Decizia nr. 531 din 16.09.2014

19.09.2014


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. TELECABLU & NET S.R.L. Oneşti, Str. Dr. Victor Babeş nr. 4, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. 307, jud. Bacău

 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C.TELECABLU & NET S.R.L împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 314/29.04.2014


 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 septembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. TELECABLU & NET S.R.L., înregistrată sub nr. 6786/19.05.2015 împotriva Deciziei CNA nr. 314/29.04.2014 privind somarea societăţii, pentru încălcarea prevederilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate : alin. (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă. alin. (2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

 În fapt, în urma controlului efectuat în data de 09.04.2014 în localitatea Focşani, jud. Vrancea, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice deţinută de distribuitor nu erau retransmise programe prevăzute ca obligatorii la retransmisie de dispoziţiile art. 82 al Legii audiovizualului nr. 504/2002, aşa cum rezultă la poziţia 78 a materialului prezentat în şedinţa Consiliului din data de 29 aprilie 2014 (material ce a constituit ANEXĂ la decizia contestată, parte integrantă a acesteia).
 Astfel, constatând că distribuitorul de servicii nu a respectat prevederile legale cu privire la obligaţia sa de a include în ofertă şi de a retransmite programele din lista must carry, conform prevederilor legale, membrii Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu somaţie publică, prin Decizia nr. 314/29.04.2014.
 Împotriva acestei decizii, S.C. TELECABLU & NET S.R.L a formulat contestaţie, înregistrată la C.N.A. sub nr. 6786/19.05.2015, prin care solicită Consiliului să constate că „societatea nu a încălcat prevederile art. 82 din Legea nr. 504/2002, pentru că a fost în imposibilitatea de a retransmite programele respective din motive ce nu depind de societatea noastră”, afirmaţie în suţinerea căreia a depus o serie din documente.

 Astfel, din documentaţia depusă reiese că, prin adresele emise de radiodifuzorii care deţin posturile locale Atlas TV şi Focus TV, aceştia susţin că nu deţin echipamente tehnice care să permită retransmisia acestor posturi, în sitem digital, de către S.C. Telecablu & Net S.R.L.

 În ceea ce priveşte programele Digi 24 şi Transilvania Live, S.C. Telecablu & Net S.R.L. susţine că aceste posturi se retransmit codat, motiv pentru care nu le poate retransmite, în sistem digital, întrucât societăţile în cauză nu-i pun la dispoziţie echipamentul necesar, deşi a făcut demersuri, inclusiv ulterior somaţiei.

 Cu privire la neretransmiterea analogică a programului Digi 24, S.C. Telecablu & Net SRL nu face nicio referire.

 Distinct de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că, pe de o parte, în temeiul dispoziţiilor art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului decizia contestată putea fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare, fapt ce a fost adus la cunoştinţa S.C. Telecablu & Net SRL prin art. 2 din dispozitivul Deciziei nr. 314/29.04.2014. Pe de altă parte, potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, decizia contestată nu poate fi revocată, în condiţiile în care aceasta a intrat în circuitul civil, producând efecte juridice de la data comunicării.

 Pentru aceste considerente, raportate la prevederile legale invocate, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei, ca nefondată.