Decizia nr. 660 din 16.12.2014

17.12.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. ESTRADA TV S.R.L
 cu sediul în Bucureşti, Spl. Unirii nr. 313, corp M, D1, et. 2, cam. 4, sector 3 CUI : 26605260

 pentru postul de televiziune eSTRADA TV – TELEVIZIUNEA ZONEI METROPOLITANE BUCUREŞTI
 Str. Lipscani nr. 53, etaj 2, sector 3

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 decembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări cu privire la solicitarea nr. 12820/31.10.2014 privind modificare licenţă audiovizuală TV- C 678 din 19 iunie 2013 elib. 27 iunie 2013 şi a deciziei de autorizare audiovizuală nr. 1877.0 din data de 27 iunie 2013 eliberată la data de 30 iulie 2013 pentru postul de televiziune eSTRADA TV – Televiziunea Zonei Metropolitane Bucureşti.

 Postul de televiziune eSTRADA TV – TELEVIZIUNEA ZONEI METROPOLITANE BUCUREŞTI aparține radiodifuzorului S.C. ESTRADA TV S.R.L., (licenţa audiovizuală TV-C 678/27.06.2013 elib. la 27.06.2013 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1877.0/30.07.2013 elib. la 30.07.2013).

 În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ESTRADA TV S.R.L a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b). Alin. (1) lit. b) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală.

 Analizând cererea de modificare a licenței audiovizuale şi a deciziei de autorizare aparținând S.C. ESTRADA TV S.R.L., membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a operat modificări în ceea ce priveşte structura acţionariatului începând din data de 22.07.2014, aşa cum reiese din Actul Constitutiv Actualizat al societăţii ESTRADA TV S.R.L., fără a solicita acordul Consiliului, care a luat la cunoștință despre această modificare la data de 31.10.2014, atunci când radiodifuzorul a depus la Consliul Naţional al Audiovizualului toată documentația necesară analizării solicitării.

 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. ESTRADA TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat structura acţionariatului societăţii fără a solicita acordul Consiliului.
 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ESTRADA TV S.R.L., titular al licenţei audiovizuale TV-C 678/27.06.2013 elib. la 27.06.2013 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1877.0/30.07.2013 eliberată la 30.07.2013, pentru postul de televiziune „eSTRADA TV – TELEVIZIUNEA ZONEI METROPOLITANE BUCUREŞTI”, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul eSTRADA TV – TELEVIZIUNEA ZONEI METROPOLITANE BUCUREŞTI cu somaţie publică, întrucât a modificat structura acţionariatului societăţii fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.