Decizia nr. 661 din 16.12.2014

17.12.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. PROFIMUSIC S.R.L .
 cu sediul în Zalău, Str. Gelu Voievod, nr. 21, bl. E4/A, parter, ap. 1, jud. Sălaj

 pentru postul HORA TV
 cu sediul în Zalău, Str. Mihai Viteazu, nr. 41, Astralis, jud. Sălaj

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 decembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări, și raportul Serviciului Inspecție cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe și a structurii programelor difuzate de postul de televiziune Hora TV.
 Postul de televiziune HORA TV aparține radiodifuzorului S.C. PROFIMUSIC S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 269.1/12.10.2010, eliberată la 14.12.2011 şi decizie de autorizare nr. 1750.-1/01.02.2011, eliberată la 14.12.2011).

 În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PROFIMUSIC S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b).
 Alin. (1) lit. b) al art. 54 prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală. Analizând Nota Biroului Licențe Autorizări, membrii Consiliului au constatat că norma invocată nu a fost respectată, în sensul că radiodifuzorul nu a solicitat acordul Consiliului înainte de modificarea intevenită în structura acționariatului.

 Astfel, din situaţia prezentată a rezultat că structura acționariatului existentă în baza de date a CNA este S.C. RCS&RDS SA-50% și Coca Vasile-50%, iar cea din baza de date a ONRC este Coca Vasile-95% și Coca Violeta-5%.
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. PROFIMUSIC S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat structura acționariatului fără a solicita acordul Consiliului.
 Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. PROFIMUSIC S.R.L., titular al licenţei audiovizuale licenţei audiovizuale nr. S-TV 269.1/12.10.2010, eliberată la 14.12.2011 şi al deciziei de autorizare nr. 1750.-1/01.02.2011, eliberată la 14.12.2011, eliberată la 20.11.2007, pentru postul de televiziune „HORA TV”, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat S.C. PROFIMUSIC S.R.L., deținătoare a licenței audiovizuale pentru postul „HORA TV” cu somaţie publică, întrucât a modificat structura acționariatului fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.