Decizia nr. 318 din 29.04.2014

07.05.2014


envoyer l'article par mail title=

 privind somarea S.C. ROM FIRST S.R.L.
 cu sediul în Piatra Neamţ, Str. Ozana nr. 11, jud. Neamţ

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 aprilie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către distribuitorul de servicii S.C. ROM FIRST S.R.L. a dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 În urma analizării situaţiei prezentate membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. ROM FIRST S.R.L, deţinător al avizului de retransmisie A 1184.5/09.01.2014 pentru localitatea Piatra Neamţ a încălcat prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.

 În fapt, în urma controlului efectuat în data de 10.04.2014 în localitatea Piatra Neamţ s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice deţinută de distribuitor nu era retransmis un program dintre cele prevăzute ca obligatorii la retransmisie de dispoziţiile art. 82 al Legii audiovizualului nr. 504/2002, aşa cum rezultă la poziţia 64 a materialului prezentat în şedinţa Consiliului, ANEXĂ la prezenta decizie, parte integrantă a acesteia.

 Constatând că distribuitorul de servicii nu a respectat prevederile legale cu privire la obligaţia sa de a include în ofertă şi de a retransmite programele din lista must carry, conform prevederilor legale, membrii Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu somaţie publică. În situaţia în care acesta nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.
 Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j), alin. (3) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. ROM FIRST S.R.L., deţinător al avizului de retransmisie pentru localitatea Piatra Neamţ, menţionat în Anexa parte integrantă a prezentei decizii, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii S.C. ROM FIRST S.R.L. are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea menţionată în Anexa la prezenta Decizie, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat programului care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 “Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. ROM FIRST S.R.L. cu somaţie publică pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 82 din Legea audiovizualului, respectiv pentru că oferta de servicii de programe pe care o pune la dispoziţia publicului nu cuprinde o serie de programe din lista “must-carry” obligatorii la retransmisie.