Legea nr 8 din 26 martie 1996


envoyer l'article par mail title=

privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare

Emitent : Parlamentul României Publicată în : Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26/03/1996

Capitolul V

Organismele de radiodifuziune si de televiziune

Sectiunea I - Drepturile organismelor de radiodifuziune si de televiziune

Sectiunea a II-a - Comunicarea publica prin satelit

Sectiunea a III-a - Retransmiterea prin cablu

Sectiunea I
Drepturile organismelor de radiodifuziune si de televiziune

Art. 113.
Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice, cu obligatia pentru cel autorizat de a mentiona numele organismelor, urmatoarele :
a) fixarea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune ;
b) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport ;
c) distribuirea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport ;
d) importul, in vederea comercializarii pe piata interna, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport ;
e) retransmiterea sau reemiterea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum si prin orice alt mod de comunicare catre public, inclusiv retransmiterea pe Internet ;
f) comunicarea publica a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune in locuri accesibile publicului, cu plata intrarii ;
g) inchirierea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, fixate pe orice tip de suport ;
h) imprumutul propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport ;
i) punerea la dispozitia publicului a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent daca au fost emise prin fir sau fara fir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel incât sa poata fi accesate in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public.

Art. 113^1
(1) Prin reemitere, in sensul prezentei legi, se intelege emiterea simultana, de catre un organism de radiodifuziune, a unui program al altui organism de radiodifuziune.
(2) Definitiile de la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, 15 alin. (1), 15^1, art. 15^2 si 98 alin. (2) se aplica, prin analogie, si drepturilor prevazute la art. 113.

Art. 113^2
(1) Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul exclusiv de a impiedica importul de copii ale propriilor programe de radiodifuziune sau de televiziune, realizate fara autorizarea lor si fixate pe orice tip de suport.
(2) Dispozitiile art. 113 lit. d) nu se aplica atunci când importul este facut de o persoana fizica, fara scop comercial, in bagajul personal legal admis.

Art. 114
Durata drepturilor prevazute in prezentul capitol este de 50 de ani, incepând cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a avut loc prima radiodifuzare a emisiunii sau a serviciului de programe ale organismului de radiodifuziune ori de televiziune.

Art. 115 _Dreptul de distribuire a unui program de radiodifuziune ori de televiziune, fixat pe orice fel de suport, se epuizeaza o data cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor acestuia, pe piata interna, de catre titularul de drepturi sau cu consimtamântul acestuia.

Art. 116
Dispozitiile cuprinse in art. 33, 34 si 37 se aplica, prin analogie, si organismelor de radiodifuziune si de televiziune.

Sectiunea a II-a Comunicarea publica prin satelit

Art. 117
(1) Organismele de radiodifuziune si de televiziune, care au ca obiect de activitate comunicarea publica a unor programe prin satelit, trebuie sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dreptului de autor si a drepturilor conexe protejate prin prezenta lege.
(2) In sensul prezentei legi, prin comunicare publica prin satelit se intelege introducerea, sub controlul si responsabilitatea unui organism de radiodifuziune sau de televiziune situat pe teritoriul României, a semnalelor purtatoare de programe destinate captarii de catre public, intr-un lant neintrerupt de comunicare ce conduce la satelit si revine la pamânt.

Art. 118
(1) In cazul in care semnalele purtatoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o forma codificata, introducerea lor in lantul de comunicare este considerata comunicare publica, daca dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitia publicului prin organismul respectiv sau cu consimtamântul sau.
(2) Responsabilitatea comunicarii publice, in cazul in care semnalele purtatoare sunt transmise de un organism situat in afara României, este asigurata astfel :
a) daca semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legatura ascensionala situate pe teritoriul României, responsabilitatea revine persoanei care utilizeaza statia ;
b) daca nu se apeleaza la o statie de legatura ascensionala, dar comunicarea catre public a fost autorizata de catre un organism cu sediul in România, responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o.

Art. 119
(1) Titularii dreptului de autor pot cesiona drepturile lor pentru comunicarea publica prin satelit unui organism de radiodifuziune sau de televiziune, numai printr-un contract incheiat fie prin intermediul unui organism de gestiune colectiva, fie individual.
(2) Contractul-cadru incheiat intre un organism de gestiune colectiva si un organism de radiodifuziune sau de televiziune, pentru comunicarea publica prin satelit a unei categorii de opere apartinând unui anumit domeniu, isi poate produce efectele si fata de titularii de drepturi care nu sunt reprezentati de organismele de gestiune colectiva, daca aceasta comunicare catre public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestra efectuata de catre acelasi organism emitator. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea, in orice moment, sa inlature producerea efectelor contractului-cadru, printr-un contract individual.
(3) Prevederile alin.(2) nu se aplica operelor audiovizuale.

Sectiunea a III-a Retransmiterea prin cablu

Art. 121
(1) Titularii dreptului de autor sau de drepturi conexe isi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu, pe baza contractelor incheiate numai prin intermediul unui organism de gestiune colectiva.
(2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe, pentru retransmiterea prin cablu, se stabileste printr-o metodologie unica, negociata intre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, pe de o parte, si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, pe de alta parte, potrivit procedurilor prevazute la art. 131, 131^1 si 131^2.
(3) In cadrul negocierilor prevazute la alin. (2), se va tine seama de prevederile art. 131^1 alin. (1). Organismele de gestiune colectiva pot solicita tarife forfetare sau procentuale in limita maxima de 1,5% pentru drepturile de autor si, respectiv, 0,5% pentru drepturile conexe, raportate la veniturile obtinute de utilizatori, din activitatea de retransmitere a serviciilor de programe.
(4) Organismul de gestiune colectiva care este colector unic, precum si proportia repartizarii remuneratiei intre categoriile de beneficiari se stabilesc potrivit prevederilor art. 133.
(5) Daca unii titulari de drepturi nu au incredintat gestiunea drepturilor lor unui organism de gestiune colectiva, organismul care gestioneaza drepturile din aceeasi categorie este considerat de drept a fi si gestionarul drepturilor lor. Daca exista in acelasi domeniu mai multe organisme de gestiune colectiva, titularul de drepturi poate opta intre acestea. Revendicarea drepturilor de catre acesti titulari se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii.

Art. 121^1
(1) Prevederile art. 121 alin. (1) nu se aplica drepturilor exercitate de organismele de radiodifuziune sau de televiziune cu privire la propriile emisiuni si servicii de programe, indiferent daca drepturile in cauza le apartin ori le-au fost cesionate de alti titulari de drepturi de autor sau de drepturi conexe. In acest caz, exercitarea dreptului de retransmitere prin cablu de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune se face prin contracte incheiate cu distribuitorii prin cablu, cu exceptia cazurilor in care retransmiterea prin cablu este obligatorie prin lege.
(2) Autorizarea acordata de titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, pentru radiodifuzarea, pe teritoriul României, de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune situat in România, a unui serviciu de programe purtator de drepturi de autor sau de drepturi conexe, include si autorizarea pentru retransmiterea prin cablu, fara plata, de catre distribuitorii prin cablu, a vreunei remuneratii separate catre acesti titulari.