Decizie nr. 210 din 28 ianuarie 2010 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale


envoyer l'article par mail title=
Word - 54 ko
Decizia nr. 210 din 28.01.2010
privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale
PDF - 129.5 ko
Decizia nr. 210 din 28.01.2010
privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale

ART. 1 - Campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune începe cu 15 zile înainte de ziua votării şi se încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării.

ART. 2 - (1) Candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali au acces gratuit la serviciile publice de radio şi de televiziune.
(2) Candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali au acces la serviciile private de radio şi de televiziune numai în emisiunile electorale definite la art. 5 ; fiecare radiodifuzor privat va practica acelaşi tarif pe emisiune de promovare electorală şi, respectiv, pe unitatea de timp, în cazul spotului electoral, pentru toţi competitorii electorali. Tarifele vor fi stabilite în urma negocierilor desfăşurate cu toţi competitorii electorali interesaţi şi vor fi făcute publice.

ART. 3 – (1) Posturile de radio şi de televiziune private care intenţionează să realizeze şi să difuzeze emisiuni electorale au obligaţia să anunţe competitorii electorali şi, cu cel puţin 48 de ore înainte de a începe difuzarea de emisiuni electorale, să notifice Consiliul Naţional al Audiovizualului.
(2) În situaţiile în care unii candidaţi sau competitori electorali nu doresc utilizarea integrală a timpilor alocaţi, posturile vor solicita acestora completarea unei declaraţii scrise în acest sens.

ART. 4 - (1) Radiodifuzorii sunt obligaţi să respecte, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;
c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor şi competitorii electorali în mod obiectiv şi echidistant.
(2) Radiodifuzorii au obligaţia să se asigure că, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, precum şi în conţinutul spoturilor şi al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispoziţia acestora de către candidaţi, sunt respectate următoarele condiţii :
a) să nu incite la violenţă sau la ură pe considerente de convingeri politice, rasă, religie, etnie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală ;
b) să nu conţină afirmaţii sau imagini care pot aduce atingere demnităţii umane, onoarei, vieţii particulare a persoanei, dreptului la propria imagine ori care sunt contrare bunelor moravuri ;
c) să nu conţină acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi, fără a fi însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.
(3) Realizatorii dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii :
a) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera tematicii electorale ;
b) să intervină atunci când invitaţii încalcă, prin comportament sau exprimare, regulile prevăzute la alin. (2) ; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii, după caz ;
c) să solicite dovezi explicite atunci când participanţii aduc acuzaţii cu incidenţă penală sau morală unor contracandidaţi.

ART. 5 - (1) În timpul campaniei electorale, programele politice ale candidaţilor, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral pot fi prezentate numai în următoarele tipuri de emisiuni :
a) de promovare - în care candidaţii îşi promovează programele politice şi activităţile de campanie ; emisiunile vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, semnalate prin marcajul « promovare electorală », afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ;
b) de dezbatere - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor lor precum şi a altor invitaţi ;

c) informative - în care radiodifuzorii prezintă activităţile de campanie ale candidaţilor, respectând principiile de echitate, echilibru, imparţialitate şi informare corectă a publicului ; radiodifuzorii pot prezenta în cadrul emisiunilor informative şi intervenţii făcute în direct de către candidaţi.
(2) Difuzarea în direct sau înregistrată a mitingurilor şi întâlnirilor electorale, a conferinţelor de presă ori a altor activităţi de campanie ale candidaţilor este considerată emisiune de promovare electorală.
(3) Materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către candidaţi pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.
(4) Este interzisă perceperea oricărei forme de plată pentru apariţia candidaţilor în emisiunile de dezbatere sau informative.
(5) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi : candidat, susţinător al unui candidat, reprezentant al candidatului sau al unui partid politic, jurnalist, analist, consultant politic etc.

ART. 6 - (1) În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni realizate sau prezentate de candidaţi şi reprezentanţii competitorilor electorali.
(2) Candidaţii care deţin funcţii publice pot avea intervenţii în direct sau înregistrate şi în alte emisiuni decât cele prevăzute la art. 5, strict în probleme legate de exercitarea funcţiei lor ; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigurare echidistanţa şi pluralismul de opinii.

ART. 7 - (1) Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale, respectând reglementările referitoare la publicitate.
(2) Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit, prin prezentare sau conţinut, de către candidaţi sau competitorii electorali.
(3) În emisiunile de promovare electorală, în spaţiile alocate unor candidaţi, nu pot fi inserate spoturi ale altor candidaţi sau competitori electorali.
(4) În cadrul dezbaterilor electorale, radiodifuzorii pot insera spoturi publicitare electorale numai în calupuri separate şi marcate corespunzător.

ART. 8 – (1) Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate numai în condiţiile prevăzute de art. 38^1 şi 38^2 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul prezentării unor televoturi sau anchete făcute în rândul electoratului, radiodifuzorii au obligaţia să precizeze, în mod expres, că acestea nu sunt reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social sau etnic.

ART. 9 – (1) Cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise :
a) difuzarea de emisiuni electorale şi ştiri electorale ;
b) invitarea sau prezentarea candidaţilor în programe, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (3) ;
c) comentarii şi dezbateri cu caracter electoral.
(2) În ziua votului, până la închiderea urnelor, sunt interzise difuzarea de interviuri sau declaraţii ale candidaţilor, precum şi difuzarea de declaraţii cu caracter electoral ale reprezentanţilor competitorilor electorali.

ART. 10 - (1) Candidaţii şi competitorii electorali ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate sau a unor informaţii inexacte beneficiază de drept la replică ; solicitarea se va conforma dispoziţiilor art. 52 alin. (1), respectiv art. 60 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.
(2) Radiodifuzorii au următoarele obligaţii privind dreptul la replică :
a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris ; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării ;
b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luată ; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului ;
c) să difuzeze replica, în cazul în care decide acordarea acesteia, în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării ; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, replica se difuzează în preziua votării ;
d) să difuzeze replica, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câştig de cauză solicitantului, în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului.
(3) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spaţiu de emisie pentru difuzarea replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.

ART. 11 - În perioada dintre data aducerii la cunoştinţă publică a zilei alegerilor şi începerea campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de promovare electorală şi spoturi sau alte producţii audiovizuale care constituie forme de promovare electorală.

ART. 12 - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 50 şi 51 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.