Decizia nr. 2 din 09.01.2014

14.01.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
 cu sediul în BUCUREŞTI, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2


 pentru postul de radio MAGIC FM din Sibiu Str. Fraţii Buzeşti, nr. 9, bl. 5, ap. 41, jud. Sibiu

 Întrunit în şedinţă publică în data de 9 ianuarie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie cererea de prelungire licenţă audiovizuală depusă la CNA sub nr. 13390/04.12.2013 de către radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., pentru postul de radio MAGIC FM din Sibiu.
 Postul de radio MAGIC FM din Sibiu aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 507.8/12.05.2004, decizia de autorizare nr. 757.0/14.12.2004 şi reautorizare nr. 757.0-2/14.12.2004).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea cererii menţionate, precum şi a documentelor depuse în dosarul de prelungire licenţă audiovizuală pentru postul MAGIC FM din Sibiu, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 20 alin. (2) din Decizia nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se depune la CNA cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei şi va fi însoţită de următoarele documente, în original :
 a) licenţa audiovizuală ;
 b) decizia de autorizare ;
 c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).
 În şedinţa publică din data de 15.10.2013, Consiliul a aprobat cedarea licenţelor audiovizuale deţinute de S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., pentru posturile de radio KiSS FM, MAGIC FM şi ONE FM către S.C. P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. ca urmare a procesului de divizare a S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
 Întrucât, după aprobarea cedării licenţelor audiovizuale menţionate, cesionarul S.C. P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale instituite de prevederile Deciziei nr. 277/2013, de a depune cerere, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1 din Decizia invocată, completată pentru fiecare licenţă în parte, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 21 alin. (1) din actul normativ invocat, Consiliul nu a avut posibilitatea legală de a elibera licenţele audiovizuale solicitate de S.C. P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. prin cererile de cedare aprobate în şedinţa publică din 15.10.2013.

 Neţinând cont de aceste aspecte, prin cererea înregistrată la CNA cu nr. 13297/02.12.2013, S.C. P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. a solicitat prelungirea licenţei audiovizuale pentru postul MAGIC FM din Sibiu.
 Analizând actele juridice depuse la dosar de către S.C. P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. s-a constatat că acesta nu conţine o serie de documente juridice prevăzute la art. 20 alin. (2) din Decizia nr. 277/2013 şi că cererea de prelungire nu a fost depusă în termenul prevăzut de 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale.
 Ulterior, la data de 04 decembrie 2013, S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a depus cerere de prelungire a licenţei audiovizuale pentru postul de radio MAGIC FM din Sibiu, înregistrată la CNA cu nr. 13390, anexând la dosar documentele prevăzute la art. 20 alin. (2) din Decizia nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare, deşi, potrivit dispoziţiilor legale, avea obligaţia de a depune cererea de prelungire cel mai târziu la data de 25 noiembrie 2013.

 Ţinând cont de faptul că cererea de prelungire a licenţei audiovizuale a fost depusă la CNA în data de 4 decembrie 2013 sub nr. 13390 şi că potrivit deciziei de autorizare audiovizuală durata de valabilitate a licenţei audiovizuale expiră la data de 25.01.2014, Consiliul a constatat că cererea de prelungire a licenţei audiovizuale pentru postul MAGIC FM nu a fost depusă de radiodifuzor în termenul prevăzut la art. 20 alin. (2) din Decizia nr. 277/2013, articol modificat prin Decizia CNA nr. 614/2013, act normativ care a intrat în vigoare la data de 7 noiembrie 2013.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se depune la CNA cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, aceasta fiind însoţită de o serie de documente.

 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :


 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. R 507.8/12.05.2004, al deciziei de autorizare nr. 757.0/14.12.2004 şi reautorizare nr. 757.0-2/14.12.2004, pentru postul de radio MAGIC FM din Sibiu, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Decizia nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., ce deţine pentru postul MAGIC FM din Sibiu are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 6.00 - 14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio MAGIC FM din Sibiu cu somaţie publică, întrucât nu a depus cererea de prelungire a licenţei audiovizuale în termenul legal de 60 de zile prevăzut de art. 20 din Decizia nr. 277/2013.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, cererea de prelungire se depune la CNA cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.