Decizie CNA nr. 405 din 02 septembrie 2015 -Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 686 din 10.09.2015.


envoyer l'article par mail title=

CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI


Decizie CNA nr. 405 din 02 septembrie 2015
pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilității și de cedare a licenței și a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepția celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum și condițiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori


Având în vedere dubla calitate a Consiliului Național al Audiovizualului, de garant al interesului public și de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,
în scopul clarificării procedurii de acordare, de modificare, de prelungire a valabilității și de cedare a licenței și a deciziei de autorizare audiovizuală,
în temeiul art. 51, 52, 54, 56 și 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI adoptă următoarea :

DECIZIE

ART. I - Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilității și de cedare a licenței și a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepția celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum și condițiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 14 iunie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează :

La articolul 4 alineatul (1), lit. d) se abrogă.

La articolul 4 alineatul (1), literele e), f) si i) se modifică și vor avea următorul cuprins :
„e) proiectul editorial conținând formatul de principiu al serviciului de programe, procentele rezervate operelor europene în condițiile precizate la art. 22 și 24 din Legea audiovizualului, enumerarea, descrierea și clasificarea emisiunilor pe tipuri de program, cu precizarea ponderii diferitelor genuri de programe informative, culturale, educative și de divertisment, sursele exterioare de programe, alte argumente ce pot fi utile în susținerea proiectului editorial ;
f) proiectul tehnic și alte date ce pot fi utile în susținerea proiectului tehnic ;”
...............................................................................................................................
„i) elementele de identificare a serviciului de programe, respectiv, sigla postului, reprezentată grafic sau înregistrată pe suport electronic, în cazul serviciilor de programe de televiziune, sau semnalele de identificare înregistrate pe suport electronic, în cazul serviciilor de programe de radiodifuziune ;”

La articolul 4 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins :
„l) documentele prevăzute la lit. b), e), f) și g) se vor depune și pe suport electronic.”

La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins :
„(2) Solicitantul persoană română care are calitatea de comerciant va anexa la dosarul de solicitare și următoarele documente :
a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociației familiale autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie ;
b) actul constitutiv, cu toate modificările și completările ulterioare, însoțit de certificate de înscriere mențiuni, în copie ;
c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea dosarului, care să precizeze obiectul de activitate și structura acționariatului existent la momentul solicitării licenței audiovizuale, în original ; în condițiile în care în structura acționariatului există acționari persoane juridice, direct sau indirect, se vor depune documente oficiale care să ateste acționariatul acestora până la ultima persoană fizică ;
d) dovada calității de reprezentant în relația cu CNA, atestată prin procură sau împuternicire dată de reprezentantul legal al solicitantului ;
e) actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie ;
f) certificatul de atestare fiscală al solicitantului, cu respectarea dispozițiilor art. 51 din Legea audiovizualului.”

La articolul 4, alineatul (5) se abrogă.

La articolul 4, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins :
„(6) Documentația va fi prezentată în dosar cu șină. După avizarea de către Serviciul juridic și reglementări și de Biroul licențe autorizări, documentația se înregistrează la registratura CNA.”

La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins :
„(2) La concurs pot participa numai solicitanții care se încadrează în prevederile art. 43 alin. (1) și ale art. 47 din Legea audiovizualului.”

Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins :
„Art. 8 - După audierea solicitanților, CNA va decide asupra acordării sau prelungirii licenței audiovizuale, ținând cont și de următoarele criterii generale :
respectarea interesului public ;
asigurarea unui raport echilibrat între serviciile de programe naționale, regionale și locale, excepție făcând situația prelungirii din 9 în 9 ani a licențelor audiovizuale, potrivit legii ;
evitarea abuzului de poziție dominantă și a practicilor care împiedică libera concurență ;
strategia editorială, în raport și cu strategia CNA de acoperire a teritoriului național cu servicii de programe audiovizuale, prevăzută la art. 68 din Legea audiovizualului ;
oferta de programe și conținutul acestora, prezentate în proiectul editorial ;
experiența și competența în domeniul audiovizual, după caz.
respectarea drepturilor fundamentale ale omului și protecția minorilor ;
respectarea pluralismului politic și social, diversitatea culturală, lingvistică și religioasă, informarea, educarea și divertismentul publicului ;
promovarea culturii și protejarea limbii române, a culturii și a limbilor minorităților naționale ;
durata totală cotidiană de difuzare a serviciului de programe ;
genul, orarul și durata de difuzare și de redifuzare a emisiunilor ;
situația exploatării celorlalte licențe pe care le dețin solicitantul sau acționarii societății solicitante, după caz ;
situația sancțiunilor aplicate, raportarea la acestea și măsurile luate privind intrarea în legalitate, acolo unde este cazul ;
procentul alocat programelor locale, în cazul licențelor audiovizuale regionale și locale difuzate pe cale radioelectrică terestră.”

La articolul 12 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins :
„b) cu cel puțin 30 de zile înainte de data împlinirii termenului de retragere a licenței prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în cazul difuzării prin rețele de comunicații electronice.”

Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins :
„Art. 13 - (1) Titularul licenței audiovizuale va înregistra la CNA dosarul de solicitare a deciziei de autorizare, care va conține, în funcție de modalitatea tehnică de difuzare, următoarele documente :
a) cerere, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1 ;
b) grila de program pentru o perioadă de o săptămână ;
c) autorizația tehnică de funcționare a stației de emisie, în copie certificată de radiodifuzor ;
d) licența de emisie, în copie certificată de radiodifuzor, în cazul difuzării pe cale radioelectrică, sau licența de utilizare a frecvențelor cu includerea serviciului de programe în grupul de utilizatori, în cazul difuzării prin rețele de comunicații electronice, în copie certificată de radiodifuzor ;
e) lista echipamentelor și schița spațiilor redacționale și de producție ;
f) copia contractului de închiriere sau a actului de proprietate pentru spațiile destinate realizării serviciului de programe, certificată cu originalul de către radiodifuzor ;
g) lista persoanelor responsabile de conducerea societății comerciale și a celor care își asumă, în principal, responsabilitatea editorială, numerele de telefon și adresa la care pot fi contactate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Documentația va fi prezentată în dosar cu șină. După avizarea de către Serviciul juridic și reglementări și de Biroul licențe autorizări, documentația se înregistrează la registratura CNA.”

Articolul 15 se abrogă.

Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins :
„ART. 16 - (1) După obținerea deciziei de autorizare, difuzarea serviciului de programe trebuie să înceapă înainte de împlinirea termenului de retragere a licenței audiovizuale prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului.
(2) Radiodifuzorii vor comunica în scris la CNA data începerii difuzării serviciului de programe, cu cel puțin 24 de ore înainte de această dată.”

La articolul 17, alineatele (1) si (4) se modifică și vor avea următorul cuprins :
„(1) Radiodifuzorii au obligația să aducă la cunoștința CNA, în scris, orice modificare apărută în datele cuprinse în licența audiovizuală și în decizia de autorizare audiovizuală.”
...............................................................................................................................
„(4) Solicitarea de modificare va fi însoțită de formularul-tip completat conform anexei nr. 1 și va fi prezentată în dosar cu șină. Documentația se verifică de către Serviciul juridic și reglementări și/sau Biroul licențe autorizări, și, dacă este avizată, se înregistrează la registratura CNA.”

Articolul 19 se abrogă.

La articolul 20, alineatele (2) si (3^1) se modifică și vor avea următorul cuprins :
„(2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenței, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, și va fi însoțită de următoarele documente :
a) licența audiovizuală, în original ;
b) decizia de autorizare, în original ;
c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcție de statutul juridic al solicitantului, precum și documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) și k).”
................................................................................................................................
„(3^1) Dosarul conținând documentația de prelungire a valabilității licenței audiovizuale se avizează de către Serviciul juridic și reglementări și de Biroul licențe autorizări și se înregistrează la CNA.”

La articolul 20, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins :
„(5) În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligația de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.
(6) În cazul serviciilor de programe difuzate prin rețele de comunicații electronice, decizia de autorizare audiovizuală va putea fi eliberată în cel mult 30 de zile de la data eliberării licenței audiovizuale.”

La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins :
„(3) Documentele prevăzute la alin. (2) vor fi verificate de Serviciul juridic și reglementări și de către Biroul licențe autorizări ; documentele vor fi înregistrate la CNA numai în situația în care dosarele de cedare/preluare licență audiovizuală sunt avizate.”

La articolul 21, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins :
„(5) În cazul obținerii acordului Consiliului, solicitanții vor depune la sediul CNA o copie a contractului de cedare a licenței, certificată cu originalul de către solicitant, însoțită de formularul prevăzut în anexa nr. 1 ; documentele vor fi verificate, în termen de 5 zile de la depunere, de către Serviciul juridic și reglementări și Biroul licențe autorizări, în vederea operării modificărilor în licența audiovizuală și, după caz, în decizia de autorizare audiovizuală.
(6) În cazul serviciilor de programe difuzate prin rețele de comunicații electronice, CNA va efectua modificările impuse în licența audiovizuală în maximum 30 de zile de la data înregistrării contractului de cesiune. Decizia de autorizare audiovizuală, pe numele cesionarului, va putea fi eliberată în cel mult 30 de zile de la data eliberării licenței audiovizuale.”

După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins :
„Art. 22^1 - Toate solicitările, prevăzute de prezenta decizie, se depun la CNA prin reprezentantul solicitantului în relația cu CNA, sau de către o persoană împuternicită de acesta.”

Anexa 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

ART. II - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Consiliului Național al Audiovizualului,

Laura GEORGESCU

PDF - 169.2 ko
Anexa 1
Word - 69.5 ko
Anexa1