Legea nr. 373 din 24 septembrie 2004


envoyer l'article par mail title=

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

Text în vigoare începând cu data de 11 mai 2007

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 11 mai 2007 :
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2004, aprobată prin Legea nr. 590/2004 ;
- Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 21 octombrie 2004 ;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2005*, respinsă prin Legea nr. 292/2005 ;
- Legea nr. 292/2005 ;
- Legea nr. 334/2006, cu modificările ulterioare ;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2007 ;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2007.

CAP. 7 Campania electorală

ART. 55
(1) Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor şi se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7,00.
(2) În campania electorală candidaţii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, precum şi cetăţenii au dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără nici o discriminare, prin mitinguri, adunări, marşuri, precum şi prin intermediul presei scrise şi audiovizuale. Organizarea mitingurilor, adunărilor şi marşurilor se poate face numai cu autorizările prevăzute de lege.
(3) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept.
(4) Este interzis orice procedeu de publicitate comercială prin intermediul presei scrise şi audiovizuale în scop de propagandă electorală.
(5) Este interzisă organizarea acţiunilor de campanie electorală de natura celor prevăzute la alin. (2) în unităţile militare şi de învăţământ.
(6) În timpul campaniei electorale se asigură candidaţilor, în mod nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii. Spaţiile pot fi amplasate la sediul primăriei, în case de cultură, cămine culturale şi cinematografe şi se asigură pe bază de înţelegere cu privire la cheltuielile de întreţinere. Se pot folosi pentru întâlnirile cu alegătorii spaţii din şcoli şi universităţi, în afara programului de învăţământ.

ART. 56
(1) Campania electorală prin serviciile de programe audiovizuale, publice şi private, trebuie să servească următoarelor interese generale :
a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să îşi poată exercita dreptul la vot în cunoştinţă de cauză ;
b) ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale ;
c) ale radiodifuzorilor, de a-şi exercita drepturile şi responsabilităţile care decurg din profesiunea de jurnalist.
(2) Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru candidaţii independenţi.

ART. 57
(1) În timpul campaniei electorale informaţiile privind sistemul electoral, tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni :
a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor ; în acest scop durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute ;
b) emisiuni electorale - în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală ;
c) dezbateri electorale - în care candidaţii, jurnaliştii, analiştii şi alţi invitaţi pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public.
(2) Posturile private de radio şi televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, pot organiza, în cadrul propriei grile de programe, emisiuni de tipul celor prevăzute la alin. (1). Accesul reprezentanţilor şi candidaţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi al candidaţilor independenţi la aceste tipuri de emisiuni este gratuit.
(3) În interiorul emisiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi difuzate spoturi electorale de maximum 30 de secunde, care îndeamnă electoratul să voteze un candidat sau o listă de candidaţi.
(4) În interiorul emisiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) poate fi difuzat numai o singură dată câte un spot electoral pentru fiecare candidat sau reprezentant al partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau pentru candidatul independent prezent în emisiune, cu respectarea art. 56 alin. (1) lit. a) şi b). Dacă un partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală are mai mulţi candidaţi sau reprezentanţi în emisiunea respectivă, se poate difuza o singură dată un singur spot pentru partidul sau alianţa respectivă.
(5) Emisiunile prevăzute la alin. (1) nu pot fi considerate publicitate electorală.

ART. 58
(1) În cadrul campaniei electorale accesul partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, precum şi al candidaţilor independenţi la serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este garantat şi gratuit în condiţiile prevăzute de lege.
(2) În termen de 3 zile de la aducerea la cunoştinţă a datei alegerilor, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale sunt obligate să solicite conducerii serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune acordarea timpilor de antenă. Solicitările peste acest termen nu se iau în considerare.
(3) Repartizarea timpilor de antenă se stabileşte de o comisie parlamentară specială, constituită cu cel puţin 10 zile înainte de data începerii campaniei electorale. Comisia funcţionează până la încheierea campaniei electorale.
(4) Din comisia specială prevăzută la alin. (3) fac parte în mod obligatoriu reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare sau ai alianţelor politice ori ai alianţelor electorale ale acestora, un reprezentant al grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, preşedintele Societăţii Române de Radiodifuziune şi preşedintele Societăţii Române de Televiziune.
(5) Numărul de locuri cuvenit fiecărui partid politic, fiecărei alianţe politice sau alianţe electorale în comisia prevăzută la alin. (3) se stabileşte de birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în şedinţă comună, fiind proporţional cu numărul cumulat de deputaţi şi senatori deţinut de fiecare partid. După definitivarea componenţei comisiei speciale, conducerile partidelor politice parlamentare sau ale alianţelor politice parlamentare vor comunica Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune numele şi prenumele persoanelor desemnate să facă parte din aceasta.

ART. 59
(1) Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, partidele politice parlamentare, alianţele politice sau alianţele electorale ale acestora, precum şi organizaţiile reprezentate în Parlament ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale primesc timpi de antenă proporţional cu ponderea în Parlament.
(2) În termen de 48 de ore de la constituire, comisia parlamentară specială comunică Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune proporţia timpilor de antenă, calculată potrivit alin. (1).
(3) Biroul Electoral Central comunică comisiei parlamentare speciale numărul de liste complete de candidaturi definitive ale fiecărui partid politic, fiecărei alianţe politice sau alianţe electorale în termen de 24 de ore de la transmiterea acestora de către birourile electorale de circumscripţie, conform art. 34 alin. (1) lit. i).
(4) După comunicarea de către Biroul Electoral Central a numărului de liste complete de candidaturi definitive, conform alin. (3), comisia parlamentară specială calculează proporţia timpilor de antenă ce trebuie acordaţi de Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune şi de studiourile teritoriale ale acestora partidelor politice, alianţelor politice sau alianţelor electorale, în funcţie de numărul de liste complete de candidaturi definitive, cumulate pentru Camera Deputaţilor şi Senat.
(5) Partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ale acestora care nu au liste complete de candidaturi definitive în minimum 50% din circumscripţiile electorale nu primesc timpi de antenă.
(6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au acces la serviciile publice teritoriale şi naţionale de radiodifuziune şi de televiziune, dacă participă în alegeri cu liste de candidaţi în circumscripţiile electorale din judeţe arondate acestor servicii.
(7) Candidaţii independenţi îşi pot exercita dreptul la timpi de antenă o singură dată, între 5 minute şi o oră, în mod egal, în funcţie de orarul stabilit de conducerea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune şi de numărul lor.

ART. 60
Posturile private de televiziune şi de radiodifuziune care au în cadrul grilei de programe emisiuni conform art. 57 alin. (1) repartizează timpii de antenă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale dintre acestea, precum şi candidaţilor independenţi astfel :
a) 75% din timpii de antenă se repartizează partidelor politice parlamentare, alianţelor politice sau alianţelor electorale ale acestora, proporţional cu ponderea în Parlament ;
b) 25% din timpii de antenă se repartizează partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice sau alianţelor electorale ale acestora care au depus liste de candidaţi în circumscripţia electorală în care se află postul privat de televiziune sau de radiodifuziune ;
c) candidaţii independenţi îşi pot exercita dreptul la timpi de antenă o singură dată, între 5 minute şi o oră, în mod egal, în cadrul procentului de 25%, în funcţie de orarul stabilit de conducerea postului privat de televiziune sau radiodifuziune, având în vedere numărul lor.

ART. 61
(1) În perioada campaniei electorale candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale sau candidaţii independenţi aflaţi în competiţie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai la emisiunile şi dezbaterile electorale, în condiţiile art. 57, 58 şi 59, în fiecare din zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.
(2) Emisiunile transmise în cadrul timpului de emisie acordat fiecărui partid politic, fiecărei alianţe politice şi alianţe electorale, candidaţilor independenţi şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se realizează în direct sau se înregistrează, în proporţiile stabilite de aceştia.
(3) În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României sau ale altui stat.
(4) În perioada campaniei electorale candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici şi privaţi.
(5) Este interzisă contractarea de timpi de antenă, în scopuri publicitare, pentru şi în favoarea participanţilor la campania electorală sau cedarea timpilor de antenă candidaţilor, de către societăţile comerciale cu capital public sau privat, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale sau persoanele fizice.

ART. 62
(1) Radiodifuzorii publici şi privaţi au obligaţia de a asigura, prin măsuri tehnice şi redacţionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.
(2) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.
(3) Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea funcţiei lor.
(4) În cazul în care în emisiunile informative se prezintă fapte sau evenimente speciale de interes public, pe lângă punctul de vedere al autorităţilor trebuie prezentat şi un punct de vedere opus.

ART. 63
(1) Emisiunile şi dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor candidaţilor condiţii egale în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.
(2) În cadrul emisiunilor electorale candidaţii au următoarele obligaţii :
a) să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor ;
b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice ;
c) să probeze acuzaţiile cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat ;
d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

ART. 64
Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii :
a) să fie imparţiali ;
b) să asigure un echilibru necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui candidat participant la discuţii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale ;
c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare ;
d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite ;
e) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitaţii încalcă dispoziţiile art. 63 alin. (2) ; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, după caz.

ART. 65
(1) În cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii :
a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul ;
b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ;
c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare ;
d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.
(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă, în rândul electoratului, nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

ART. 66
Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise :
a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de emisiuni electorale ;
b) invitarea sau prezentarea candidaţilor în programe, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 68 alin. (4) ;
c) comentarii privind campania electorală.

ART. 67
În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării.

ART. 68
(1) Candidaţii şi partidele politice ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică.
(2) Candidaţii şi partidele politice ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor informaţii inexacte beneficiază de drept la rectificare.
(3) Radiodifuzorii au următoarele obligaţii privind dreptul la replică şi rectificare :
a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris ; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării ;
b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luată ; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului ;
c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării ; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării ;
d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câştig de cauză solicitantului, replica sau rectificarea în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului.
(4) În preziua votării radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spaţiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor şi a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.

ART. 69
(1) Radiodifuzorii trebuie să asigure înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în condiţiile stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului.
(2) Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie să fie ţinute la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, pe durata campaniei electorale şi timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor.

ART. 70
(1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 57 - 69 atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Faptele se constată şi sancţiunile se aplică de către Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi.

ART. 71
(1) Primarii sunt obligaţi ca, până la începerea campaniei electorale, să stabilească locuri speciale pentru afişaj electoral, ţinând seama de numărul partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi şi al persoanelor care declară că sunt candidaţi în alegeri ca independenţi.
(2) Primarii trebuie să asigure ca locurile speciale de afişaj să fie situate în pieţe, pe străzi şi în alte locuri publice frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. În prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure înlăturarea oricăror afişe, înscrisuri şi însemne rămase de la campaniile electorale precedente.
(3) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă numai pentru partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care participă la alegeri.
(4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală ori candidat independent.
(5) Afişajul electoral în alte locuri decât cele stabilite potrivit alin. (1) este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor.
(6) Pe un panou electoral instalat în locurile stabilite potrivit alin. (1) fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală ori candidat independent poate aplica un singur afiş electoral, în spaţiul care i-a fost destinat.
(7) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
(8) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile astfel încât să evoce drapelul României, al altui stat sau al unei organizaţii internaţionale. Fac excepţie partidele politice care sunt membre ale unor organizaţii politice internaţionale, acestea putând utiliza semnul organizaţiei respective ca atare sau într-o combinaţie specifică.
(9) Sunt interzise afişele electorale care prin conţinutul lor aduc acuzaţii cu caracter calomnios la adresa autorităţilor publice, partidelor politice sau candidaţilor în alegeri.
(10) Organele de ordine publică sunt obligate să asigure integritatea panourilor şi a afişelor electorale.

ART. 72
(1) Birourile electorale de circumscripţie veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale în circumscripţia în care funcţionează, soluţionând, prin hotărâre, plângerile ce le sunt adresate cu privire la încălcarea de către candidaţi, partide politice, alianţe politice, alianţe electorale sau de către persoanele cărora le este interzis să participe la acţiuni de campanie electorală a prevederilor legale sau deontologiei electorale, precum şi la împiedicarea unui partid politic, unei alianţe politice, alianţe electorale ori candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală. Prevederile art. 63 se aplică în mod corespunzător.
(2) Dacă biroul electoral de circumscripţie consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile competente.
(3) Împotriva soluţiei date de biroul electoral de circumscripţie se poate face contestaţie care se soluţionează de Biroul Electoral Central, prin hotărâre. Hotărârea Biroului Electoral Central este definitivă.
(4) Soluţionarea plângerilor şi a contestaţiilor se face în termen de cel mult 3 zile de la înregistrare, iar hotărârile se publică în presă şi se afişează, în mod vizibil, la sediul biroului electoral care le-a emis.