CADRUL NORMATIV PRIVIND REFLECTAREA ÎN AUDIOVIZUAL A CAMPANIEI ELECTORALE PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI A SENATULUI


envoyer l'article par mail title=

Actul normativ care reglementează alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi, implicit, campania electorală ce se va desfăşura în vederea alegerilor este Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului , cu modificările şi completările ulterioare.

Această lege a fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2008.

PDF - 242.2 ko
Extras din Legea nr. 35 din 13 martie 2008
cu modificările şi completările ulterioare

Până la data de 01 octombrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului va emite norme cu privire la reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Termeni şi expresii, definiţii

Potrivit art. 2 din Legea nr. 35/2008, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie :

(...)

13. campanie electorală - perioadă în care competitorii electorali desfăşoară activităţi de propagandă cu scopul de a-i determina pe alegători să îşi exprime voturile în favoarea lor ;

14. candidat - persoană care participă la alegeri în urma propunerilor înaintate de competitori electorali sau în nume propriu pentru a obţine un mandat de deputat sau de senator, în condiţiile în care candidatura sa este declarată definitivă de către organismul electoral corespunzător, potrivit prezentului titlu ;

15. candidat independent - persoană care participă la alegeri pentru a obţine un mandat de deputat sau de senator şi care se autopropune pentru aceasta, fiind susţinută de un anumit număr de alegători, în condiţiile în care candidatura sa este declarată definitivă de către organismul electoral corespunzător, potrivit prezentului titlu ;

16. competitori electorali - partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile legal constituite ale cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale, care înaintează propuneri de candidatură, precum şi candidaţii independenţi ;

(...)

25. perioadă electorală - intervalul de timp cuprins între ziua aducerii la cunoştinţă publică a datei la care vor avea loc alegerile şi data în care rezultatele finale ale acestora sunt aduse la cunoştinţă publică prin publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea tuturor termenelor pentru contestaţii şi răspunsuri la acestea ;

(...)

Durata campaniei electorale

Potrivit art. 7 din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare, campania electorală începe cu 30 de zile înainte de ziua votării şi se încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării.
Prin Hotărârea nr. 983/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 631 din 1 septembrie 2008, Guvernul a stabilit, la punctul 58 din Anexă, ca dată a începerii campaniei electorale, ziua de 31 octombrie 2008.

Reglementări privind conţinutul, timpii de antenă, prezentarea sondajelor

Comunicarea situaţiei centralizate pentru atribuirea timpilor de antenă

Conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 35/2008, Biroul Electoral Central are următoarele atribuţii principale :

(...)

e) centralizează, pe baza comunicărilor primite de la birourile electorale de circumscripţie, numărul de candidaturi definitive din colegiile uninominale depuse de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ; comunică situaţia centralizată, în termen de 24 de ore de la întocmire, comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă, precum şi Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune ;

(...)

Capitolul 7 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare cuprinde desfăşurarea campaniei electorale în audiovizual, după cum urmează :

(...)

ART. 37 (1) În campania electorală, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, cât şi cetăţenii cu drept de vot au dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei scrise, a mijloacelor electronice şi a celorlalte mijloace de informare în masă.

(2) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept.

(...)

ART. 38 (1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu şi candidaţii independenţi au acces gratuit la serviciile publice de radio şi televiziune proporţional cu numărul de candidaturi propuse şi rămase definitive. Fiecare societate publică de radio şi televiziune va lua în considerare numărul de candidaturi propuse de fiecare competitor electoral în aria geografică acoperită de postul respectiv de radio sau televiziune.

(2) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu, precum şi candidaţii independenţi sunt obligaţi să solicite, în termen de 48 de ore de la data stabilirii zilei votării, conducerii serviciilor publice de radio şi televiziune, acordarea timpilor de antenă. Solicitările peste acest termen nu se iau în considerare.

(3) Posturile private de radio şi televiziune vor practica acelaşi tarif pe emisiune şi pe unitate de timp pentru toţi competitorii electorali care participă în alegeri, conform prezentului titlu, iar timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali trebuie să fie proporţionali cu cei practicaţi de posturile publice.

(4) Este interzisă introducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni decât cele electorale.

"ART. 38^1

(1) În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii :

a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul ;

b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ;

c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare ;

d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.

(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

(3) Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.

ART. 38^2

(...)

(2) În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării."

(...)

Contravenţii şi infracţiuni

ART. 50 Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie infracţiuni, următoarele fapte :

(...)

h^2) nerespectarea dispoziţiilor art. 18 ;
h^3) nerespectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (3) şi ale art. 38 alin. (1), (3) şi (4) ;
h^4) nerespectarea dispoziţiilor art. 38^1 ;".

(...)

ART. 51 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 50 lit. a^1), a^2), a^3), a^4), c), f), g), h), h^1), h^2), h^3), k), o), q) şi r) se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei, cele de la lit. b), l) şi p), cu amendă de la 1.500 la 4.500 lei, cele de la lit. a), d), e), h^4), i), j), m), m^1), m^2) şi n), cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei."

(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 50 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către :

(...)

g) Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi pentru fapta prevăzută la art. 50 lit. h^3) sau fapta prevăzută la art. 50 lit. h^4), în cazul în care aceasta este comisă de radiodifuzori."

Dispoziţii din Codul audiovizualului referitoare la asigurarea informării corecte a publicului şi publicitatea politică

Potrivit dispoziţiilor art. 71 din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare :

(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;
b) asigurarea unei distincţii clare între faptele şi opiniile prezentate ;
c) evitarea oricăror forme de discriminare pe considerente de rasă, etnie, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau vârstă.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) sunt respectate şi în cazul în care punctele de vedere exprimate aparţin experţilor, jurnaliştilor, reprezentanţilor partidelor neparlamentare, minorităţilor, organizaţiilor neguvernamentale, sindicatelor şi patronatelor.

(3) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt se menţionează pe post.

Art. 155 din Codul audiovizualului cuprinde dispoziţii cu privire la publicitatea politică, astfel :

(1) În sensul prezentului Cod, constituie publicitate politică clipurile publicitare care promovează un partid, un om politic sau un mesaj politic.

(2) Publicitatea politică este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului a emis şi Recomandarea nr. 2/2004.

Astfel :

"Art. 1 - Radiodifuzorii vor depune diligenţele necesare pentru evitarea transformării publicităţii comerciale în publicitate politică, pozitivă sau negativă.

Art. 2. - Radiodifuzorii vor verifica, anterior difuzării, dacă, prin conţinut, spotul publicitar are sau nu un caracter politic.

Art. 3. - Radiodifuzorii se vor asigura că spoturile publicitare conţin informaţii corecte şi că respectă prezumţia de nevinovăţie, aşa încât difuzarea acestora să nu aducă atingere demnităţii umane."