Decizia nr. 617 din 23.10.2014

27.10.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. NEWS MEDIA S.R.L.,
 ALBA IULIA, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 68, bl. M6, et. 10, ap. 47, jud. Alba CUI 18517850

 pentru postul de radio ARDELEANUL FM

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 octombrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea structurii serviciului de programe difuzat de postul ARDELEANUL FM, în perioada 05-11.06.2014. Postul de radio ARDELEANUL FM aparţine radiodifuzorului S.C. NEWS MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 705.3/24.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1328.0/02.10.2007).

 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NEWS MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e). Alin. (1) lit. e) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

 Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Decizia nr. 277/2013, modificarea datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea audiovizualului implică solicitarea acordului CNA cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare. În situaţia modificărilor datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului se va depune grila de program pentru un interval de o săptămână, clasificarea emisiunilor pe tipuri de program şi procentele alocate acestora.
 În fapt, în baza raportului prezentat de Servicul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor aprobate de C.N.A. la data de 15.05.2012.
 Astfel, în urma monitorizării realizate de inspectorul teritorial, în perioada 05-11.06.2014, acesta a constatat că ponderea programelor de informare difuzate de postul ARDELEANUL FM a scăzut de la un procent aprobat de 15% la un procent real de 3,14 % (aceasta deoarece nu a mai fost difuzată emisiunea de dezbatere „Ora adevărului”, potrivit menţiunii inspectorului) şi nu au fost difuzate emisiuni culturale. Potrivit raportului de monitorizare, faţă de formatul de principiu al serviciului de programe şi structura de programe aprobate de CNA la data 15.05.2012, postul de radio ARDELEANUL FM a difuzat în perioada 05-11.06.2014, următoarea structură de programe :

 Structura programului după sursa de provenienţă/Structura serviciului de programe pe tipuri de emisiuni
 Producţie proprie : Aprobat : 40 % Real : 41,34 %
 Producţii audiovizuale ale altor producători : Aprobat : 60 % Real : 58,66 %
 Programe retransmise : Aprobat : 0 % Real : 0 %
 Programe preluate : Aprobat : 0 % Real : 0 %
 programe de informare (%) : Aprobat : 15 % Real : 3,14 %

 programe educative, culturale, religioase (%) : Aprobat : 10 % Real : 1,74 %
 din care : Aprobat Real
 Educative : 5 % Educative : 1,74 %
 Culturale : 5 % Culturale : 0 %
 Religioase : 0 % Religioase : 0 %

 filme (%) : Aprobat : 0 % Real : 0 %

 programe de divertisment si alte tipuri de programe (%) Aprobat : 61 % Real : 85,7 %
 din care :
 divertisment : 85,7 %
 alte tipuri de programe : 0 %

 publicitate si teleshopping : Aprobat : 14 % Real : 9,42 %
 din care :
 Publicitate : 9,42 %
 Teleshopping : 0 %

 În esenţă, din situaţia prezentată rezultă că : programele de informare reprezintă un procent 3,14% faţă de 15% aprobat de Consiliu ; programele educative reprezintă un procent de 1,74% faţă de 5% aprobat de Consiliu ; programele culturale reprezintă un procent de 0% faţă de 5% aprobat de Consiliu ; programele de divertisment reprezintă un procent de 85,7% faţă de 61% aprobat de Consiliu.

 Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi în structura programelor.

 Or, în perioada monitorizată s-a constatat că radiodifuzorul a modificat în mod unilateral structura serviciului programului difuzat pentru care nu solicitase în prealabil acordul Consiliului, astfel cum prevede imperativ Legea audiovizualului la art. 54 alin. (2).
 De asemenea, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare. În raport de prevederile legale incidente, ţinând seama de cele constatate şi având în vedere criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. NEWS MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 705.3/24.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1328.0/02.10.2007 pentru postul ARDELEANUL FM din Alba Iulia) se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. NEWS MEDIA S.R.L are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 06.00 - 14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat S.C. NEWS MEDIA S.R.L., pentru postul de radio ARDELEANUL FM, cu amendă de 10.000 lei, întrucât nu a respectat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor aprobate de Consiliu, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor invocate, modificarea structurii programelor poate fi făcută numai cu acordul Consiliului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.