 24 iulie 2014, sub nr. de înregistrare 7541, societatea a solicitat eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală (duplicat) pentru postul Realitatea FM Câmpulung, depunând în acest sens anunţul publicat în ziarul România Liberă din 24 iulie 2014.

 Verificând datele din anunţul respectiv cu privire la pierderea deciziei de autorizare pentru postul Realitatea FM Câmpulung s-a constatat că decizia de autorizare nr. 183.2-1/30.06.2003 al cărei duplicat s-a solicitat a fost eliberată la data de 01.02.2007 pentru serviciul de programe cu denumirea RADIO GUERRILLA şi nu pentru serviciul de programe Realitatea FM Câmpulung, iar licenţa audiovizuală nr. R161.11/03 octombrie 1995, a cărei prelungire a fost solicitată, a fost eliberată la data de 30 aprilie 2013 pentru serviciul de programe cu denumirea REALITATEA FM CÂMPULUNG.
 În această situaţie, s-a apreciat că anunţul pentru pierderea deciziei de autorizare publicat în vederea eliberării duplicatului deciziei de autorizare nu poate fi luat în considerare, având în vedere că la dosarul aflat la CNA, ultima decizie de autorizare eliberată societăţii a fost acordată pentru serviciul de programe cu denumirea RADIO GUERRILLA şi nu pentru serviciul de programe REALITATEA FM CÂMPULUNG, pentru a cărei decizie de autorizare a fost solicitată eliberarea duplicatului.

 În aceste condiţii, anterior demersurilor cu privire la prelungirea licenţei audiovizuale, societatea avea obligaţia să facă diligenţele necesare în vederea eliberării deciziei de autorizare a cărei denumire a serviciului de programe să corespundă cu cel din licenţa audiovizuală şi numai după efectuarea acestei operaţiuni societatea putea să solicite Consiliului, eliberarea duplicatul deciziei de autorizare a cărei pierdere avea obligaţia să o publice în ziarul respectiv. Ulterior, la data de 07.08.2014, societatea a depus la CNA, sub nr. 9743, declaraţia notarială a acţionarului majoritar Strategies Research Investments SRL, solicitat încă din data de 12.06.2014, deci după aproximativ 2 luni.

 În şedinţa publică din 16.09.2014, deşi de la dosar lipseau şi alte documente, reprezentanţii societăţii au făcut referire la lipsa dovezii de eşalonare a obligaţiilor fiscale restante şi au invocat faptul că, în opinia lor, planul de reorganizare al societăţii depus suplineşte această dovadă, având în vedere că societatea este în insolvenţă de la data de 06.09.2011.
 Conform prevederilor alin. (2) al art. 51 din Legea audiovizualului (astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 25/2013), în cazul în care o societate înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, dar beneficiază de înlesniri sau reeşalonări la plata acestora, societatea este obligată să depună dovada acordării acestor facilităţi.
 Or, societatea nu a putut să producă această dovadă, respectiv nu a putut prezenta un document emis de ANAF de eşalonare a plăţilor restante la bugetul de stat, document ce poate fi emis de această autoritate a statului cu respectarea prevederilor OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.

 Faţă de toate aceste aspecte consemnate în Nota Biroului Licenţe Autorizări din data de 12.09.2014, membrii Consiliului, analizând solicitarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A. de prelungire a valabilităţii licenţei audiovizuale nr. R161/03.10.1995, cu modificările ulterioare, pentru serviciul de programe REALITATEA FM CÂMPULUNG, au decis respingerea ei, având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. (31) din Decizia nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit normei invocate, « în cazul în care dosarul de solicitare este incomplet sau prezintă documente într-o formă inadecvată, Biroul licenţe autorizări va cere solicitantului completarea dosarului, comunicându-i acestuia documentele necesare pentru aceasta, precum şi condiţiile în care acestea trebuie prezentate. Completarea dosarului în condiţiile precizate de Biroul licenţe autorizări nu se poate face mai târziu de 15 zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei. Îndeplinirea condiţiilor privind documentele necesare prelungirii licenţei şi termenele de depunere se certifică solicitantului de Biroul licenţe autorizări. Cererea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei este respinsă în situaţia neîndeplinirii termenelor de depunere sau de completare a documentelor şi a condiţiilor în care trebuie depuse documentele ce însoţesc cererea, indicate de Biroul licenţe autorizări. »

 Făcând aplicarea dispoziţiilor legale menţionate anterior, constatând că societatea REALITATEA MEDIA SA nu a depus în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 20 din Decizia nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare, documentele prevăzute pentru prelungirea valabilităţii licenţei audiovizuale, Consiliul a decis, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului, respingerea solicitării de prelungire a licenţei audiovizuale nr. R161/03.10.1995, cu modificările ulterioare, pentru serviciul de programe REALITATEA FM CÂMPULUNG
 De asemenea, Consiliul a constatat că licenţa audiovizualeă menţionată şi-a încetat efectele la data de 08.08.2014 prin împlinirea termenului de 9 ani pentru care a fost acordată.
 În temeiul prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Se respinge cererea înregistrată sub nr. 7540/06.06.2014, formulată de S.C. REALITATEA MEDIA SA, referitoare la prelungirea valabilităţii licenţei audiovizuale nr. R161/03.10.1995, cu modificările ulterioare, pentru serviciul de programe REALITATEA FM CÂMPULUNG.