Decizia nr. 113 din 14 octombrie 2002

privind procedura de eliberare, modificare si de retragere a autorizatiei de retransmisie


envoyer l'article par mail title=

Publicata in Monitorul Oficial nr. 773 din 24 octombrie, 2002

Având in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul programelor audiovizuale,
In scopul autorizarii retransmisiei prin retele de comunicatii electronice a serviciilor de programe care nu se incadreaza in prevederile art. 75 alin. (1) si (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
Având in vederea obligatiile Consiliului National al Audiovizualului in asigurarea pluralismului surselor de informare, in protectia minorilor si in protejarea demnitatii umane,
In scopul asigurarii transparentei mijloacelor de comunicare in masa din sectorul audiovizual,
In temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) si c) si ale art. 79 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea

DECIZIE

Art. 1. - (1) Retransmisia pe teritoriul României a serviciilor de programe care nu se incadreaza in prevederile art. 75 alin. (1) si (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 se poate face, de catre distribuitorii de servicii, numai in baza autorizatiei de retransmisie eliberate de catre Consiliul National al Audiovizualului.
(2) Cererea pentru eliberarea autorizatiei de retransmisie poate fi adresata Consiliului National al Audiovizualului de radiodifuzorul care are raspunderea editoriala pentru serviciul de programe in cauza sau de o persoana fizica sau juridica imputernicita oficial de radiodifuzor.

Art. 2. - (1) Solicitantul va transmite Consiliului National al Audiovizualului o cerere de eliberare a autorizatiei de retransmisie, conform formularului-tip prevazut in anexa, parte integranta a prezentei decizii.

PDF - 203.6 ko
Anexa
Deciziei C.N.A. nr. 113/2002
Word - 29 ko
Anexa
Deciziei C.N.A. nr. 113/2002

(2) Cererea in original, va fi depusa direct la sediul Consiliului National al Audiovizualului sau va fi trimisa prin posta.

Art. 3. - (1) Consiliul National al Audiovizualului poate decide eliberarea autorizatiei de retransmisie in baza solicitarii, in termen de 30 de zile de la primirea acesteia, sau, dupa caz, in urma incheierii unei conventii cu solicitantul.
(2) Proiectul conventiei va fi propus solicitantului de Consiliul National al Audiovizualului, in termen de 15 zile de la data inregistrarii solicitarii.
(3) Conventia va cuprinde obligatiile asumate de radiodifuzor privind respectarea prevederilor art. 30, 31, 33, 39 si art. 40 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.
(4) Conventia poate fi modificata la propunerea radiodifuzorului sau la propunerea Consiliului National al Audiovizualului, cu acordul ambelor parti.
(5) Serviciul de programe care beneficiaza de autorizatie de retransmisie se include in lista actualizata periodic pe site-ul Consiliului National al Audiovizualului la adresa « www.cna.ro ».

Art. 4. - (1) In situatiile in care Consiliul National al Audiovizualului constata o incalcare a prevederilor conventiei, va notifica in scris semnatarului conventiei acest fapt, solicitându-i un punct de vedere privind masurile pe care intentioneaza sa le adopte.
(2) Consiliul poate retrage autorizatia de retransmisie daca serviciul de programe autorizat nu inceteaza incalcarea prevederilor conventiei, dupa notificarea prevazuta la alin. (1), in termen de 30 zile de la notificare.

Art. 5. Consiliul National al Audiovizualului poate retrage autorizatia de retransmisie daca serviciul de programe autorizat difuzeaza programe care pot prejudicia grav siguranta nationala, integritatea teritoriala ori ordinea publica in România.

Art. 6. Decizia Consiliului National al Audiovizualului de retragere a autorizatiei de retransmisie isi produce efectele din momentul comunicarii.

Art. 7. Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 1 alin. (1) care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003, termen limita pâna la care serviciile de programe care nu se incadreaza in prevederile art. 75 alin. (1) si (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 pot fi retransmise fara a detine autorizatia de retransmisie.

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Membru al Consiliului,
Gabriela Stoica