Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 25.06.2019

25.06.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 25.06.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Biroul Reglementări și Relații Europene cu privire la promovarea diversității culturale în spațiul audiovizual (perioada analizată : 01.01.2015 – 31.12.2018), așa cum prevede legislația în vigoare, care a transpus Directiva Serviciilor Media Audiovizuale (Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010).

Directiva impune statelor membre UE să garanteze faptul că staţiile de emisie rezervă operelor europene o proporţie majoritară din timpul lor de emisie, din care se scade timpul alocat ştirilor, evenimentelor sportive, jocurilor, publicităţii, serviciilor teletext şi teleshoppingului. Totodată, statele membre trebuie să garanteze că operelor audiovizuale realizate de producători independenți li se alocă fie 10% din spaţiul de emisie, fie 10% din bugetul de programe al radiodifuzorilor.

Astfel, avându-se în vedere dispozițiile legale, s-a urmărit respectarea de către radiodifuzori, după caz, a prevederilor art. 24 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, a dispozițiilor art. 85 lit. a) și b) și art. 88 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual și, respectiv, a prevederilor art. 26 alin. (4) din Decizia CNA nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere.

La finalul dezbaterilor, Consiliul a decis să aplice câte o somație publică următorilor radiodifuzori care au încălcat prevederile art. 88 din Codul audiovizualului, potrivit cărora aveau obligația de a prezenta CNA, semestrial, un raport privind operele europene difuzate :

În baza aceluiași raport, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 26 alin. (4) din Decizia CNA nr. 320/2012, CNA a decis să aplice câte o somație publică furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere S.C. Myvideo Broadband S.R.L. (MYVIDEO), S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L. (WEBSITE), S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (ANTENA PLAY).

Totodată, CNA a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Direcția Control și Digitalizare pentru rețelele CATV și a decis să aplice, pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, câte o somație publică următoarelor societăți : S.C. Intersat S.R.L./ Intersat/ Constanța, S.C. Next Start S.R.L./ Next Start CATV / Hârlău / Iași, S.C. Digital Cable Systems S.A. / Akta / Câmpulung / Argeș și S.C. Lidas Prod S.R.L. (4 rapoarte). În sancțiunea pentru societatea Lidas Prod s-a reținut și nerespectarea dispozițiilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului.

De asemenea, ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control și Digitalizare pentru posturile din teritoriu, Consiliul a decis să sancționeze cu somație publică S.C. Dream Radio S.R.L. (Radio Zu/ Focșani/ Vrancea și Romantic FM/ Bacău) pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CNA a aprobat solicitările de licențe audiovizuale ale societăților : ALEPH MEDIA SRL (București) pentru difuzarea prin satelit și comunicații electronice a serviciilor de programe ALEPH NEWS/ALEPH NEWS HD, ALEPH BUSINESS/ALEPH BUSINESS HD și ALEPH COMEDY/ALEPH COMEDY HD din București, respectiv, 1TV EDUCAŢIONAL SRL pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe 1TV Educaţional din Piatra Neamţ.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 24 - (1) Orice radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României va rezerva operelor europene create de producători independenţi faţă de acei radiodifuzori cel puţin 10% din timpul său de difuzare, cu excepţia timpului consacrat informaţiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicităţii, precum şi serviciilor de teletext şi teleshopping, sau cel puţin 10% din bugetul său de programe.

(2) În operele europene create de producători independenţi va fi inclusă o proporţie corespunzătoare de opere recente, respectiv de opere difuzate în următorii 5 ani după producerea lor.

(3) Un producător este independent faţă de un anumit radiodifuzor dacă activitatea sa de realizare a unor producţii audiovizuale este susţinută financiar într-o proporţie mai mică de 25% din aceleaşi surse cu serviciul de programe în cadrul căruia se difuzează producţia sa şi dacă deţine mai puţin de 25% din capitalul societăţii care finanţează serviciul de programe în cauză.

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Art. 74 - (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Art. 82 - (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 85 - Radiodifuzorii aflaţi în jurisdicţia României au obligaţia de a asigura în cadrul fiecărui serviciu de programe de televiziune îndeplinirea următoarelor cerinţe :

a) să rezerve operelor europene, astfel cum sunt definite la art. 11 din Legea audiovizualului, minimum 50% din timpul de difuzare, cu excepţia timpului consacrat informaţiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicităţii, precum şi serviciilor de teletext şi teleshopping ;

b) să rezerve operelor europene create de producători independenţi cel puţin 10% din timpul de difuzare, cu excepţia timpului consacrat informaţiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicităţii, precum şi serviciilor de teletext şi teleshopping, sau cel puţin 10% din bugetul lor de programe ;

Art. 88 - Radiodifuzorii aflaţi în jurisdicţia României prezintă semestrial Consiliului un raport, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul cod.

Decizia CNA nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere

Art. 26 (4) Furnizorii de servicii video on demand prezintă anual CNA un raport privind operele europene difuzate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.