Decizia nr. 577 din 30.09.2014

01.10.2014


envoyer l'article par mail title=


 Către :
 SC VIPP FASHION SRL Bârlad Bârlad, Str. Republicii, nr. 190, ap. 5, jud. Vaslui

 privind respingerea cererii de prelungire formulată de SC VIPP FASHION SRL din Bârlad, pentru licenţa audiovizuală nr. R175/12.12.1995

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 septembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat cererea de prelungire înregistrată sub nr. 10070/19.08.2014 completată cu nr. 10070/29.08.2014, 10529/01.09.2014, 1070/02.09.2014, formulată de S.C. VIPP FASHION S.R.L., cu privire la licenţa audiovizuală nr. R175/12.12.1995 pentru postul VIPP din Bârlad, cerere înscrisă la punctul 3 pe ordinea de zi a ședinței, pe care au analizat-o și au supus-o la vot.
 Conform dispoziţiilor art. 55 alin. (3) din Legea audiovizualului, licenţa audiovizuală analogică sau digitală poate fi prelungită din 9 în 9 ani, la cerere, în condiţiile stabilite de Consiliu.

 Condiţiile pentru prelungirea valabilităţii licenţei audiovizuale sunt stabilite prin Decizia nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările şi completările ulterioare.

 În şedinţa publică din data de 30 septembrie 2014, analizând Nota nr. 256/19.09.2014 emisă de Biroul Licenţe Autorizări, înscrisă la punctul 5 pe ordinea de zi, membrii Consiliului au constatat că nu s-a redactat documentul cu privire la modul de soluţionare a cererii societăţii menţionate, conform Extrasului Procesului Verbal din 16.09.2014, şi, în consecinţă, au decis, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca Serviciul Juridic şi Reglementări să întocmească documentul respectiv.

 Respingerea cererii de prelungire este motivată de situaţia de fapt şi de drept constatată şi prezentată de Biroul Licenţe Autorizări după analizarea documentaţiei depuse de radiodifuzor, conform extrasului din
 Nota prezentată Consiliului în şedinţa publică, redat mai jos :
 „SC VIPP FASHION SRL- Radio VIPP din Bârlad

 Licenţa audiovizuală : R175/12.12.1995 cu modificările ulterioare
 Decizia de autorizare iniţială : 188.0/01.10.1996
 Data expirării : 12.09.2014
 Solicitări reactualizare structură serviciu de programe : 10
 Ultima structură aprobată la 24.04.2009
 Format de principiu : generalist
 Orar de emisie : zilnic 0-24
 Solicită modificarea structurii serviciului de programe.

 Structura serviciului de programe după surse de provenienţă (%) Aprobat 24.04.2009 Monitorizat 28.07-03.08.2014 Solicitat
 Producţie proprie 84 16,11 30
 Producţii audiovizuale ale altor producători 14,8 83,89 70
 Programe retransmise 0 0 0
 Programe preluate 1,2
 Roton Music 0 0

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni (%) Aprobat 24.04.2009 Monitorizat 28.07-03.08.2014 Solicitat
 Programe de informare 1,4 1,27 1,5
 Programe educative, culturale, religioase 0 0 0

 din care : educative - - -
 culturale - - -
 religioase - - - Filme - - -
 Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 98,6 (publicitatea era inclusă la „alte tipuri de program”) 94,08 95,5
 Publicitate şi teleshopping 4 3
 din care : publicitate 4 3
 teleshopping - - -

La acordarea licenţei Aprobat 24.04.2009 Monitorizat 28.07-03.08.2014 Solicitat
 Producţie proprie (%) 22 84 16,11 30
 Programe de informare (%) 10 1,4 1,27 1,5

 În perioada 2002-2009 prin Legea audiovizualului nu era prevăzută obligativitatea radiodifuzorilor de a solicita acordul CNA pentru modificările intervenite în structura programelor, aşa cum se întâmplă în prezent la art. 54 alin. (2).
 Acţionariat conform bazei de date şi certificatului constatator nr. 12109/14.08.2014 : Cazacu Anastasia – asociat unic. Atât societatea, cât şi asociatul unic nu sunt asociaţi sau investitori direct sau indirect la alte societăţi de comunicaţie audiovizuală.
 Certificat de atestare fiscală nr. 790/14.08.2014 : societatea înregistrează obligaţii de plată către bugetul statului, fiind prezentată decizia de eşalonare la plată.
 Sancţiuni – o somaţie în 2012

 Observaţii :
 Art. 20 Decizia CNA nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare : (2) „Cererea de prelungire se depune la CNA cu cel putin 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei...”.
 Cererea de prelungire a fost depusă la data de 19.08.2014 (termen conform deciziei -12.07.2014).
 (3^1) „... Completarea dosarului în condiţiile precizate de Biroul licenţe autorizări nu se poate face mai târziu de 15 zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei. Cererea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei este respinsă în situaţia neîndeplinirii termenelor de depunere sau de completare a documentelor...”.
 Documentaţia a fost completată la data de 02.09.2014 (termen conform deciziei -28.08.2014).
 SC VIPP FASHION SRL nu deţine alte licenţe audiovizuale.”
 Potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (31) din Decizia 277/2013, în cazul în care dosarul de solicitare este incomplet sau prezintă documente într-o formă inadecvată, Biroul licenţe autorizări va cere solicitantului completarea dosarului, comunicându-i acestuia documentele necesare pentru aceasta, precum şi condiţiile în care acestea trebuie prezentate. Completarea dosarului în condiţiile precizate de Biroul licenţe autorizări nu se poate face mai târziu de 15 zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei. Îndeplinirea condiţiilor privind documentele necesare prelungirii licenţei şi termenele de depunere se certifică solicitantului de Biroul licenţe autorizări. Cererea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei este respinsă în situaţia neîndeplinirii termenelor de depunere sau de completare a documentelor şi a condiţiilor în care trebuie depuse documentele ce însoţesc cererea, indicate de Biroul licenţe autorizări.

 Făcând aplicarea dispoziţiilor legale menţionate anterior, (în observațiile Notei) constatând că radiodifuzorul S.C. VIIP FASHION S.R.L. nu a depus în termenele şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 20 din Decizia 277/2013 documentele necesare prelungirii valabilităţii licenţei audiovizuale, Consiliul a decis, în temeiul dispoziţiilor art. 55 şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, respingerea solicitării de prelungire a licenţei audiovizuale nr. R175/12.12.1995 pentru postul Radio VIPP din Bârlad.
 De asemenea, Consiliul a constatat că, anterior depunerii documentelor necesare în completarea solicitării de prelungire de către radiodifuzor, termenul de valabilitate al licenţei audiovizuale a expirat, situaţie în care aceasta şi-a încetat efectele prin împlinirea termenului pentru care a fost acordată, la data de 12 septembrie 2014.
 În temeiul prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :
 Art. 1 : Se respinge cererea formulată de radiodifuzorul S.C. VIPP FASHION S.R.L. pentru prelungirea cu 9 ani a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale nr. R175/12.12.1995, cu modificările ulterioare, acordată pentru difuzarea terestră a serviciului de programe de radiodifuziune cu denumirea VIPP din Bârlad.
 Art. 2 : Licenţa audiovizuală nr. R175/12.12.1995, cu modificările ulterioare, acordată S.C VIPP FASHION SR.L., pentru difuzarea terestră a serviciului de programe de radiodifuziune cu denumirea Radio VIPP din Bârlad, îşi încetează efectele prin împlinirea termenului de 9 ani pentru care a fost acordată