Extras din Legea nr. 33 din 16 ianuarie 2007

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare


envoyer l'article par mail title=

Legea nr. 33/2007 transpune Directiva Consiliului nr. 93/109/CE din 6 decembrie 1993 care stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului de vot şi de a candida în alegerile pentru Parlamentul European de către cetăţenii Uniunii Europene care locuiesc într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 329 din 30 decembrie 1993, şi Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European, prin vot universal direct, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 278 din 8 octombrie 1976, cu modificările ulterioare.

Acte modificatoare :

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007, cu modificările ulterioare ;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2007 ;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2007 ;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2009

Definiţii :

a) Zi de referinţă – art. 5 alin. (4) “În sensul prezentei legi, prin zi de referinţă se înţelege ziua votării pentru membrii din România în Parlamentul European.”

b) Perioadă electorală – art. 51 alin. (1) “În sensul prezentei legi, prin perioadă electorală se înţelege intervalul de timp care începe la data aducerii la cunoştinţă publică a zilei de referinţă şi se încheie odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului scrutinului ; perioada electorală cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunoştinţă publică a zilei de referinţă şi data începerii campaniei electorale, campania electorală, desfăşurarea efectivă a votării, numărarea şi centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor, validarea alegerilor şi publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.”


Art. 5^2

(1) Partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se pot asocia între ele numai la nivel naţional, pe bază de protocol, constituind o alianţă electorală, în scopul participării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European. Un partid politic, o alianţă politică sau o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale nu poate face parte decât dintr-o singură alianţă electorală. Alianţa electorală care a participat la alegerile anterioare, indiferent de tipul acestora, sub o denumire o poate păstra numai dacă nu şi-a schimbat componenţa iniţială. De asemenea, denumirea respectivă nu poate fi utilizată de o altă alianţă.


Art. 8

(1) Ziua de referinţă este duminica. Aducerea la cunoştinţă publică a zilei de referinţă se face cu cel puţin 90 de zile înainte, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind stabilirea zilei de referinţă.

NOTĂ : Ziua de referinţă este stabilită prin HG nr. 216/09.03.2009 : 7 iunie 2009. Ca urmare, potrivit dispoziţiilor art. 181 al Legii nr. 33/2009, de la data de 09 martie 2009, curge termenul de 30 de zile în care “Consiliul Naţional al Audiovizualului stabileşte, prin decizie, regulile de desfăşurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European”.


Art. 12

(1) Pot propune liste de candidaţi numai partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale legal constituite, precum şi alianţele electorale constituite în condiţiile prezentei legi. Listele de candidaţi pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 60 de zile înainte de ziua de referinţă.


Art. 12^1

(1) Poate candida ca independent cetăţeanul român sau cetăţeanul altui stat membru al Uniunii Europene care are dreptul de a fi ales şi este susţinut de cel puţin 100.000 de alegători. Cererea de admitere a candidaturii independente se depune la Biroul Electoral Central, în 4 exemplare, însoţită de un exemplar al listei de susţinători, cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua de referinţă.


Art. 13

(1) În termen de 24 de ore de la înregistrare, Biroul Electoral Central aduce la cunoştinţă publică listele de candidaţi şi candidaturile independente pe care le-a primit, prin afişare la sediul său, la sediile birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi la sediul biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi prin intermediul Societăţii Române de Televiziune şi al Societăţii Române de Radiodifuziune.


Art. 16

(1) Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de ziua de referinţă şi se încheie în dimineaţa zilei de sâmbătă care precedă zilei de referinţă, la ora 7,00.

NOTĂ : Potrivit H.G. nr. 217/2009 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2009, campania electorală va începe pe 8 mai 2009, şi se va încheia în preziua zilei de referinţă, adică pe 6 iunie 2009, ora 7,00.

(2) În campania electorală candidaţii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi cetăţenii au dreptul să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, marşuri, precum şi prin intermediul mass-mediei.

(3) Organizarea mitingurilor, adunărilor şi marşurilor se poate face numai cu autorizările prevăzute de legislaţia în vigoare.

(4) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept. (4) În unităţile militare, în unităţile de învăţământ, în timpul programului de învăţământ, în sediile reprezentanţelor diplomatice, precum şi în penitenciare, acţiunile de campanie electorală de orice tip sunt interzise.

(5) În timpul campaniei electorale primarii asigură candidaţilor, în mod nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii.

Art. 17

(1) Campania electorală, prin serviciile de programe audiovizuale, publice şi private, trebuie să servească următoarelor interese generale :
a) ale electoratului - de a primi informaţii corecte, astfel încât să îşi poată exercita dreptul la vot în cunoştinţă de cauză ;
b) ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi - de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale ;
c) ale radiodifuzorilor - de a-şi exercita drepturile şi responsabilităţile care decurg din profesiunea de jurnalist.

(2) Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi pentru candidaţii independenţi.

Art. 17^1

(1) În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii :
a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul ;
b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ;
c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare ;
d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.

(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

(3) Cu 48 de ore înainte de ziua de referinţă este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.

(4) Pot efectua sondaje de opinie la ieşirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau societăţile comerciale ori organizaţiile neguvernamentale care au în obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie şi care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin decizie, în acest sens. Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării instituţiei pentru care lucrează, în zona de protecţie a secţiei de votare, prevăzută la art. 19^3 alin. (6), fără a avea acces în interiorul localului secţiei de votare.

(5) În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de încheierea votării.

Art. 18

(1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi sunt obligaţi să solicite, până la data rămânerii definitive a candidaturilor , conducerii serviciilor publice de radio şi televiziune acordarea timpilor de antenă. Solicitările peste acest termen nu se iau în considerare.

NOTĂ : Potrivit H.G. nr. 217/2009 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2009, termenele sunt următoarele :
- depunerea şi înregistrarea candidaturilor se vor face cel mai tarziu pe 8 aprilie 2009, ora 24,00 ;
- aducerea la cunoştinţă publică a listele de candidati, cel mai tarziu pe 9 aprilie 2009 ;
- solicitarea de acordare a timpilor de antenă, cel mai târziu pe 28 aprilie 2009 ;
- rămânerea definitivă a candidaturilor, 29 aprilie 2009 ;
- stabilirea orarului pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă, cel mai târziu 1 mai 2009.

(2) Accesul partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi al organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi al candidaţilor independenţi la serviciile publice de radio şi televiziune este gratuit. Posturile private de radio şi televiziune vor practica acelaşi tarif pe emisiune şi pe unitate de timp pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, iar timpii de antenă oferiţi acestora trebuie să fie proporţionali cu cei practicaţi de posturile publice. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat de către posturile private de radio şi televiziune atrage sancţionarea acestora. Sancţiunile sunt stabilite prin decizii ale Consiliului Naţional al Audiovizualului.

(3) Este interzisă introducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni decât cele electorale.

(4) În termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune stabilesc, în baza comunicării efectuate de către Biroul Electoral Central, orarul pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă pentru accesul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi al candidaţilor independenţi la serviciile publice de radio şi televiziune, având în vedere următoarea pondere din timpii de antenă alocaţi :
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.

Art. 18^1 - În termen de 30 de zile de la stabilirea zilei de referinţă, Consiliul Naţional al Audiovizualului stabileşte, prin decizie, regulile de desfăşurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.


Art. 21^1 - Constituie contravenţii următoarele fapte :
(...)
y) nerespectarea dispoziţiilor art. 17, ale art. 17^1 alin. (1) - (3) şi (5) şi ale art. 18 alin. (2) - (4) ;
(...)

Art. 21^2 - (1) Contravenţiile prevăzute la (......) art. 21^1 lit. y), se sancţionează cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 211 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către :
(...)
g) Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi, pentru faptele prevăzute la art. 21^1 lit. y), în cazul în care acestea sunt comise de radiodifuzori.