Decizia nr. 391 din 26 martie 2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România ai Parlamentului European


envoyer l'article par mail title=
Word - 74.5 ko
DECIZIE nr. 391 din 26 martie 2009
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România ai Parlamentului European
PDF - 232.7 ko
DECIZIE nr. 391 din 26 martie 2009
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România ai Parlamentului EuropeanDECIZIE nr. 391
din 26 martie 2009

privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România ai Parlamentului European

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
conform dispoziţiilor art. 8, art. 16, art. 17, art. 171, art. 18, art. 181, art. 211 lit. y şi art. 212 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) din Legea nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare,
cu respectarea prevederilor art. 30 şi ale art. 31 din Constituţia României, republicată,
în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 şi ale art. 261 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie :

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1 - (1) Campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, începe în ziua de 8 mai 2009, ora 0,00, şi se încheie în ziua de 6 iunie 2009, ora 7,00.
(2) Campania electorală prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale se desfăşoară în condiţiile stabilite de Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului de reglementare a conţinutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentei decizii.
ART. 2 – Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi, denumiţi în continuare competitori electorali, au acces la serviciile de radio şi de televiziune, publice şi private, numai în emisiunile prevăzute de prezenta decizie.
ART. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

CAP. 2
Proceduri preliminare

ART. 4 - Posturile de radio şi de televiziune private care intenţionează să realizeze şi să difuzeze emisiuni electorale au obligaţia să facă cunoscut public acest lucru prin presă şi/sau prin programele lor şi să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului implicarea lor în campania electorală, până cel mai târziu în ziua de 21 aprilie 2009, printr-o adresă, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.
ART. 5 - (1) Competitorii electorali au la dispoziţie intervalul 22 – 28 aprilie 2009 pentru a se adresa în scris posturilor private de radio şi de televiziune care şi-au anunţat intenţia de realizare şi difuzare a emisiunilor electorale, solicitând şi timpii de antenă pe care intenţionează să îi utilizeze.
(2) După 29 aprilie 2009, data rămânerii definitive a candidaturilor, şi până la data de 5 mai 2009, posturile private de radio şi de televiziune, în funcţie de solicitările primite, vor stabili în grila de program intervalele de timp de difuzare a emisiunilor prevăzute la art. 7 lit. a) şi b), precum şi tarifele unice pe unitatea de timp şi/sau emisiune, pe care intenţionează să le practice.
(3) Tarifele unice precizate la alin. (2) vor fi stabilite în urma negocierilor desfăşurate cu reprezentanţii tuturor competitorilor electorali interesaţi şi vor fi făcute publice.
(4) Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.
ART. 6 - După parcurgerea procedurilor prevăzute la art. 5, radiodifuzorii vor comunica în scris Consiliului Naţional al Audiovizualului tipurile de emisiuni electorale pe care le vor realiza, intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, precum şi tarifele unice practicate, printr-o adresă, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

CAP. 3
Emisiuni electorale

ART. 7 – (1) Radiodifuzorii publici şi privaţi pot acorda acces competitorilor electorali numai prin :
a) emisiuni de promovare electorală - în care candidaţii sau reprezentanţii competitorilor electorali, precum şi candidaţii independenţi îşi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură ;
b) emisiuni de dezbatere - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor, reprezentanţilor competitorilor electorali, jurnaliştilor, analiştilor şi altor invitaţi ;
c) spoturi electorale - în care competitorii electorali sau candidaţii, după caz, îşi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură.
Accesul competitorilor electorali la serviciile publice de radio şi de televiziune, precum şi la emisiunile electorale de dezbatere difuzate de posturile private de radio şi de televiziune este gratuit.
ART. 8 - (1) În cadrul emisiunilor informative se pot difuza ştiri privind activităţile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi de informare corectă a publicului.
(2) Radiodifuzorii pot prezenta în cadrul emisiunilor informative şi intervenţii făcute în direct de către candidaţi cu prilejul activităţilor de campanie, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1).
(3) Emisiunile informative nu pot fi sponsorizate.
ART. 9 - (1) Materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali, pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.
(2) Difuzarea, în direct sau înregistrată, a mitingurilor sau întâlnirilor electorale, a conferinţelor de presă ori a altor activităţi de campanie ale competitorilor electorali, fără intervenţia editorială a radiodifuzorilor, este considerată emisiune de promovare electorală.
ART. 10 – Radiodifuzorii privaţi pot difuza contra cost numai acele producţii audiovizuale de promovare electorală care sunt realizate de către competitorii electorali şi la care radiodifuzorii nu au niciun fel de contribuţie editorială.
ART. 11 – Emisiunile de promovare electorală vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, semnalate prin marcajul „promovare electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune.
ART. 12 – (1) În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici şi privaţi.
(2)
Candidaţii care deţin funcţii publice pot avea intervenţii, în direct sau înregistrate, şi în alte emisiuni decât cele prevăzute la art. 7, strict în probleme legate de exercitarea funcţiei lor ; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să ia măsuri pentru asigurarea echidistanţei şi a pluralismului de opinii.
ART. 13 - Radiodifuzorii au obligaţia să se asigure că în cadrul emisiunilor de promovare electorală, precum şi în conţinutul spoturilor şi al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispoziţia acestora de către competitorii electorali, sunt respectate următoarele condiţii :
a) nu incită la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală ;
b) nu conţin afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane, dreptului la propria imagine sau care sunt contrare bunelor moravuri ;
c) nu conţin acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi sau competitori electorali, fără a fi însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.
ART. 14 - Realizatorii şi moderatorii dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii :
a) să fie imparţiali ;
b) să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui participant la discuţii posibilitatea să îşi prezinte opiniile ;
c) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera tematicii electorale ;
d) să intervină atunci când invitaţii încalcă, prin comportament sau exprimare, regulile prevăzute la art. 13 ; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii, după caz.
ART. 15 - (1) Radiodifuzorii, publici şi privaţi, pot difuza spoturi electorale numai în cadrul emisiunilor electorale prevăzute la art. 7 lit. a) şi b), cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 13.
(2) Spoturile electorale nu constituie publicitate comercială, în sensul dispoziţiilor legale.
(3) Spoturile electorale nu pot avea o durată mai mare de 60 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit, prin prezentare sau conţinut, de către competitorii electorali ;
(4) Durata totală a difuzării spoturilor electorale nu poate depăşi 6 minute dintr-un interval de o oră.
(5) Pentru difuzarea spoturilor electorale radiodifuzorii privaţi sunt obligaţi să asigure competitorilor electorali condiţii egale de acces şi de tarifare pe unitatea de timp.
(6) În emisiunile de promovare electorală nu pot fi inserate spoturi ale unor competitori electorali în intervalele alocate altor competitori electorali.
(7) În cadrul dezbaterilor electorale, radiodifuzorii pot insera spoturi electorale numai în calupuri separate şi marcate corespunzător.
(8) În perioada campaniei electorale, cu excepţia spoturilor electorale, este interzisă difuzarea oricăror forme de publicitate ce conţin referiri la competitorii electorali.
ART. 16 - (1) Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 171 din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul prezentării unor televoturi sau anchete făcute în rândul electoratului, radiodifuzorii au obligaţia să precizeze, în mod expres, că acestea nu sunt reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social sau etnic.
(3) Începând cu 48 de ore înainte de ziua votării şi până la închiderea urnelor se interzice prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.
ART. 17 - Cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor este interzisă difuzarea emisiunilor şi spoturilor electorale prevăzute la art. 7.
ART. 18 - (1) Candidaţii şi competitorii electorali ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate sau a unor informaţii inexacte beneficiază de drept la replică ; solicitarea se va conforma dispoziţiilor art. 52 alin. (1), respectiv art. 60 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.
(2) Radiodifuzorii au următoarele obligaţii privind dreptul la replică :
a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat, în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris ; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării ;
b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luată ; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului ;
c) să difuzeze replica, în cazul în care decide acordarea acesteia, în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării ; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, replica se difuzează în preziua votării ;
d) să difuzeze replica, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câştig de cauză solicitantului, în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului.
(3) În preziua votării, radiodifuzorii vor avea în vedere alocarea unui spaţiu de emisie, imediat după principala emisiune informativă de seară, pentru difuzarea replicilor primite ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.

CAP. 4
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 19 – În perioada dintre intrarea în vigoare a prezentei decizii şi începerea campaniei electorale, radiodifuzorii nu vor difuza emisiuni cu caracter de promovare electorală şi spoturi cu mesaj electoral, astfel cum acestea sunt definite la art. 7, şi nici spoturi publicitare comerciale sau alte producţii audiovizuale care transmit sau induc mesaje electorale.
ART. 20 - (1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în condiţiile stabilite în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.
(2) Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale vor fi ţinute la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului pe toată durata campaniei electorale şi încă 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor.
ART. 21 - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 211 lit. y) şi art. 212 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedinte,
Răsvan Popescu

ANEXA 1

Radiodifuzor ...............................
Licenţa nr. ................................

Către
Consiliul Naţional al Audiovizualului
Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, cod 050706
Fax : 021.305.53.54

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 391/2009, vă comunicăm că postul de radio/televiziune/distribuţie prin cablu cu numele ............................. din localitatea ..................................... intenţionează să difuzeze emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România ai Parlamentului European din 7 iunie 2009.

Estimăm că difuzarea acestor emisiuni va începe la data de .......... 2009.
Persoanele învestite cu responsabilităţi directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt :
- ..........................., având funcţia de ......................... ;
- ..........................., având funcţia de ..........................
şi pot fi contactate la telefon/fax ........................................ .

..............................................
(semnătura şi ştampila titularului de licenţă)

ANEXA 2

Radiodifuzor ...............................
Licenţa nr. ................................

Către
Consiliul Naţional al Audiovizualului
Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, cod 050706
Fax : 021.305.53.54

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 391/2009 şi ca urmare a Comunicării noastre nr. ........... din ...................... 2009 privind difuzarea de către postul de radio/televiziune/distribuţie prin cablu cu numele ............................ din localitatea ............................. a emisiunilor destinate campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România ai Parlamentului European din 7 iunie 2009, vă transmitem lista acestor emisiuni şi programarea lor, pe zile şi ore, pe întreaga durată a campaniei.
Tarifele unice pe unitatea de timp şi/sau emisiune practicate de postul nostru sunt următoarele : .......................................................................................................................

..............................................
(semnătura şi ştampila titularului de licenţă)

---------------

Word - 74.5 ko
DECIZIE nr. 391 din 26 martie 2009
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România ai Parlamentului European
Word - 74.5 ko
DECIZIE nr. 391 din 26 martie 2009
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România ai Parlamentului European