HOTĂRÂRE Nr. 403 din 19 iunie 2013


envoyer l'article par mail title=

pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional

EMITENT : GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN : MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 3 iulie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 333/2009,

Guvernul României aprobă prezenta hotărâre.

ART. 1
Se aprobă Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 26 octombrie 2009, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează :
Ministrul pentru societatea informaţională,
Dan Nica

Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu

Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean

Bucureşti, 19 iunie 2013.
Nr. 403.

ANEXA 1

STRATEGIE privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional

CAPITOLUL I
Cadrul general

1. În conformitate cu obligaţiile asumate ca stat membru al Uniunii Europene, raportat şi la angajamentul pe care România şi l-a asumat ca ţară semnatară a Actelor finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii de la Geneva 2006 (RRC-06), organizată de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT), Guvernul României decide, prin prezentul document de strategie, implementarea serviciilor de televiziune digitală terestră la nivel naţional şi finalizarea procesului de încetare a serviciilor de televiziune analogică terestră până la 17 iunie 2015. Această acţiune nu va implica doar schimbări tehnice, ci va presupune modernizarea peisajului audiovizual, aducând cu sine introducerea pas cu pas a noilor reglementări menite să asigure o utilizare eficientă a spectrului radio, realizată prin migrarea spre televiziunea digitală, precum şi campanii de informare ce vor facilita înţelegerea a ceea ce presupune tranziţia şi ulterior realizarea acesteia.

2. Conversia televiziunii terestre de la transmisia analogică la cea digitală este parte componentă a tranziţiei generale spre oportunităţile oferite de reţelele de comunicaţii electronice cu performanţă superioară care permit transmiterea pe lângă serviciile terestre de televiziune şi a serviciilor de date către terminale.

3. Procesul de tranziţie trebuie să ia în considerare un cumul de factori esenţiali, în corelaţie cu structura şi caracteristicile populaţiei, dar şi cu mediile şi modalităţile de acces la serviciile de televiziune.

CAPITOLUL II
Obiective strategice

Având în vedere necesităţile de dezvoltare a societăţii româneşti, precum şi angajamentele asumate în cadrul organizaţiilor internaţionale în care România este parte, s-au conturat următoarele obiective fundamentale ale Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, denumită în continuare Strategia :

2.1. realizarea tranziţiei complete şi efective de la serviciile de televiziune analogice terestre la serviciile de televiziune terestre în format digital şi încetarea completă a emisiilor analogice până la data de 17 iunie 2015 ;

2.2. dezvoltarea echilibrată a infrastructurii pentru furnizarea de servicii de televiziune în format digital, prin intermediul transmisiilor terestre, pe teritoriul întregii ţări ;

2.3. stabilirea soluţiilor optime de tranziţie pentru evitarea interferenţelor prejudiciabile în condiţiile în care transmisiile analogice şi cele în format digital vor fi difuzate o perioadă de timp simultan, iar spectrul radio va fi supraaglomerat ;

2.4. optimizarea utilizării resurselor spectrale, concomitent cu stabilirea unor condiţii tehnice specifice, care să permită implementarea tehnologiilor în format digital, în conformitate cu planul digital stabilit în cadrul RRC-06, cu modificările ulterioare ;

2.5. stabilirea principiilor generale pentru dezvoltarea unui mediu concurenţial şi propice investiţiilor pe piaţa serviciilor de televiziune în format digital, cu asigurarea respectării exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul conţinutului serviciilor media audiovizuale transmise de furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia României, a pluralismului surselor de informare a publicului şi a unui raport echilibrat între serviciile de programe cu acoperire naţională şi serviciile locale, regionale ori tematice ;

2.6. implementarea flexibilă a noilor servicii de televiziune în format digital utilizând tehnologii avansate de transmisie şi permiţând dezvoltarea de viitoare tehnologii, în funcţie de cererile pieţei pentru astfel de servicii ;

2.7. diminuarea efectelor negative ale tranziţiei de la furnizarea de servicii de televiziune în sistem analogic la furnizarea de servicii de televiziune în sistem digital, având în vedere necesitatea asigurării continuităţii serviciilor publice de televiziune şi în acelaşi timp păstrarea unei competitivităţi loiale pe piaţă ;

2.8. structurarea planului naţional de frecvenţe radio adoptat la RRC-06 (Planul RRC-06), în vederea implementării multiplexelor digitale naţionale, precum şi a unor multiplexe digitale suplimentare la nivel local/regional, în funcţie de posibilităţile tehnice şi în conformitate cu actele finale ale RRC-06, precum şi cu actele finale ale conferinţelor mondiale de radiocomunicaţii (WRC) ale UIT şi cu deciziile adoptate la nivelul Uniunii Europene.

CAPITOLUL III
Plan de măsuri pentru implementarea Strategiei

În vederea realizării obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.1 - 2.8, România poate implementa la nivel naţional 4 multiplexe digitale terestre în banda UHF şi unul în banda VHF, rămânând ca la nivel regional/local să existe posibilitatea alocării unor multiplexe digitale terestre suplimentare în funcţie de posibilităţile tehnice şi în limitele Planului RRC-06, cu modificările ulterioare.

Pentru a putea pune în practică obiectivele stabilite şi pentru a menţine coerenţa şi controlul procesului de tranziţie se stabileşte următorul plan de măsuri :

3.1. Măsuri de implementat

3.1.1. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.1, 2.2, 2.4, 2.7 şi 2.8 se vor acorda 4 multiplexe digitale naţionale pentru televiziune digitală terestră în banda UHF (ultra high frequency) şi unul în banda VHF (very high frequency) ; furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru atât pe multiplexele prevăzute în Planul RRC-06, cu modificările ulterioare (4 în banda UHF şi 1 în banda VHF), cât şi pe multiplexele regionale/locale se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

3.1.2. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.4 şi 2.8, cele 5 multiplexe digitale naţionale vor avea condiţii de compatibilitate cu Planul RRC-06, cu actele finale ale RRC-06 şi ale conferinţelor mondiale de radiocomunicaţii ale UIT şi cu deciziile adoptate la nivelul Uniunii Europene referitoare la implementarea dividendului digital.

3.1.3. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.7, un multiplex din cele 4 disponibile în banda UHF se va acorda cu impunerea unor condiţii de acoperire teritorială şi de populaţie, respectiv de preluare şi transmisie « free to air », în condiţii transparente, concurenţiale şi nediscriminatorii, pentru posturile publice de televiziune, precum şi pentru posturile private de televiziune care transmit analogic terestru, în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Prin « free to air » se înţelege transmisia necriptată a programelor, respectiv recepţia liberă a acestora.

3.1.4. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.1, 2.2, 2.4, 2.7 şi 2.8, în funcţie de posibilităţile tehnice şi în limitele Planului RRC-06, cu modificările ulterioare, se vor identifica multiplexe regionale/locale.

3.1.5. Pentru realizarea obiectivului strategic prevăzut la pct. 2.7, operatorul care transmite în prezent programele televiziunii publice în format analogic poate implementa, în condiţiile art. 59^1 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, un proiect de extindere la nivel naţional a experimentului existent de televiziune digitală în standard DVB-T. Proiectul-pilot va utiliza frecvenţele radio alocate pentru reţeaua actuală de televiziune analogică TVR2 din UHF ce se regăsesc în Planul RRC-06, cu impunerea unor condiţii de preluare şi transmisie « free to air », în condiţii economice transparente şi nediscriminatorii pentru programele publice de televiziune. Condiţiile tehnice minimale pentru implementarea acestui proiect sunt :
a) standardul de transmisie DVB-T2 ;
b) acoperire în condiţiile recepţiei fixe de 40% din populaţie până la data de 1 iulie 2014, respectiv 70% din populaţie până la data de 17 iunie 2015 ;
c) posibilitatea utilizării infrastructurii proprii.

Transmisia analogică pe cale radio terestră a programului public TVR2 va înceta treptat, pe regiuni, pe măsura implementării proiectului sus-menţionat, respectiv prin transmisia în sistem digital, după un calendar agreat de către Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), Autoritatea Naţională de Administrare şi Reglementare pentru Comunicaţii (ANCOM) şi operator. Întreruperea transmisiei programului public TVR2 necesară implementării Strategiei nu va depăşi 20 de zile calendaristice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

3.1.6. În vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 3.1.5, operatorul poate beneficia, în condiţiile art. 59^1 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de un acord din partea ANCOM pentru extinderea proiectului-pilot actual de televiziune digitală terestră, în condiţiile art. 3.1.5, până la data prevăzută pentru încetarea totală a transmisiilor analogice, respectiv 17 iunie 2015. De acelaşi tip de acord pot beneficia, în aceleaşi condiţii transparente, concurenţiale şi nediscriminatorii, şi alţi operatori, în limitele tehnice permise de planurile de frecvenţe analogice/digitale.

3.1.7. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.1, 2.5 şi 2.7 se va lansa, cu începere de la data de 1 august 2013, o campanie de informare şi mediatizare a procesului de tranziţie de la televiziunea terestră analogică la televiziunea terestră digitală.

3.1.8. Pentru realizarea obiectivului strategic prevăzut la pct. 2.1, cel târziu la data de 17 iunie 2015 va înceta orice emisie analogică de televiziune terestră.

3.1.9. Pentru realizarea obiectivului prevăzut la pct. 2.7, în perioada de tranziţie, până la data de 17 iunie 2015, se va asigura de către operatorul actual şi transmisia în paralel (simulcast) a programului public TVR1 în sistem analogic în banda VHF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

3.2. Acordarea multiplexelor digitale

3.2.1. Un multiplex digital naţional din cele 4 se va acorda, conform legii, prin procedură de selecţie organizată de către ANCOM în condiţiile specificate la pct. 3.1.3. Acest multiplex va funcţiona în banda UHF, cu posibilitatea de transmitere a posturilor publice şi private de televiziune după 17 iunie 2015 şi va trebui să asigure o acoperire în recepţie fixă de 90% din populaţie şi 80% din teritoriu la 31 decembrie 2016.

3.2.2. Restul de 4 multiplexe digitale naţionale, 3 multiplexe în banda UHF şi 1 în banda VHF, vor fi acordate conform legii, prin procedură de selecţie organizată de către ANCOM, cu posibilitatea de furnizare a serviciilor comerciale de retransmisie a posturilor de televiziune după 17 iunie 2015.

3.2.3. Atât multiplexul digital naţional condiţionat, cât şi celelalte 4 multiplexe digitale naţionale (3 în banda UHF şi 1 în banda VHF) vor fi acordate simultan prin procedură de selecţie organizată de ANCOM înaintea datei de 17 iunie 2015. Dacă prin această procedură unul sau mai multe multiplexe nu vor fi acordate, ANCOM poate repeta procedura de selecţie pentru multiplexul/multiplexele rămas/rămase nealocat/nealocate.

3.2.4. Standardul de televiziune digitală terestră utilizat pentru transmisia celor 5 multiplexe va fi DVB-T2.

3.2.5. Multiplexele regionale/locale vor fi acordate prin procedură de selecţie organizată de către ANCOM.

CAPITOLUL IV
Modalităţile de aplicare a măsurilor

4.1. În scopul coordonării procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră, ANCOM va avea următoarele responsabilităţi specifice :
a) analizarea Planului RRC-06 şi repartizarea frecvenţelor pe multiplexe, având în vedere actele finale ale conferinţelor mondiale de radiocomunicaţii ale UIT şi deciziile adoptate la nivelul Uniunii Europene referitoare la implementarea dividendului digital, precum şi rezultatele obţinute la coordonarea internaţională a frecvenţelor ;
b) elaborarea calendarului şi a condiţiilor tehnice pentru acordarea multiplexelor naţionale de televiziune digitală şi a multiplexelor regionale/locale ;
c) coordonarea şi monitorizarea procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră ;
d) identificarea acelor condiţii ce conduc la desfăşurarea în condiţii optime a procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră ;
e) acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor în sistem digital terestru ;
f) autorizarea tehnică a emisiilor digitale ;
g) supravegherea şi controlul respectării obligaţiilor prevăzute în licenţele de utilizare a frecvenţelor în sistem digital terestru.

4.2. În exercitarea atribuţiilor sale de coordonare a procesului de tranziţie la televiziunea digitală terestră, ANCOM va colabora cu CNA, care este responsabil de :
a) monitorizarea şi asigurarea punerii în practică, împreună cu Ministerul Culturii, a politicilor audiovizuale asumate de România, a campaniilor de informare şi mediatizare a procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră ;
b) acordarea licenţelor audiovizuale digitale în cadrul multiplexelor pentru serviciile media audiovizuale digitale, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin potrivit legii.

---------------