Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 7.06.2016

07.06.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite pentru posturile din teritoriu de către Serviciul Inspecție și, constatând abateri de la prevederile legale în vigoare, a hotărât să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă în cuantum de 5.000 de lei postului TV Buzău, pentru încălcarea prevederilor art. 72 lit. a), c) și d) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, la difuzarea emisiunii „Cu cărțile pe față” (edițiile din 18 și 24 mai 2016). Sancțiunea a fost aplicată de CNA în temeiul art. 78 din aceeași lege [„(1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 66 - 77 atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Faptele se constată şi sancţiunile se aplică de Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi”]. S-au avut în vedere și dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016 ;

- somație publică postului MDI TV din Târgoviște pentru că în cadrul emisiunii „Fețele puterii”, ediția din 19.04.2016, nu a respectat dispozițiile art. 139 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. La stabilirea sancțiunii s-a avut în vedere și știrea cu titlul „Post cu dedicație... ??!!” transmisă în data de 23.05.2016 fără a fi respectate prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, în urma analizării situației cu privire la depunerea solicitărilor de modificare a deciziilor de autorizare audiovizuală, constatând nerespectarea, după caz, a dispozițiilor art. 20 alin. (5), respectiv art. 12 din Decizia CNA nr. 277/2013, Consiliul a decis să sancționeze cu câte o somație publică următorii radiodifuzori : Patriarhia Română pentru postul Radio Trinitas din Iaşi, Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia pentru postul Radio Reîntregirea din Târgu Mureş și SC MARIA RADIO ERDELY SRL pentru posturile Maria Radio din Oradea, respectiv Maria Radio din Gheorgheni.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

Art. 72 Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii :
a) să fie imparţiali ; (...)
c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare ;
d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii.

Art. 139 Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016

Art. 5. - (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza și difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral : (…)
b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015, în care competitorii electorali își pot prezenta programele politice și activităț ile de campanie electorală ; în situaț ia transmiterii în direct a unor activităț i de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 115/2015 ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală”, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri.

Decizia CNA nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 (1) Difuzarea serviciului de programe audiovizuale poate începe numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală şi în condiţiile stabilite în licenţa audiovizuală.
(2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii :
a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră ;
b) cu cel puţin 30 de zile înainte de data împlinirii termenului de retragere a licenţei prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în cazul difuzării prin reţele de comunicaţii electronice.
(3) În situaţii justificate, titularul unei licenţe audiovizuale poate solicita prelungirea termenului de 12 luni prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în condiţiile prevăzute în acelaşi articol. Cererea de prelungire va fi însoţită de documente care să susţină solicitarea şi trebuie transmisă în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b).

Art. 20 (5) În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.