Decizia nr. 64 din 14.02.2017

22.02.2017


envoyer l'article par mail title=

Decizia nr. 64 din 14.02.2017

privind respingerea cererii de reexaminare a S.C. A2 FUTURE MEDIA S.R.L. cu sediul în Vatra Dornei, str. Bistriţei nr. 32, jud. Suceava CUI 30004640 Tel./Fax : 0230/373984

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 februarie 2017, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat cererea de reexaminare nr. 1066/02.02.2017, formulată de către S.C. A2 FUTURE MEDIA S.R.L., prin care a fost solicitată revocarea deciziei de amendare cu 10.000 a radiodifuzorului pentru încălcarea art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e). Alin. (1) lit. b) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală cuprinde “datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală”.

În esenţă, prin decizia contestată, radiodifuzorul S.C. A2 FUTURE MEDIA S.R.L. a fost sancţionat cu 10.000 lei, întrucât a modificat structura acţionariatului şi datele de identificare a societăţii fără acordul prealabil din partea Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.

Împotriva deciziei Consiliului de sancţionare cu amendă în cuantum de 10.000 lei, radiodifuzorul a formulat cerere de reexaminare, prin care solicita aplicarea sancţiunii constând în somaţie publică prevăzută de art. 90 alin. 3 din legea nr. 504/2002.

În urma analizării argumentelor invocate în susţinerea cererii de reexaminare, membrii Consiliului au constatat că acestea nu sunt de natură să înlăture faptele reţinute în sarcina societăţii şi care au determinat aplicarea amenzii prin decizia a cărei încoluire se solicită. Astfel, motivul privitor la înlocuirea sancţiunii cu somaţie publică este neîntemeiat, întrucât, încălcarea art. 54 alin.(2) se sancţionează cu amendă, iar somaţia poate fi aplicată doar dacă se consideră că efectele sunt minore. Or, în speţă, societatea a săvârşit două încălcări ale art. 54 alin. (2), pe de-o parte prin modificarea acţionariatului, iar, pe de altă parte, prin schimbarea datelor de identificare ale societăţii constând în modificarea sediului societăţii.

În ceea ce priveşte susţinerea societăţii referitoare la cifra de afaceri, membrii Consiliului au constatat că aceasta nu prezintă dovezi în sensul susţinerii sale că ar avea o cifră de afaceri de 2500-3500 lei/lună. Analizând motivul invocat de societate cu privire la circumstanţele personale ale administratorului, membrii Consiliului au apreciat că acestea nu sunt de natură a avea incidenţă în speţă, întrucât nu administratorul a fost sancţionat, ci amenda a fost aplicată radiodifuzorului S.C. A2 FUTURE MEDIA S.R.L., persoană juridică având personalitate jurdică deplină.

În ceea ce priveşte motivul referitor la sancţiunile primite anterior de radiodifuzor, membrii Consiliului au apreciat că acesta nu poate constitui un motiv de admitere a cererii, având în vedere că acest criteriu a fost avut în vedere de Consiliu la data aplicării amenzii contestate, prin stabilirea cuantumului amenzii la minimul prevăzut de lege. Pentru aceste considerente, raportate la prevederile legale invocate, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea cererii de reexaminare formulată de către S.C. A2 FUTURE MEDIA S.R.L.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări, Şef serviciu, Dumitru Ciobanu