Decizia nr. 570 din 30.09.2014

01.10.2014


envoyer l'article par mail title=

 Către :
 S.C. REALITATEA MEDIA S.A. Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea Willbrook, corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 septembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie cererea înregistrată sub nr. 7541/06.06.2014 referitoare la prelungirea valabilităţii licenţei audiovizuale nr. TV309/26.05.2004, cu modificările ulterioare, pentru serviciul de programe REALITATEA TV din TG. MUREŞ, precum şi cererea nr. 10636/03.09.2014 privind acordarea unei licenţei audiovizuale prin reţele de comunicaţii electronice pentru un serviciu de programe cu denumirea REALITATEA TV în TG. MUREŞ, ambele cereri formulate de S.C. REALITATEA MEDIA SA şi înscrise la punctul 3 pe ordinea de zi a şedinţei.

 În şedinţa publică din data de 30 septembrie 2014, analizând Nota nr. 259/23.09.2014 emisă de Biroul Licenţe Autorizări în completarea Notei nr. 256/19.09.2014 (înscrisă la punctul 5 pe ordinea de zi), membrii Consiliului au constatat că nu s-a redactat decizia cu privire la modul de soluţionare a celor două solicitări formulate de S.C. REALITATEA MEDIA SA, conform Extrasului Procesului-verbal din 16.09.2014, şi, în consecinţă, au decis, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca Serviciul Juridic şi Reglementări să întocmească documentul respectiv.

 În ceea ce priveşte cererea înregistrată sub nr. 7541/06.06.2014 referitoare la prelungirea valabilităţii licenţei audiovizuale nr. TV309/26.05.2004, cu modificările ulterioare, pentru serviciul de programe REALITATEA TV din TG. MUREŞ, membrii Consiliului au analizat Nota prezentată de Biroul Licenţe Autorizări, întocmită la data de 12.09.2014.

 Potrivit acestei Note, difuzarea serviciului de programe REALITATEA TV la Tg. Mureş a fost întreruptă din motive tehnice, în perioada 14.02-14.05.2014 şi nu a mai fost ulterior reluată, fapt confirmat de raportul inspectorului teritorial. Din raportul de constatare al inspectorului teritorial pentru zona Mureş şi Harghita, înregistrat la Direcţia Control şi Digitalizare-Serviciul Inspecţie cu nr. SI 185/06.08.2014, a reieşit că la verificările efectuate în data de 25.07.2014 serviciul de programe REALITATEA TV din Tg. Mureş nu difuza program propriu.

 De asemenea, potrivit cererii nr. 10636/03.09.2014, societatea precizează că nu a mai reuşit punerea în funcţiune a emiţătorului staţiei de televiziune REALITATEA TV din Tg. Mureş.

 Deşi cunoştea că se confruntă cu probleme de natură tehnică, societatea a depus totuşi o cerere referitoare la prelungirea valabilităţii licenţei audiovizuale nr. TV309/26.05.2004, cu modificările ulterioare, pentru serviciul de programe REALITATEA TV din TG. MUREŞ, cerere înregistrată sub nr. 7541/06.06.2014. Documentaţia depusă în vederea prelungirii valabilităţii acestei licenţe nu a fost completă, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 20 alin. (31) din Decizia nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 În urma verificării documentelor depuse cu solicitarea înregistrată sub nr. 7541/06.06.2014, s-a constatat că nu au fost depuse următoarele acte, astfel cum a fost consemnat în Nota Biroului Licenţe Autorizări :

  • decizia de autorizare audiovizuală, în original ;
  • declaraţiile notariale ale asociatului majoritar şi în numele SC Realitatea Media SA emise la momentul solicitării prelungirii valabilităţii licenţelor, cele depuse la dosar fiind datate 3 februarie, respectiv 17 februarie 2014 ;
  • certificatul de atestare fiscală eliberat la data solicitării prelungirii valabilităţii licenţelor, cel prezentat la dosar fiind emis la data de 15.04.2014 cu valabilitate 30 de zile ;
  • conform art. 4 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013, titularul licenţelor, prin administrator judiciar CENTU SPRL, trebuie să depună documente oficiale care să ateste acţionariatul asociatului majoritar Strategies Research Investments SRL până la persoană fizică ;
  • strategia editorială pentru perioada de valabilitate a licenţelor audiovizuale, conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) ;
  • proiectul editorial conţinând formatul de principiu al serviciilor de programe REALITATEA TV din Tg. Mureş, enumerarea, descrierea şi clasificarea emisiunilor pe tipuri de program, cu precizarea ponderii diferitelor genuri de programe informative, culturale, educative şi de divertisment, aşa cum sunt dispoziţiile art. 4 alin. (1) lit. e) ;
  • grila de program săptămânală.

 Sub nr. de înregistrare 7540/24.07.2014, societatea a depus la dosarul de prelungire a valabilităţii licenţei audiovizuale următoarele documente :

  • certificatul constatator al acţionarului majoritar Strategies Research Investments SRL, respectându-se prevederile art. 4 alin.2 lit. c) din decizia CNA nr. 277/2013 cu privire la prezentarea structurii acţionariatului titularului licenţei până la persoană fizică ;
  • decizia de autorizare audiovizuală nr. 915.2/04.11.2010 pentru difuzarea serviciului de programe cu denumirea REALITATEA TV în Târgu Mureş, în original.

 S-a constatat că nici datele din decizia de autorizare audiovizuală nu au fost actualizate ca urmare a modificărilor intervenite pe parcurs în licenţa audiovizuală, respectiv schimbarea sediului social al societăţii. Astfel, în decizia de autorizare sediul social al societăţii este în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 6, bl B3A, et. 2, camera 4, sector 4, iar în licenţa audiovizuală nr. TV309.10/26.05.2004 eliberată la 30.04.2013, sediul social figurează în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, corp A, et. 3, camera 5, sector 1.
 Astfel cum rezultă din Nota Biroului licenţe autorizări, data expirării acestei licenţe a fost 21.07.2014.

 Faţă de toate aceste aspecte consemnate în Nota Biroului Licenţe Autorizări din data de 12.09.2014, membrii Consiliului, analizând solicitarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A. de prelungire a valabilităţii licenţei audiovizuale nr. TV309/26.05.2004, cu modificările ulterioare, pentru serviciul de programe REALITATEA TV din TG. MUREŞ, au decis respingerea ei, având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. (31) din Decizia nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit normei invocate, « în cazul în care dosarul de solicitare este incomplet sau prezintă documente într-o formă inadecvată, Biroul licenţe autorizări va cere solicitantului completarea dosarului, comunicându-i acestuia documentele necesare pentru aceasta, precum şi condiţiile în care acestea trebuie prezentate. Completarea dosarului în condiţiile precizate de Biroul licenţe autorizări nu se poate face mai târziu de 15 zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei. Îndeplinirea condiţiilor privind documentele necesare prelungirii licenţei şi termenele de depunere se certifică solicitantului de Biroul licenţe autorizări. Cererea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei este respinsă în situaţia neîndeplinirii termenelor de depunere sau de completare a documentelor şi a condiţiilor în care trebuie depuse documentele ce însoţesc cererea, indicate de Biroul licenţe autorizări. »

 Făcând aplicarea dispoziţiilor legale menţionate anterior, constatând că societatea REALITATEA MEDIA SA nu a depus în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 20 din Decizia nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare, documentele prevăzute pentru prelungirea valabilităţii licenţei audiovizuale, Consiliul a decis, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului, respingerea solicitării de prelungire a licenţei audiovizuale nr. TV309/26.05.2004, cu modificările ulterioare, pentru serviciul de programe REALITATEA TV din TG. MUREŞ.
 De asemenea, Consiliul a constatat că licenţa audiovizualeă menţionată şi-a încetat efectele la data 21.07.2014 prin împlinirea termenului de 9 ani pentru care a fost acordată.

 Separat de cererea de prelungire a licenţei audiovizuale depuse, cunoscând situaţia de fapt a acesteia, societatea REALITATEA MEDIA SA a transmis la CNA şi o altă cerere, înregistrată sub nr. 10636/03.09.2014, adresând Consiliului solicitarea de a analiza posibilitatea acordării unei licenţe audiovizuale pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe cu denumirea Realitatea TV în Tg.Mureş, cu precizarea expresă că, în susţinerea acestei noi cereri, înţelege să se folosească de « documentele juridice » depuse la solicitarea de prelungire, având în vedere că, pănâ la formularea acestei noi cereri, « nu au intervenit alte modificări, respectiv proiect editorial, structura, echipamente recepţie satelit, studio. » Ulterior, prin adresa nr. 10636/11.09.2014, societatea a revenit cu documente privind strategia editorială, grila de program şi structura serviciului de programe.
 În Nota Biroului Licenţe Autorizări s-a precizat că nu a fost depusă documentaţia completă prevăzută de art. 4 din Decizia CNA nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 În şedinţa publică din 16.09.2014, deşi de la dosar lipseau şi alte documente, reprezentanţii societăţii au făcut referire la lipsa dovezii de eşalonare a obligaţiilor fiscale restante şi au invocat faptul că, în opinia lor, planul de reorganizare al societăţii depus suplineşte această dovadă, având în vedere că societatea este în insolvenţă de la data de 06.09.2011.
 Conform prevederilor alin. (2) al art. 51 din Legea audiovizualului (astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 25/2013), în cazul în care o societate înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, dar beneficiază de înlesniri sau reeşalonări la plata acestora, societatea este obligată să depună dovada acordării acestor facilităţi.
 Or, societatea nu a putut să producă această dovadă, respectiv nu a putut prezenta un document emis de ANAF de eşalonare a plăţilor restante la bugetul de stat, document ce poate fi emis de această autoritate a statului cu respectarea prevederilor OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. Faţă de toate aceste aspecte consemnate în Nota Biroului Licenţe Autorizări din data de 12.09.2014, membrii Consiliului au constatat că documentaţia depusă la cererea de solicitare a licenţei audiovizuale nu este completă, nefiind în conformitate cu prevederile art. 4 din din Decizia CNA nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 Această situaţie este reglementată la alin. (8) al art. 4, care prevede : « Cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) este respinsă în situaţia neîndeplinirii termenelor de depunere sau de completare a documentelor şi a condiţiilor în care trebuie depuse documentele ce însoţesc cererea, indicate de Biroul licenţe autorizări. »
 Făcând aplicarea dispoziţiilor legale menţionate, constatând că societatea REALITATEA MEDIA SA nu a depus în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 4 din Decizia nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare, documentele prevăzute pentru acordarea unei licenţei audiovizuale, Consiliul a decis, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului, respingerea solicitării.
 În temeiul prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Se respinge cererea înregistrată sub nr. 7541/06.06.2014, formulată de S.C. REALITATEA MEDIA SA, referitoare la prelungirea valabilităţii licenţei audiovizuale nr. TV309/26.05.2004, cu modificările ulterioare, pentru serviciul de programe REALITATEA TV din TG. MUREŞ.
 Art. 2 : Se respinge cererea înregistrată sub nr. 10636/03.09.2014, formulată de S.C. REALITATEA MEDIA SA, privind acordarea unei licenţei audiovizuale prin reţele de comunicaţii electronice pentru un serviciu de programe cu denumirea REALITATEA TV în TG. MUREŞ.