Decizia nr. 853 din 29.09.2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României


envoyer l'article par mail title=
Word - 71 ko
Decizia nr. 853 din 29.09.2009
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României
PDF - 181 ko
Decizia nr. 853 din 29.09.2009
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,

conform dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. a), art. 3, art. 4, art. 9, art. 112, art. 15 - 191, art. 26, art. 261 lit. y) şi art. 262 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 370 din 20 septembrie 2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare,

cu respectarea prevederilor art. 30 şi ale art. 31 din Constituţia României, republicată,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 şi ale art. 261 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,


Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie :

Art. 1 - (1) Campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, începe în ziua de 23 octombrie 2009, ora 0,00, şi se încheie în ziua de 21 noiembrie 2009, ora 7,00.
(2) Campania electorală prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale se desfăşoară în condiţiile stabilite de Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului de reglementare a conţinutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentei decizii.

Art. 2 – (1) Pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi televiziune este egal şi gratuit.
(2) Candidaţii şi, după caz, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi au acces la serviciile de radio şi de televiziune, în condiţiile alin. (1), numai în emisiunile prevăzute la art. 5 din prezenta decizie.

Art. 3 – (1) Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;
c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.
(2) Radiodifuzorii au obligaţia să se asigure că, în cadrul emisiunilor de promovare electorală precum şi în conţinutul spoturilor şi al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispoziţia acestora de către candidaţi sunt respectate următoarele condiţii :
a) să nu fie pusă în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor ;
b) să nu incite la ură pe considerente de convingeri politice, rasă, religie, etnie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală, precum şi la violenţă ;
c) să nu conţină afirmaţii sau imagini care pot aduce atingere demnităţii umane, onoarei, vieţii particulare a persoanei, dreptului la propria imagine sau care sunt contrare bunelor moravuri ;
d) să nu conţină acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi, fără a fi însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.
(3) Realizatorii şi moderatorii dezbaterilor electorale au şi următoarele obligaţii :
a) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera tematicii electorale ;
b) să intervină atunci când invitaţii încalcă, prin comportament sau exprimare, regulile prevăzute la alin. (2) ; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii, după caz ;
c) să solicite dovezi explicite atunci cînd participanţii aduc acuzaţii cu incidenţă penală sau morală unor contracandidaţi, astfel încât publicul să-şi poată forma o opinie corectă.
(4) În cazul în care, în emisiunile de dezbateri, candidaţii, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi nu se prezintă, radiodifuzorii nu vor reporta timpul de antenă respectiv ; radiodifuzorii au obligaţia să difuzeze emisiunea cu cei care s-au prezentat, pe durata programată iniţial ; în cazul în care absenţii îşi motivează neparticiparea la emisiune, radiodifuzorii au obligaţia să prezinte, în cadrul respectivei emisiuni, şi motivaţia acestora.

Art. 4 - (1) În perioada campaniei electorale, candidaţii, susţinătorii şi reprezentanţii acestora, precum şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzori.
(2) Candidaţii, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi şi care deţin funcţii în instituţii şi/sau autorităţi publice pot avea intervenţii, în direct sau înregistrate, şi în alte emisiuni decât cele prevăzute la art. 5, strict în probleme legate de exercitarea funcţiei lor ; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să ia măsuri pentru asigurarea echidistanţei şi a pluralismului de opinii.

Art. 5 – (1)
În timpul campaniei electorale, programele politice ale candidaţilor, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral pot fi prezentate numai în următoarele tipuri de emisiuni :
a) de promovare - în care candidaţii îşi prezintă şi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură ; acestea vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, semnalate prin marcajul „promovare electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ;
b) dezbateri - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor lor, precum şi a jurnaliştilor, analiştilor, consultanţilor politici şi altor invitaţi ;
c) informative - în care activităţile de campanie ale candidaţilor sunt prezentate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi de informare corectă a publicului ; radiodifuzorii pot prezenta în cadrul emisiunilor informative şi intervenţii făcute în direct de către candidaţi.
(2) Difuzarea, în direct sau înregistrată, a mitingurilor şi întâlnirilor electorale, a conferinţelor de presă ori a altor activităţi de campanie ale candidaţilor este considerată emisiune de promovare electorală.
(3) Materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către candidaţi, pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.
(4) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi : candidat, susţinător al unui candidat, reprezentant al candidatului sau al unui partid politic, alianţă politică sau electorală care susţin candidaţi, jurnalist, analist, consultant politic, etc.

Art. 6 - (1)
Radiodifuzorii, publici şi privaţi, pot difuza spoturi electorale, care îndeamnă electoratul să voteze un anumit candidat, numai în cadrul emisiunilor electorale prevăzute la art. 5 lit. a) şi b), cu respectarea următoarelor condiţii :
a) spoturile electorale vor fi difuzate numai însoţite de un marcaj corespunzător ;
b) spoturile electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit, prin prezentare şi conţinut, de către candidaţi ;
c) difuzarea spoturilor electorale trebuie să asigure tuturor candidaţilor condiţii egale de acces ;
d) în emisiunile de promovare nu pot fi inserate spoturi ale unor candidaţi în intervalele alocate altor candidaţi ;
e) în cadrul emisiunilor de dezbatere pot fi difuzate numai spoturi electorale ale candidaţilor prezenţi în emisiunile respective ;
f) conţinutul spoturilor electorale trebuie să se conformeze condiţiilor impuse de art. 3, alin. (2).
(2) Spoturile electorale nu constituie comunicare comercială audiovizuală, în sensul dispoziţiilor legale, iar difuzarea lor este gratuită.
(3) În perioada campaniei electorale, cu excepţia spoturilor electorale, este interzisă difuzarea oricăror forme de comunicare comercială audiovizuală sau noncomercială ce conţine referiri la candidaţi sau la reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi.

Art. 7 - Prezentarea de sondaje de opinie cu conţinut electoral este permisă în condiţiile precizate la art. 19 din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8 - Cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9.

Art. 9 - (1) Candidaţii ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul programelor audiovizuale a unor fapte neadevărate sau a unor informaţii inexacte beneficiază de drept la replică sau rectificare, după caz ; solicitarea se va conforma dispoziţiilor art. 52 alin. (1), respectiv art. 60 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual adoptat de Consiliul Naţional al Audiovizualului prin Decizia nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Radiodifuzorii au următoarele obligaţii privind dreptul la replică :
a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat, în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris ; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării ;
b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luată ; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului ;
c) să difuzeze replica, în cazul în care decide acordarea acesteia, în cel mult 24 de ore de la primirea solicitării ; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, replica se difuzează în preziua votării ;
d) să difuzeze replica, în cazul în care solicitantului i se dă câştig de cauză de către Consiliul Naţional al Audiovizualului, în termenul şi în condiţiile stabilite de acesta.
(3) În preziua votării, radiodifuzorii vor avea în vedere alocarea unui spaţiu de emisie, imediat după principala emisiune informativă de seară, pentru difuzarea replicilor primite ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.

Art. 10 – Din momentul intrării în vigoare a prezentei decizii, monitorizarea respectării prevederilor referitoare la asigurarea informării corecte şi a pluralismului din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual se realizează săptămânal, iar radiodifuzorii au obligaţia să compenseze dezechilibrele evidente relevate, în săptămâna imediat următoare constatării acestora.

Art. 11 - Posturile de radio şi de televiziune care intenţionează să realizeze şi să difuzeze emisiuni electorale au obligaţia să facă cunoscut public acest lucru prin presă şi/sau prin programele lor şi să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului implicarea lor în campania electorală, până cel mai târziu în ziua de 15 octombrie 2009, printr-o adresă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 12 - (1) Candidaţii au la dispoziţie intervalul 15 - 22 octombrie 2009 pentru a se adresa în scris posturilor private de radio şi de televiziune care şi-au anunţat intenţia de realizare şi difuzare a emisiunilor electorale, solicitând şi timpii de antenă pe care intenţionează să îi utilizeze.
(2) După 29 octombrie 2009, data rămânerii definitive a candidaturilor, şi până la data de 31octombrie 2009, posturile de radio şi de televiziune, în funcţie de solicitările primite, vor stabili în grila de program intervalele de timp de difuzare a emisiunilor prevăzute la art. 5 lit. a) şi b şi le vor comunica în scris Consiliului Naţional al Audiovizualului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 13 - (1)
Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în condiţiile stabilite în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.
(2) Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale vor fi ţinute la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului pe toată durata campaniei electorale şi încă 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor.

Art. 14 – (1) Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 261 lit. y) şi art. 262 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) din Legea nr. 370/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia în care respectivele încălcări ale dispoziţiilor legale se produc după momentul încheierii oficiale a campaniei electorale, Consiliul Naţional al Audiovizualului se va întruni de urgenţă şi va analiza situaţia creată cu maximă celeritate.

Art. 15 –
Prevederile prezentei decizii se vor aplica în mod corespunzător şi pentru campania electorală ce se va desfăşura pentru cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale.

Răsvan Popescu
Preşedinte

ANEXA 1

Radiodifuzor ...............................
Licenţa nr. ................................

Către
Consiliul Naţional al Audiovizualului
Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, cod 050706
Fax : 021.305.53.54

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 853/2009, vă comunicăm că postul de radio/televiziune/distribuţie prin cablu cu numele ............................. din localitatea ..................................... intenţionează să difuzeze emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.
Estimăm că difuzarea acestor emisiuni va începe la data de .......... 2009.
Persoanele învestite cu responsabilităţi directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt :
- ..........................., având funcţia de ......................... ;
- ..........................., având funcţia de ..........................
şi pot fi contactate la telefon/fax ........................................ .

..............................................
(semnătura şi ştampila titularului de licenţă)

ANEXA 2

Radiodifuzor ...............................
Licenţa nr. ................................

Către
Consiliul Naţional al Audiovizualului
Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, cod 050706
Fax : 021.305.53.54

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 853/2009 şi ca urmare a Comunicării noastre nr. ........... din ...................... 2009 privind difuzarea de către postul de radio/televiziune/distribuţie prin cablu cu numele ............................ din localitatea ............................. a emisiunilor destinate campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, vă transmitem anexat prezentei lista cu tipurile acestor emisiuni, precum şi programarea lor, pe zile şi ore, pe întreaga durată a campaniei.

..............................................
(semnătura şi ştampila titularului de licenţă)