LEGE Nr. 41 din 17 iunie 1994 (Republicată)


envoyer l'article par mail title=

*** Republicată
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

Text în vigoare începând cu data de 28 noiembrie 2008

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 25 noiembrie 2008.

Act de bază
#B : Legea nr. 41/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999

Acte modificatoare
#M1 : Ordonanţa Guvernului nr. 18/2003*, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2003 ( #M2 ) şi respinsă prin Legea nr. 95/2004 ( #M4 )
#M2 : Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2003
#M3 : Legea nr. 533/2003
#M4 : Legea nr. 95/2004
#M5 : Legea nr. 469/2004
#M6 : Legea nr. 302/2008

Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate sau respinse şi modificările efectuate prin aceste acte normative asupra Legii nr. 41/1994, republicată, nu mai sunt de actualitate.

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1 , #M2 etc.

#B
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Se înfiinţează Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice autonome de interes naţional, independente editorial, prin reorganizarea Radioteleviziunii Române.
ART. 2
Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune sunt persoane juridice, au sediul în municipiul Bucureşti şi îşi desfăşoară activitatea sub controlul Parlamentului, în condiţiile prezentei legi şi în conformitate cu convenţiile internaţionale la care România este parte.
ART. 3
(1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune au obligaţia să asigure, prin întreaga lor activitate, pluralismul, libera exprimare a ideilor şi opiniilor, libera comunicare a informaţiilor, precum şi informarea corectă a opiniei publice.
(2) Conţinutul programelor Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune trebuie să răspundă standardelor profesionale în materie.
ART. 4
(1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice în realizarea obiectivelor generale de informare, educaţie, divertisment, sunt obligate să prezinte, în mod obiectiv, imparţial, realităţile vieţii social-politice şi economice interne şi internaţionale, să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice, să promoveze, cu competenţă şi exigenţă, valorile limbii române, ale creaţiei autentice culturale, ştiinţifice, naţionale şi universale, ale minorităţilor naţionale, precum şi valorile democratice, civice, morale şi sportive, să militeze pentru unitatea naţională şi independenţa ţării, pentru cultivarea demnităţii umane, a adevărului şi justiţiei.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor pe care le au, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune trebuie să respecte principiile ordinii constituţionale din România.
ART. 5
(1) Programele Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune nu trebuie să servească sub nici un motiv ca mijloace de defăimare a ţării şi a naţiunii, să nu îndemne la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, să nu incite la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, să nu propage manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
(2) Emisiunile care, prin conţinutul lor, ameninţă dezvoltarea psihomorală sau fizică a copiilor şi a tinerilor nu vor fi difuzate între orele 5,00 - 24,00.
(3) Minorii cu comportament deficitar sau persoanele prezumate că au săvârşit încălcări ale legii vor putea fi prezentate astfel încât imaginile să nu permită identificarea lor. Exploatarea vizuală a deficienţelor psihosomatice ale persoanelor prezentate în emisiunile de televiziune este interzisă.
(4) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune trebuie să rezerve o parte din spaţiul de emisie partidelor politice reprezentate în Parlament. Timpul afectat partidelor politice nu poate depăşi o sutime din întregul timp de emisie săptămânal. Repartizarea timpului de emisie pe partide politice se face în raport cu ponderea reprezentanţilor acestora în Parlament, luându-se în calcul o unitate de timp pentru fiecare parlamentar, inclusiv pentru reprezentanţii minorităţilor naţionale.
(5) Programele nu trebuie să prejudicieze demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
ART. 6
(1) Difuzarea reclamelor de către serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune se poate face numai prin contract încheiat cu beneficiarul reclamei, producătorul programului publicitar sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora, în condiţiile stabilite de normele obligatorii*) elaborate de Consiliul Naţional al Audiovizualului, publicate în Monitorul Oficial al României.
(2) Nerespectarea normelor stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului privind realizarea publicităţii în cadrul programelor de radiodifuziune şi de televiziune se sancţionează potrivit Legii audiovizualului nr. 48/1992.


*) Normele obligatorii, în formă revizuită, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 august 1998.

ART. 7
(1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor promova şi vor încuraja difuzarea de creaţii audiovizuale româneşti.
(2) În termen de cel mult 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor rezerva creaţiilor europene un procentaj majoritar al timpului de emisie, în calculul căruia nu vor intra emisiunile informative şi sportive, jocurile, publicitatea şi serviciile de teletext.
(3) Din creaţia europeană difuzată cel puţin 30% va fi creaţie românească, inclusiv creaţii specifice minorităţilor naţionale.
(4) Din creaţia românească cel puţin 35% va fi creaţie culturală.
(5) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor rezerva, în condiţiile alin. (2) - (4), cel puţin 10% din timpul lor de emisie creaţiilor realizate de producătorii independenţi, din ţară sau din străinătate.
(6) Aplicarea prevederilor alin. (2) - (5) se va face treptat, în etape ale căror termene vor fi stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului.
ART. 8
(1) Autonomia şi independenţa editorială a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune sunt garantate prin lege, iar programele acestora sunt ocrotite de orice ingerinţe ale autorităţilor publice, precum şi de influenţele oricăror partide, formaţiuni social-politice, sindicale, organisme comerciale şi economice sau grupuri de presiune.
(2) Nu constituie ingerinţe aplicarea normelor obligatorii stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului, în condiţiile Legii audiovizualului nr. 48/1992.
(3) Reţelele şi echipamentele de comunicaţii, care constituie suport tehnic pentru transmiterea programelor naţionale ale serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune, sunt puse la dispoziţie Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, pe întreaga perioadă de difuzare, pe bază de contract.
ART. 9
Serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune sunt obligate să transmită, cu prioritate şi în mod gratuit, comunicatele sau mesajele de interes public primite de la Parlament, Preşedintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării sau de la Guvern.
ART. 10
(1) Personalul de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune se află, pe toată durata contractului de muncă, sub protecţia prezentei legi.
(2) Categoriile de persoane care se bucură de statutul ziaristului de radiodifuziune şi, respectiv, de statutul ziaristului de televiziune, pe toată durata contractului de muncă, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei societăţi.
(3) Statutele cuprinzând drepturile şi obligaţiile ziariştilor vor fi elaborate de o comisie paritară, formată din membri ai fiecărui consiliu de administraţie şi din delegaţi ai plenului realizatorilor de emisiuni de radio şi de televiziune, şi vor fi aprobate de consiliile de administraţie ale societăţilor pe baza avizului comisiilor parlamentare de resort.
(4) Comisia îşi alege un preşedinte, iar în cazul în care acesta nu este ales în termen de 15 zile, el va fi desemnat de comisiile parlamentare de specialitate reunite.
(5) Statutele vor cuprinde în mod obligatoriu norme care să garanteze :
a) apărarea ziariştilor şi a celorlalţi realizatori de emisiuni faţă de încercările de a li se ştirbi independenţa profesională şi de a li se leza drepturile ;
b) participarea la luarea deciziilor care privesc statutele ziariştilor şi ale celorlalţi realizatori de emisiuni ;
c) ascultarea persoanei în cauză, în situaţia în care urmează să îi fie aplicate sancţiuni prevăzute de lege sau de statut ;
d) exercitarea profesiei de ziarist şi de realizator de emisiuni în condiţii de răspundere profesională, morală sau juridică, după caz ;
e) soluţionarea divergenţelor privitoare la aplicarea statutului de către o instanţă internă de arbitraj.
ART. 11
(1) În sensul prezentei legi, face parte din personalul de specialitate orice persoană care realizează, produce, redactează, elaborează sau coordonează emisiuni ori programe sau care are o participare directă şi cu conţinut creator la realizarea acestora. Prin statutele proprii, cele două societăţi vor nominaliza funcţiile care se încadrează în prevederile prezentului alineat.
(2) Pe durata angajării personalul prevăzut la alin. (1) nu poate ocupa sau exercita alte funcţii, cu excepţia celor didactice, decât cu acordul comitetului director al serviciului public în care lucrează.
ART. 12
(1) Creaţia audiovizuală urmează regimul general al legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
(2) Materialele create în calitate de salariat al serviciului public, destinate elaborării sau realizării de emisiuni ori de programe, pot fi folosite în afara societăţii numai cu aprobarea scrisă a persoanelor autorizate din serviciul public respectiv.
ART. 13
(1) Personalul de specialitate prevăzut la art. 11 nu poate face parte din partide sau din alte formaţiuni politice şi este obligat să păstreze echidistanţa politică în întreaga sa activitate profesională, asigurând respectarea diversităţii de opinii.
(2) Salariaţii prevăzuţi la alin. (1) nu pot face parte din conducerea altor societăţi de radiodifuziune sau de televiziune şi nici nu pot cumula funcţii de execuţie în cadrul acestora.
(3) Salariaţii prevăzuţi la alin. (1) pot colabora la alte societăţi de radiodifuziune sau de televiziune numai cu acordul comitetului director al serviciului public în care lucrează.
(4) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) se sancţionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă sau, după caz, cu destituirea din funcţie.
(5) Dacă prin nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) s-a cauzat o pagubă societăţii în care lucrează, salariatul va fi obligat la repararea acesteia potrivit legii.
(6) Modul în care vor fi aduse la îndeplinire dispoziţiile prezentului articol va fi prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei societăţi.
ART. 14
(1) Ştirile şi informaţiile trebuie difuzate în mod fidel, iar comentarea lor trebuie făcută cu obiectivitate, fără nici o influenţă din partea autorităţilor publice sau a altor persoane juridice de drept public, privat ori a unor persoane fizice.
(2) Ştirile şi informaţiile care urmează să fie difuzate sub formă de texte sau imagini trebuie să fie verificate. Sensul lor nu trebuie să fie deformat sau fabricat prin modul de formulare, titluri sau comentarii.
(3) Răspunderea pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine, după caz, în condiţiile legii, realizatorului de emisiuni sau de programe, autorului, precum şi serviciului public de radiodifuziune, respectiv de televiziune.
(4) Ştirile sau informaţiile difuzate, care, ulterior, se dovedesc inexacte, trebuie rectificate în condiţii similare difuzării.
(5) Difuzarea unor informaţii prin care se lezează drepturile sau interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice îi dă dreptul acesteia să ceară redacţiei de specialitate rectificarea lor, care trebuie să aibă loc în termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate.
(6) În caz de refuz, persoana care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim poate cere directorului general al societăţii, în cel mult 6 zile după expirarea termenului de la alin. (5), acordarea dreptului la replică.
(7) Dreptul la replică va fi difuzat în cadrul aceleiaşi emisiuni şi la aceeaşi oră la care dreptul sau interesul legitim al persoanei a fost lezat, în termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei în cauză.
(8) Răspunderea pentru difuzarea rectificării aparţine conducătorului redacţiei în cauză, iar răspunderea pentru acordarea dreptului la replică revine directorului general al societăţii.
(9) Nedifuzarea rectificării şi neacordarea dreptului la replică pot face obiectul sesizării instanţelor judecătoreşti.
(10) Celelalte cazuri privind dreptul la replică se exercită conform normelor obligatorii*) stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului, publicate în Monitorul Oficial al României.
(11) Caracterul confidenţial al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin lege.
(12) Dezvăluirea acestor surse, motivată prin încălcarea interesului public, poate fi făcută numai în baza dispoziţiei emise de o instanţă judecătorească.
(13) În exercitarea atribuţiilor profesionale de către ziarişti şi alţi realizatori de emisiuni, informaţiile nu pot fi obţinute decât prin mijloace legale şi morale, iar utilizarea acestora nu poate fi făcută în scop personal.


*) Normele obligatorii au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 22 decembrie 1993.

CAP. 2
Obiectul de activitate

ART. 15
Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune au, fiecare după profilul său, ca obiect de activitate :
a) realizarea programelor de radiodifuziune sau de televiziune în limba română, în limbile minorităţilor naţionale sau în alte limbi, cu scop informativ, cultural, educativ şi de divertisment ;
b) difuzarea programelor prin staţii de emisie şi linii pentru transmiterea programelor, aflate în proprietate, sau prin închirierea reţelelor de telecomunicaţii audiovizuale, radioelectrice, inclusiv prin satelit, cablu sau alte mijloace tehnice ;
c) organizarea şi realizarea, în studiourile proprii sau în colaborare cu alţi parteneri interni sau externi, de programe radiofonice, de televiziune, înregistrări pe discuri, pe suport magnetic, filme artistice de televiziune, seriale de televiziune, filme documentar-ştiinţifice, necesare programelor proprii şi pentru schimb cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate sau pentru valorificare ;
d) desfăşurarea activităţii de impresariat pentru propriile formaţii artistice, organizarea de concerte, festivaluri şi spectacole cu public, precum şi concursuri cu formaţii artistice proprii sau în colaborare cu alţi artişti, inclusiv concursuri şi jocuri de inteligenţă sau de noroc, încheierea de contracte cu artişti şi impresari români sau străini, pentru emisiunile, concertele şi spectacolele pe care le organizează, plătind onorarii şi efectuând încasări în condiţiile legii ;
e) realizarea de activităţi publicitare prin emisiunile şi publicaţiile proprii, pentru beneficiari din ţară şi din străinătate ;
f) organizarea activităţii de documentare în problemele specifice, editarea şi transmiterea spre difuzare a programelor, materialelor publicitare şi a altor publicaţii legate de activitatea radiofonică şi de televiziune ;
g) realizarea de emisiuni în sprijinul procesului de formare a tineretului sub aspect instructiv-educativ, moral-religios şi patriotic, în colaborare cu persoane juridice de drept public, persoane juridice de drept privat şi persoane fizice ;
h) efectuarea activităţii de cercetare şi proiectare, precum şi de lucrări specifice tehnicii audio şi video, pentru nevoile proprii sau ale altor beneficiari din ţară sau din străinătate, urmărirea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi valorificarea acestora în condiţiile legii, promovarea progresului tehnic şi ştiinţific în activitatea societăţii ;
i) efectuarea direct, în condiţiile legii, în domeniul de activitate, de operaţiuni de comerţ exterior şi de plăţi în lei şi în valută ;
j) organizarea coproducţiilor cu parteneri externi în domeniul unor programe radiofonice şi de televiziune şi realizarea producţiei, prelucrării, schimbului, exportului şi importului de filme ori programe pentru programele de televiziune sau de radiodifuziune, după caz ;
k) reprezentarea în relaţiile cu organismele internaţionale de profil la care România este parte, încheierea convenţiilor şi stabilirea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile de radiodifuziune şi de televiziune din alte ţări ;
l) realizarea şi trimiterea în străinătate, în vederea difuzării, potrivit acordurilor încheiate cu organizaţii similare, a programelor radiofonice, de televiziune şi film ;
m) organizarea de schimburi de realizatori de emisiuni şi de corespondenţi cu organizaţii de radiodifuziune şi de televiziune din alte ţări, oferind posibilitatea unei informări reciproce directe asupra realităţilor din România şi din ţările respective ;
n) păstrarea şi arhivarea înregistrărilor audiovizuale şi a documentelor care prezintă interes pentru patrimoniul naţional ; perioadele de păstrare şi condiţiile de arhivare şi de acces la înregistrările şi documentele arhivate se vor stabili prin regulamentele de organizare şi funcţionare a celor două societăţi, în condiţiile legii ;
o) orice alte activităţi stabilite potrivit legii.

ART. 16
(1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune elaborează şi transmit spre difuzare programe în limba română şi în alte limbi, adresate ascultătorilor şi telespectatorilor din întreaga lume, pentru a promova imaginea României şi politica sa internă şi externă.
(2) În acest scop, în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune şi al Societăţii Române de Televiziune funcţionează departamente de emisiuni pentru străinătate.
ART. 17
Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune au următoarele drepturi :
a) să utilizeze reţelele proprii de emiţătoare şi relee, precum şi cele puse la dispoziţie prin închiriere ;
b) să transmită sau să înregistreze, fără plată, dezbateri publice ale autorităţilor publice, mitinguri, demonstraţii, manifestaţii şi alte evenimente sau acţiuni la care accesul publicului este neîngrădit. Transmiterea radiofonică ori prin televiziune sau înregistrarea în vederea transmisiei, fără plată, a operelor de orice fel din sălile de spectacol sau din locurile publice în care acestea sunt reprezentate, executate sau expuse, precum şi a manifestărilor culturale, artistice şi sportive se poate face în scop informativ numai o singură dată, cu o durată de cel mult 3 minute, cu condiţia respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe ;
c) să înregistreze şi să folosească în programele lor creaţiile culturale din toate domeniile, cu respectarea legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe ;
d) să stabilească, în condiţiile legii, preţurile şi tarifele în lei şi în valută pentru activităţile şi serviciile pe care le prestează, în domeniul specific al activităţii pe care o desfăşoară, cu excepţia taxelor de abonament ;
e) să organizeze reţele proprii de corespondenţi în ţară şi în străinătate.

CAP. 3
Organizare şi funcţionare

ART. 18
(1) Conducerea serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune, în cadrul fiecărei societăţi, este asigurată de :
a) consiliul de administraţie ;
b) directorul general ;
c) comitetul director.
(2) Consiliul de administraţie se organizează pentru fiecare societate şi este compus din 13 persoane, dintre care una îndeplineşte funcţia de preşedinte.
(3) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al societăţii.
(4) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare.
ART. 19
(1) Membrii Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv al Societăţii Române de Televiziune, sunt desemnaţi prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor în şedinţa comună a celor două Camere.
(2) Listele de candidaţi se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere, după cum urmează :
a) grupurile parlamentare reunite din cele două Camere înaintează propuneri pentru 8 locuri, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament ;
b) Preşedintele României, pentru un loc ;
c) Guvernul, pentru un loc ;
d) personalul angajat al fiecărei societăţi desemnează, prin vot secret, candidaţii pentru două locuri, în cadrul unui scrutin organizat de conducerea societăţii respective ;
e) grupurile parlamentare ale minorităţilor naţionale, pentru un loc.
(3) Propunerile făcute vor nominaliza candidatul pentru postul de titular, precum şi candidatul pentru postul de supleant şi se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 15 zile de la declanşarea procedurii de numire.
(4) Birourile permanente ale celor două Camere înaintează listele de candidaţi comisiilor permanente de specialitate, în vederea audierii acestora în şedinţă comună.
(5) În urma audierii, comisiile permanente de specialitate vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta în şedinţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, însoţit de câte o listă de candidaţi propuşi pentru posturile de titulari şi de câte o listă de candidaţi propuşi pentru posturile de supleanţi, dar nu mai puţin de 9 pentru fiecare societate în parte, conform structurii prevăzute la alin. (2). În situaţia în care nu s-au făcut propunerile în termenul prevăzut la alin. (3), consiliul de administraţie funcţionează valabil în componenţa a cel puţin 9 membri validaţi.
(6) Listele de candidaţi se supun în întregime votului în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului şi se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Votul este secret şi se exprimă cu bile.
(7) Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv al Societăţii Române de Televiziune, se numeşte de către Parlament, în şedinţă comună, dintre membrii titulari ai consiliilor, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, cu respectarea procedurilor de audiere şi de vot prevăzute în acest articol. În vederea propunerii, comisiile permanente de specialitate vor examina cu prioritate, în termen de 7 zile, candidatul recomandat de către membrii titulari ai consiliilor de administraţie. Audierea candidatului se face de către comisii, în prezenţa membrilor consiliului de administraţie respectiv.
ART. 20
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani.
(2) Membrii Parlamentului şi ai Guvernului nu pot face parte din consiliile de administraţie ale celor două societăţi.
(3) Comisiile permanente de specialitate, reunite, ale celor două Camere pot propune, cu votul majorităţii membrilor plenului Parlamentului, demiterea oricărui membru al consiliului de administraţie, a cărui activitate este necorespunzătoare. Parlamentul decide prin votul majorităţii. Locul devenit vacant în acest mod sau din orice alt motiv se ocupă de către supleantul titularului.
(4) În cazul în care locul vacant nu poate fi ocupat de supleant, cei prevăzuţi la art. 19 alin. (2) vor face o propunere de înlocuire, care urmează să fie supusă votului, în condiţiile în care s-a făcut numirea iniţială. Mandatul membrilor astfel numiţi expiră o dată cu mandatul întregului consiliu de administraţie.
(5) Locurile vacante în consiliul de administraţie al fiecărei societăţi sunt anunţate public în termen de 15 zile.
ART. 21
(1) În situaţia în care procedura de numire a consiliului de administraţie nu este definitivată de către Parlament în decursul legislaturii în care a fost declanşată, după constituirea noului Parlament aceasta se va relua.
(2) Dacă, din cauza situaţiei prevăzute la alin. (1), consiliul de administraţie căruia îi expiră mandatul nu poate fi înlocuit, acestuia i se prelungeşte mandatul până la numirea noului consiliu de administraţie.
(3) Când situaţia prevăzută la alin. (1) intervine într-un moment în care, din diferite motive, nu există nici consiliu de administraţie, nici preşedinte legal numit, Parlamentul, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, numeşte un director interimar, cu mandat bine definit.
(4) Prelungirea mandatului sau durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni.
ART. 22
Preşedintele şi membrii consiliului de administraţie depun în faţa Parlamentului următorul jurământ : « Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apar interesele României, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin potrivit funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! »
ART. 23
(1) Membrii consiliului de administraţie, care au calitatea de salariaţi ai Societăţii Române de Radiodifuziune sau, după caz, ai Societăţii Române de Televiziune, îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate, mai puţin dreptul de a deţine în acelaşi timp şi funcţii de conducere în societatea respectivă.
(2) Directorul general al Societăţii Române de Radiodifuziune, precum şi directorul general al Societăţii Române de Televiziune primesc un salariu brut lunar, asimilat funcţiei de ministru.
(3) Ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi, respectiv, al Societăţii Române de Televiziune primesc, lunar, o indemnizaţie reprezentând 25% din salariul brut lunar al directorului general al societăţii respective. Membrii consiliului de administraţie au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor de transport şi de cazare, ocazionate de participarea la şedinţele consiliului de administraţie.
(4) Membrii consiliului de administraţie şi membrii comitetului director nu pot face parte din consiliul de administraţie al unei societăţi comerciale care are activitate în domeniul audiovizualului şi nu pot participa la societăţi comerciale cu care Societatea Română de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Română de Televiziune întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.
ART. 24
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar şi ori de câte ori interesele societăţii o impun.
(2) Consiliul de administraţie este convocat de preşedinte, care propune ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.
ART. 25
Pentru adoptarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză colaboratori externi.
ART. 26
(1) Lucrările consiliului de administraţie sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un alt membru al consiliului, dacă a fost desemnat de preşedinte, sau de cel mai în vârstă membru al consiliului.
(2) Consiliul de administraţie lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor săi, iar hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul total al membrilor acestuia. Neîntrunirea cvorumului duce la reprogramarea şedinţei, în cel mult 15 zile, cu aceeaşi ordine de zi.
(3) În cazul neîntrunirii consiliului de administraţie la termenul prevăzut la alineatul precedent, preşedintele acestuia va informa comisiile pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă ale celor două Camere asupra situaţiei create. După analizarea sesizării, comisiile reunite pot propune plenului Parlamentului înlocuirea unuia sau mai multor membri ai consiliului de administraţie sau dizolvarea acestuia. Propunerile comisiilor vor fi aduse la cunoştinţă birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 24 de ore de la data deciziei, iar în caz de dizolvare, Parlamentul va numi în termen de 60 de zile noul consiliu de administraţie.
(4) Preşedintele consiliului de administraţie dizolvat rămâne în funcţia de director general până la numirea noului consiliu de administraţie sau până la numirea unui director general interimar.
ART. 27
Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii :
a) aprobă concepţia de dezvoltare a societăţii şi normele privitoare la strategia şi structura programelor ; supraveghează respectarea modului în care societatea îşi îndeplineşte obligaţiile asumate în schema de programe şi în licenţa de emisie eliberată de Consiliul Naţional al Audiovizualului ;
b) aprobă structura organizatorică a societăţii, precum şi restructurările economice şi de personal necesare pentru funcţionarea eficientă a societăţii ;
c) aprobă condiţiile de organizare a concursurilor pentru numirea membrilor comitetului director ;
d) aprobă reglementări detaliate pentru a preciza funcţiile serviciului public, prevăzute în această lege şi în reglementările internaţionale ;
e) aprobă proiectul bugetului şi urmăreşte execuţia acestuia ; repartizează bugetele unităţilor funcţionale autonome, după aprobare ;
f) aprobă bilanţul şi contul de profit şi pierderi, anuale, le înaintează organelor prevăzute de lege şi le face publice ;
g) aprobă, potrivit competenţei, investiţiile ce urmează să se realizeze de către societate ;
h) stabileşte, în condiţiile legii, măsuri de extindere sau de restrângere a activităţii societăţii, de înfiinţare sau de desfiinţare a unor activităţi funcţionale autonome ;
i) aprobă componenţa comitetelor directoare ale unităţilor din structură ;
j) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii ;
k) prezintă Ministerului Finanţelor propuneri de subvenţii pentru a fi incluse în bugetul de stat, în vederea aprobării de către Parlament ;
l) aprobă volumul maxim al creditelor bancare ;
m) aprobă propunerile de modificare a bugetului în limitele veniturilor proprii ;
n) aprobă competenţele structurilor organizatorice ale societăţii privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natură, inclusiv investiţii, tranzacţii financiare şi comerciale, închirieri de bunuri mobile sau imobile, în condiţiile legii ;
o) analizează rapoartele curente privind activitatea societăţii şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea activităţii viitoare ;
p) aprobă condiţiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor, stabilite împreună cu Ministerul de Interne ;
q) aprobă propunerile comitetului director de participare la realizarea unor activităţi cu alte societăţi cu capital român sau străin, de închiriere a unor spaţii de emisie pe canalele de radio sau de televiziune ;
r) aprobă propunerile de reprezentare a societăţilor naţionale de radiodifuziune şi, respectiv, de televiziune, în relaţiile cu organismele internaţionale, precum şi cele privitoare la încheierea convenţiilor şi la stabilirea relaţiilor de colaborare cu organisme similare din alte ţări ;
s) aprobă propunerile de vânzări şi concesionări, potrivit legii ;
t) aprobă măsurile de respectare a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător ;
u) prezintă raportul anual către Parlament şi orice alte rapoarte cerute de comisiile permanente de specialitate ale celor două Camere ;
v) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare.
ART. 28
Directorul general are următoarele atribuţii şi răspunderi :
a) asigură, împreună cu comitetul director, conducerea curentă a societăţii ;
b) dispune, controlează şi răspunde de executarea hotărârilor consiliului de administraţie, precum şi a convenţiilor încheiate de societate ;
c) aprobă, la propunerea comitetului director, normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu pentru exploatarea, întreţinerea, siguranţa în funcţionare şi utilizarea reţelelor proprii de emiţătoare şi relee, a echipamentelor din dotare, proiectarea şi repararea construcţiilor şi a tuturor utilajelor din dotarea societăţii, precum şi pentru operaţiunile comerciale, financiar-contabile specifice, recrutarea, pregătirea şi perfecţionarea personalului ;
d) aprobă angajarea şi concedierea personalului societăţii şi numeşte şefii departamentelor şi conducătorii unităţilor direct subordonate, după concurs, în condiţiile legii ;
e) aprobă, în condiţiile legii, angajarea de specialişti, pe termen limitat, pentru efectuarea de studii, lucrări, determinări şi altele asemenea, necesare societăţii ;
f) aprobă participarea şi mandatul delegaţiilor la reuniuni interne sau internaţionale, întâlniri de afaceri sau studii de interes pentru societate ;
g) exercită orice alte atribuţii care îi revin din prevederile legale şi din regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie şi aprobă orice alte măsuri privind activitatea societăţii.
ART. 29
Directorul general reprezintă Societatea Română de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Română de Televiziune în raporturile cu celelalte organe şi organizaţiile din ţară, precum şi în relaţiile internaţionale şi participă, cu aprobarea şi mandatul date de consiliul de administraţie, la reuniunile internaţionale.
ART. 30
(1) Directorul general poate delega atribuţiile sale personalului din subordine, cu excepţia atribuţiilor prevăzute la art. 28 lit. c) şi d).
(2) Directorul general interimar are atribuţiile prevăzute la art. 28 - 30. Numirile şi angajările efectuate de directorul general interimar se fac pe perioade determinate, până la limita mandatului acestuia.
ART. 31
Comitetul director al Societăţii Române de Radiodifuziune şi, respectiv, al Societăţii Române de Televiziune este compus din directorul general şi din maximum 7 membri, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare şi are următoarele atribuţii :
a) pune în execuţie hotărârile şi deciziile consiliului de administraţie ;
b) elaborează şi propune spre aprobare consiliului de administraţie strategia de program ;
c) avizează documentele care se supun hotărârii consiliului de administraţie ;
d) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natură şi a tranzacţiilor comerciale şi financiare, în limita competenţelor aprobate de consiliul de administraţie ;
e) avizează proiectele de norme, normative, regulamente şi instrucţiuni, care se supun aprobării directorului general ;
f) avizează normele de muncă, normativele de personal, funcţiile şi meseriile necesare, care se aprobă de consiliul de administraţie ;
g) asigură respectarea dispoziţiilor legale privind paza bunurilor ;
h) asigură respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului ;
i) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare.
ART. 32
(1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune pot avea în structura lor studiouri teritoriale şi alte unităţi funcţionale autonome fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului specific de activitate, cărora li se acordă competenţe în domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, precum şi delegare în probleme juridice.
(2) Studiourilor teritoriale li se atribuie frecvenţe cu acoperire zonală, în condiţiile legii.
(3) Coordonarea activităţii studiourilor teritoriale în cadrul celor două societăţi se va realiza de către departamentele distincte aparţinând fiecărei societăţi în parte.
(4) Unităţile funcţionale autonome, prevăzute la alin. (1), sunt ordonatori secundari de credite şi au dreptul să realizeze venituri proprii pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţii.
ART. 33
Conducerile unităţilor funcţionale autonome, inclusiv ale studiourilor teritoriale, răspund în faţa consiliului de administraţie al societăţii respective de îndeplinirea tuturor atribuţiilor încredinţate de acesta prin hotărâri, regulamente şi decizii de delegare.
ART. 34
Atribuţiile departamentelor, direcţiilor şi ale celorlalte compartimente, precum şi ale unităţilor autonome componente se stabilesc prin regulamente aprobate de consiliile de administraţie ale celor două societăţi.
ART. 35
(1) Conducerea studiourilor teritoriale şi a celorlalte unităţi funcţionale autonome este asigurată de comitete directoare proprii, numite de consiliul de administraţie al societăţii respective, în limitele competenţelor care le-au fost delegate.
(2) Dacă studiourile teritoriale au şi emisiuni în limbile minorităţilor naţionale, comitetele directoare ale acestora vor cuprinde reprezentanţi ai realizatorilor acestor emisiuni.
ART. 36
(1) Salariile de bază şi celelalte drepturi de personal pentru salariaţii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune se negociază prin contracte colective şi individuale de muncă, încheiate în condiţiile legii.
(2) Salariile se compensează şi se indexează cu procentul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru regiile autonome şi societăţile comerciale, în raport cu posibilităţile financiare ale fiecărei societăţi.

CAP. 4
Activitatea financiară

ART. 37
(1) Patrimoniul Societăţii Române de Radiodifuziune, precum şi cel al Societăţii Române de Televiziune se preiau de la Radioteleviziunea Română pe bază de protocol ce se va încheia în termen de 30 de zile de la numirea consiliului de administraţie, potrivit bilanţului special încheiat.
(2) Clădirile, spaţiile şi terenurile proprietate de stat, care sunt în prezent utilizate de Radiodifuziune, Televiziune şi studiourile teritoriale, precum şi alte bunuri aflate în folosinţă, cu titlu legal, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, trec în folosinţa şi în administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune sau, după caz, ale Societăţii Române de Televiziune.
(3) Bunurilor prevăzute la alin. (2), care fac parte din patrimoniul cultural naţional, li se aplică legislaţia naţională din domeniu.
ART. 38
(1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, fiecare în parte, administrează bunurile din patrimoniul lor sau, după caz, dispun de acestea sub control parlamentar.
(23 Programele 1 şi 2 ale Televiziunii Române, precum şi programele Radiodifuziunii Române, existente la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, se constituie în servicii publice, ca posturi naţionale de radiodifuziune şi de televiziune.
ART. 39
(1) Sursele financiare ale celor două societăţi se constituie din alocaţii de la bugetul de stat, din venituri proprii şi din alte surse.
(2) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, directorul general al Societăţii Române de Radiodifuziune şi cel al Societăţii Române de Televiziune au calitatea de ordonatori principali de credite bugetare, în condiţiile legii.
(3) Activitatea financiară a Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune se desfăşoară pe baza bugetelor proprii.
(4) Conturile de execuţie a bugetelor celor două societăţi vor fi prezentate Parlamentului o dată cu rapoartele anuale, cu avizul comisiilor pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă, precum şi al celor pentru buget, finanţe, reunite, ale celor două Camere ale Parlamentului şi vor fi date publicităţii.
(5) Din veniturile realizate din alte surse, consiliul de administraţie poate hotărî utilizarea unor sume pentru dotări şi retehnologizare.
#M3
ART. 40
(1) Veniturile proprii ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune provin, după caz, din :
a) sume încasate din realizarea obiectului de activitate ;
b) taxe pentru serviciul public de radiodifuziune, respectiv pentru serviciul public de televiziune ;
c) penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a taxelor datorate ;
d) sume încasate din publicitate ;
e) sume încasate din amenzi şi despăgubiri civile ;
f) donaţii şi sponsorizări ;
g) alte venituri realizate potrivit legii.
(2) Persoanele fizice cu domiciliul în România au obligaţia să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune şi o taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii, cu excepţia celor care declară pe propria răspundere că nu deţin receptoare de radio, respectiv de televiziune, şi a celor care, potrivit legii, beneficiază de scutire de la plata acestor taxe.
(3) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele, sucursalele, agenţiile şi reprezentanţele acestora, precum şi reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, au obligaţia să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune şi o taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii.
(4) Cuantumul taxelor prevăzute la alin. (1) lit. b), pe categorii de plătitori, modalitatea de încasare şi scutire de la plata acestora, penalităţile de întârziere, precum şi sancţiunile care se aplică în cazul completării în mod eronat a declaraţiei de exceptare de la plata taxelor de către deţinătorii de receptoare de radio, respectiv de televiziune, care, potrivit legii, sunt plătitori ai taxei pentru serviciul public de radiodifuziune şi ai taxei pentru serviciul public de televiziune, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(5) Procedura privind efectuarea controlului, constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor şi penalităţilor de întârziere în cazul sustragerii de la plata taxelor prevăzute la alin. (1) lit. b) de către deţinătorii de receptoare de radio, respectiv de televiziune, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
(6) Sunt scutite de la plata taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune şi pentru serviciul public de televiziune familiile şi persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, persoanele fizice abonate la reţele de radioamplificare, azilurile de bătrâni, unităţile din cadrul instituţiilor care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, unităţile de învăţământ de stat preşcolar, preuniversitar şi universitar, căminele de copii şi creşele de stat, pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale.
(7) Alte scutiri de la plata taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune şi pentru serviciul public de televiziune decât cele prevăzute prin prezenta lege pot fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

#B
ART. 41
(1) Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune pentru acoperirea unor cheltuieli de dezvoltare, pentru achiziţionarea de echipamente şi piese de schimb radio şi televiziune, materiale consumabile necesare desfăşurării activităţii specifice, precum şi, integral, fondurile necesare pentru utilizarea staţiilor de emisie, a radioreleelor şi a circuitelor video şi fonice, datorate agenţilor economici din sistemul comunicaţiilor ; pentru asigurarea pazei, ca obiectiv de interes naţional ; pentru achitarea cotizaţiilor cuvenite organizaţiilor guvernamentale internaţionale.
(2) Celelalte cheltuieli se acoperă din veniturile proprii.
ART. 42
(1) Finanţarea necesară producerii şi difuzării emisiunilor radiofonice şi de televiziune adresate străinătăţii, precum şi dezvoltării acestei activităţi se asigură din fondurile alocate de la bugetul de stat.
#M6
(1^1) Finanţarea necesară acoperirii cheltuielilor Direcţiei formaţii muzicale se asigură de către Societatea Română de Radiodifuziune integral de la bugetul de stat.
#B
(2) Sumele necesare se evidenţiază separat în bugetul fiecărei societăţi, pe baza programelor stabilite potrivit legii.
ART. 43
Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune se pot asocia între ele sau cu terţi în vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi, fără a se modifica prin aceasta statutul juridic al serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune.
ART. 44
Utilizarea fondurilor Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune este supusă controlului organelor abilitate prin lege, potrivit provenienţei fondurilor respective.

CAP. 5
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 45
Studiourile teritoriale ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune se reorganizează şi trec, pe bază de protocol, ca unităţi fără personalitate juridică, în structura fiecărei societăţi, potrivit obiectului lor specific de activitate.
ART. 46
(1) În cadrul activităţii de control parlamentar, prevăzut la art. 31 alin. (5) din Constituţie şi la art. 2 din prezenta lege, comisiile parlamentare pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dreptul să solicite următoarele :
a) un raport anual, împreună cu contul de execuţie bugetară al fiecărei societăţi ;
b) rapoarte cu privire la probleme specifice activităţii celor două societăţi ;
c) orice fel de informaţii şi documente privitoare la activitatea celor două societăţi.
(2) În legătură cu cele prevăzute la alineatul precedent, comisiile au dreptul să facă verificări proprii.
(3) Raportul anual, împreună cu contul de execuţie bugetară al fiecărei societăţi, va fi depus până la data de 15 aprilie a anului următor şi, cu avizul comisiilor pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă, vor fi supuse dezbaterii şi aprobării celor două Camere reunite.
(4) Rapoartele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se vor solicita prin hotărâre a comisiei permanente de specialitate din Senat sau, respectiv, din Camera Deputaţilor, cu referire la abateri grave privind obiectivele generale ale activităţii celor două societăţi şi la încălcări ale deontologiei profesionale.
(5) Rapoartele, informaţiile şi documentele vor fi depuse în termenele stabilite de comisii, dar nu mai mari de 10 zile, comisiile având dreptul să decidă, cu privire la soluţionare.
(6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (3) şi (5), comisiile reunite pot propune plenului celor două Camere demiterea preşedintelui consiliului de administraţie, care este răspunzător de întârziere.
(7) Respingerea de către Parlament a raportului anual atrage demiterea, de drept, a consiliului de administraţie respectiv.
ART. 47
Obligaţiile financiare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune, contractate până la intrarea în vigoare a prezentei legi şi rezultate : din închirierea emiţătoarelor, radioreleelor şi a circuitelor video şi fonice, din T.V.A., inclusiv majorările ; din taxe locale, inclusiv majorările ; pentru asigurarea pazei militare ; pentru achitarea cotizaţiilor datorate organismelor internaţionale ; pentru realizarea emisiunilor pentru străinătate, se acoperă de la bugetul de stat, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului.
ART. 48
(1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.
(2) Bunurile Radioteleviziunii Române se preiau de Societatea Română de Radiodifuziune şi de Societatea Română de Televiziune, pe bază de proces-verbal, în termen de 90 de zile de la numirea consiliului de administraţie.
(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul-lege nr. 136/1990 privind unele măsuri referitoare la Radioteleviziunea Română, Decretul nr. 29/1975 privind acordarea unor indemnizaţii speciale, precum şi orice alte dispoziţii contrare.