Decizia nr. 303 din 28.04.2011

28.04.2011


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. TVMP S.R.L., împotriva Deciziei nr. 228/03.03.2011

S.C. TVMP S.R.L.
PLOIEŞTI, Str. Mihai Bravu nr. 10, jud. Prahova
CUI R 15219700.

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 aprilie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la CNA sub nr. 4427/31.03.2011, formulată de S.C. TVMP S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 228/03.03.2011 privind amendarea cu 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1), (3) şi (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

În fapt, pe parcursul ediţiilor emisiunii „Atitudine”, difuzate în perioada 08-17 februarie 2011, realizatorii au făcut o serie de afirmaţii acuzatoare, nedovedite, la adresa unor oameni politici, instituţii, angajaţi ai administraţiei publice locale, precum şi a altor persoane despre care au discutat în emisiune, fapt de natură să afecteze dreptul acestora la imagine.

Deşi potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (3) şi (4) din Codul audiovizualului, realizatorii au obligaţia să respecte dreptul persoanei la imagine şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios, aceştia nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii legale, utilizând ei înşişi un limbaj licenţios la adresa persoanelor despre care au discutat în emisiune.

Având în vedere aceste aspecte, prin Decizia nr. 228/03.03.2011, Consiliul a sancţionat radiodifuzorul S.C. TVMP S.R.L. cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

Cu privire la motivele invocate de radiodifuzor în contestaţia formulată, vă precizăm următoarele :

- Deşi, susţineţi că emisiunea „Atitudine” „este o producţie în care cei doi realizatori îşi exprimă şi asumă propriile opinii”, vă precizăm că, potrivit art. 3 alin. (3) din Legea audiovizualului, răspunderea pentru conţinutul serviciilor de programe difuzate, inclusiv al comunicărilor comerciale audiovizuale, revine, în condiţiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale.

Legiuitorul a stabilit obligaţii şi în sarcina realizatorilor de emisiuni audiovizuale, potrivit art. 42 alin. (3) şi (4) din Codul audiovizualului (în vigoare la data săvârşirii faptei), reglementări care prevăd că realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios.

În raport de aceste dispoziţii, realizatorii ediţiilor difuzate în perioada 08-17 februarie 2011 nu au respectat dreptul persoanei la imagine, în sensul că au folosit termeni depreciativi şi jignitori la adresa Consiliului Local care a votat hotărârea privind obligaţia cetăţenilor oraşului Ploieşti de a se branşa la reţeaua de canalizare, au folosit cuvinte jignitoare la adresa ministrului sănătăţii, a d-lui Florin Dragomir, şef al SIPI Prahova, a şefului Poliţiei comunitare, cât şi la adresa specialiştilor de la serviciul contabilitate ce aparţine acestei instituţii, fapte de natură a le prejudicia dreptul acestor persoane la imagine.

Mai mult decât atât, cei doi realizatori au adus acuzaţii nedovedite la adresa prefectului judeţului Prahova, dl. Adrian Dobre, despre care realizatorul Dragoş Pătraru a afirmat că, în calitate de „trezorier al partidului”, strânge şpăgile pentru partid şi bani negri pentru campanie, precum şi la adresa Autorităţii Naţionale a Vămilor, despre care realizatorul Bogdan Stoica a afirmat că “E coruptă 100%”, fără să aducă dovezi cu privire la săvârşirea acestor fapte de către persoanele incriminate.

De asemenea, în calitate de realizatori de emisiuni audiovizuale au obligaţia de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios, cu atât mai mult cu cât ei înşişi au adresat cuvinte injurioase persoanelor despre care au discutat în emisiune.

- Cu privire la susţinerea potrivit căreia emisiunea aduce în discuţie situaţii şi fapte cunoscute audienţei şi că a lipsit un istoric pentru fiecare subiect abordat, apreciem că toţi radiodifuzorii au dreptul de a informa publicul despre fapte sau evenimente de interes public, însă acest lucru trebuie făcut cu responsabilitate şi cu obligaţia de a nu aduce atingere imaginii şi reputaţiei persoanelor despre care se discută în emisiune, indiferent de funcţia pe care o deţine o persoană, titularul licenţei audiovizuale având obligaţia de a difuza orice program cu respectarea tuturor prevederilor legale din domeniul audiovizualului.

Orice drept fundamental, consacrat de norme juridice interne sau internaţionale, are caracter legitim numai în măsura în care este exercitat cu bună credinţă, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor şi intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept.

În acest sens, apreciem ca nefondată afirmaţia potrivit căreia „atunci când primarul oraşului este acuzat că minte şi că nu-şi respectă cuvântul, ar fi imposibil să fie aduse în discuţie nenumăratele episoade care stau mărturie din primii ani de mandat...”, şi că „... un astfel de demers ar fi redundant în ochii telespectatorilor deja familiarizaţi cu personajul/subiectul în cauză...”, întrucât în situaţia în care unei persoane i se aduc acuzaţii pentru fapte sau comportamente ilegale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, indiferent dacă aceste fapte s-au petrecut anterior difuzării emisiunii, astfel cum susţineţi.


- În ceea ce priveşte argumentul potrivit căruia sunteţi de acord că acuzaţiile trebuie susţinute cu dovezi, însă consideraţi că procedura este valabilă numai în cazul acuzaţiilor noi, vă învederăm faptul că legiuitorul nu a făcut o distincţie după cum acuzaţiile sunt mai noi sau cunoscute publicului.

- Faţă de aprecierile făcute la adresa şefului Poliţiei Comunitare Ploieşti şi a altor factori de decizie din Ploieşti, despre care aţi discutat în emisiune, aveaţi obligaţia de a respecta dreptul acestor persoane la imagine, consfinţit atât de legislaţia audiovizuală, cât şi de Legea fundamentală la art. 30 alin. (6), chiar dacă, aşa cum afirmaţi „stau realităţi cunoscute de comunitatea locală...”, „... situaţii de care se lovesc cetăţenii oraşului...”.

- Cu toate că cei doi realizatori puteau să facă aprecieri critice la adresa d-nei Roberta Anastase, exprimându-şi opinia în legătură cu activitatea sa în calitate de Preşedinte al Camerei Deputaţilor, aceste aprecieri puteau fi făcute în limitele decenţei, fără folosirea unor cuvinte vulgare la adresa Domniei sale, chiar dacă, aşa cum precizaţi, aceste expresii sunt admise în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române.

Faţă de acest aspect, radiodifuzorul avea obligaţia de a-şi lua toate măsurile ce se impun, pentru ca un serviciu de programe să se desfăşoare cu respectarea dispoziţiilor legale.

- Apreciem ca nefondată afirmaţia potrivit căreia „Vama Ploieşti este coruptă”, întrucât, potrivit prevederilor legale, afirmaţiile acuzatoare, trebuie susţinute cu dovezi, or, în cazul de faţă, informaţia a fost percepută de public în mod echivoc, fără ca radiodifuzorul să aducă dovezi în susţinerea celor afirmate.

- Referitor la susţinerea potrivit căreia „niciunul dintre cei menţionaţi în decizia CNA nu a solicitat un drept la replică”, vă învederăm că legislaţia din domeniul audiovizualului prevede posibilitatea pentru persoana căreia i-au fost aduse prejudicii de imagine prin difuzarea unei emisiuni de a beneficia de dreptul la replică sau să se poată adresa instanţei judecătoreşti, însă, acest fapt nu exclude intervenţia autorităţii publice, respectiv a C.N.A., de a sancţiona faptele ce constituie contravenţii, în scopul evitării, pe viitor, ca astfel de abateri de la normele legale să nu se mai repete.

Faptul că persoanele acuzate de fapte sau comportamente ilegale nu şi-au exprimat opţiunea de a beneficia de dreptul la replică, nu-l absolvă pe radiodifuzor de răspunderea pentru nerespectarea dispoziţiilor privind dreptul la imagine al persoanei.

Legiuitorul nu a instituit dreptul la replică ca pe o obligaţie în sarcina persoanelor ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate, ci ca pe o posibilitate de care pot beneficia aceste persoane.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că modalitatea în care au fost difuzate ediţiile emisiunii „Atitudine” a fost de natură să afecteze dreptul la imagine a persoanei, prin folosirea unui limbaj jignitor şi depreciativ la adresa persoanelor despre care s-a discutat în emisiune, fapt ce contravine prevederilor menţionate mai sus.

Punând în discuţie situaţia de fapt şi temeiurile de drept reţinute în Decizia nr. 228/03.03.2011, membrii Consiliului au decis că sancţiunea a fost corect aplicată, decizia fiind întemeiată, iar motivele invocate de radiodifuzor în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să demonstreze netemeinicia deciziei, respectiv inexistenţa faptelor constatate la stabilirea amenzii aplicate.

Radiodifuzorii trebuie să aibă în vedere faptul că deontologia jurnalistică presupune ca presa, inclusiv spaţiul audiovizual, să se supună unor reguli şi principii ale valorilor morale, iar obligaţia de a nu aduce atingere dreptului la imagine a persoanelor incumbă oricărui radiodifuzor.

Pentru toate aceste considerente, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au decis respingerea contestaţiei formulate de S.C. TVMP S.R.L., ca neîntemeiată, şi menţinerea Deciziei nr. 228/03.03.2011.