Decizia nr.761 din 11 septembrie 2007

privind activitatea de control


envoyer l'article par mail title=

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale ;
în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (4) şi (5), ale art. 17 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare ;
în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) - (3), ale art. 88 alin. (1) şi (3), ale art. 89 şi 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. - (1) Personalul de control din cadrul Serviciului inspecţie al Consiliului Naţional al Audiovizualului este alcătuit din corpul de inspectori.
(2) Inspectorii dispun de legitimaţie de serviciu, în baza căreia îşi exercită activitatea de control, precum şi de ştampilă care va fi aplicată pe documentele de control, întocmite şi semnate personal.
(3) În activitatea de control, inspectorul are obligaţia să se legitimeze şi să precizeze motivul sau obiectivul controlului.
(4) Constatările rezultate în urma activităţilor de control se consemnează într-un raport de monitorizare sau de constatare, semnat, datat şi ştampilat de inspector, care va fi transmis şefului Serviciului Inspecţie.

Art. 2. - Personalului din cadrul Serviciului inspecţie îi revin următoarele atribuţii principale :
a) verificarea conţinutului programelor audiovizuale ;
b) verificarea respectării structurii serviciilor de programe ;
c) verificarea ofertei de servicii de programe retransmise ;
d) verificarea respectării datelor din deciziile de autorizare audiovizuală ;
e) verificarea respectării şi punerii în aplicare a deciziilor de sancţionare, precum şi a celor cu caracter normativ emise de Consiliul Naţional al Audiovizualului ;
f) primirea şi analizarea plângerilor sau a sesizărilor adresate de orice persoană fizică ori juridică, primite prin orice mijloc de comunicare ;
g) informarea publicului cu privire la drepturile acestuia în relaţia cu radiodifuzorii, distribuitorii de servicii şi Consiliul Naţional al Audiovizualului ;
h) informarea radiodifuzorilor, distribuitorilor de servicii şi a altor persoane interesate, la solicitarea acestora, cu privire la deciziile, instrucţiunile şi recomandările adoptate de Consiliu ;
i) alte sarcini şi obiective stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului.

Art. 3. - (1) Verificarea conţinutului programelor audiovizuale sau al programelor retransmise se realizează, de regulă, la sediul teritorial al C.N.A în care îşi desfăşoară activitatea inspectorul sau, după caz, la sediul radiodifuzorului ori al staţiei cap de reţea.
(2) În cazul serviciilor de programe difuzate în alte localităţi decât cele în care îşi are C.N.A sediul teritorial, verificarea se poate realiza şi la sediul radiodifuzorului din localitatea respectivă sau, după caz, al staţiei cap de reţea.
(3) Inspectorul poate solicita radiodifuzorului punerea la dispoziţie a înregistrărilor programelor difuzate.

Art. 4. - În absenţa reprezentantului legal al radiodifuzorului sau al distribuitorului de servicii, ori a persoanelor competente să dea relaţiile necesare, inspectorul poate solicita, în scris, prezentarea acestora la sediul teritorial al Consiliului Naţional al Audiovizualului, în scopul lămuririi aspectelor constatate. În invitaţie se vor preciza data şi ora, precum şi documentele necesare a fi prezentate.

Art. 5. - În cazul primirii unor plângeri sau sesizări scrise, acestea vor fi înregistrate şi înaintate Serviciului Inspecţie pentru a fi prezentate Consiliului Naţional al Audiovizualului, care va dispune măsurile ce se impun. În situaţia în care plângerea sau sesizarea este transmisă sub altă formă (mijloc de comunicare), inspectorul o va aduce imediat la cunoştinţa şefului Serviciului Inspecţie, care o va prezenta Consiliului.

Art. 6. - În cazul refuzului nejustificat de a permite inspectorului exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Consiliul Naţional al Audiovizualului poate decide sancţionarea radiodifuzorului sau distribuitorului de servicii, conform prevederilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - În activitatea desfăşurată, inspectorii, în calitate de funcţionari publici, se supun normelor de conduită prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 86/2003 privind activitatea de control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 6 mai 2003.

Preşedintele
Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Răsvan Popescu