Decizia nr. 134 din 20.02.2014

21.02.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. OPINIA STUDENŢEASCĂ S.R.L.
 cu sediul în Iaşi, Str. Apelor nr. 5, bl. 325, sc. C, et. 4, ap. 18, Jud. Iaşi

 postul RADIO NORD-EST Iaşi, Str. Codrescu nr. 1, Centrul Internaţional de Schimburi „Gaudeaumus”, Jud. Iaşi

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 februarie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat Nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări, în baza solicitării formulate de S.C. OPINIA STUDENŢEASCĂ S.R.L., prin administrator judiciar, înregistrate sub nr. 14204/23.12.2013, cu privire la modificările juridice intervenite în structura acţionariatului. S.C. OPINIA STUDENŢEASCĂ S.R.L. deţine postul postul RADIO NORD-EST (licenţa audiovizuală nr. R 095.1/20.10.1993, eliberată la data de 24.04.2012, decizia de autorizare nr. 016.3-1/11.07.2006, eliberată la data de 26.09.2012 pentru localitatea Iaşi, judeţul Iaşi).
 În urma analizării documentaţiei prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OPINIA STUDENŢEASCĂ S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b). Alin. (1) lit. b) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală.

 Prin solicitarea nr. 14204/23.12.2013 formulată de S.C. EUROBUSINESS LRJ SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. OPINIA STUDENŢEASCĂ S.R.L., au fost notificate modificările în structura acţionariatului S.C. OPINIA STUDENŢEASCĂ S.R.L, solicitându-se modificarea licenţei audiovizuale deţinute pentru postul RADIO NORD-EST din localitatea Iaşi, judeţul Iaşi.
 Astfel, analizând documentaţia depusă în susţinerea solicitării cu privire la modificarea licenţei audiovizuale, membrii Consiliului au constatat că în societate au fost operate modificări ale structurii acţionariatului pentru care nu a fost solicitat în prealabil acordul C.N.A., aşa acum avea obligaţia legală în conformitate cu dispoziţiile legale incidente.
 Faţă de aceste aspecte, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. OPINIA STUDENŢEASCĂ S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 095.1/20.10.1993, eliberată la data de 24.04.2012, decizia de autorizare nr. 016.3-1/11.07.2006, eliberată la data de 26.09.2012 pentru postul RADIO NORD-EST din localitatea Iaşi, judeţul Iaşi) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite, în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat S.C. OPINIA STUDENŢEASCĂ S.R.L., deţinătoare a postului RADIO NORD-EST din localitatea Iaşi, cu somaţie publică, întrucât a modificat structura acţionariatului fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.