Decizia nr. 1077 din 26.10.2010

26.10.2010


envoyer l'article par mail title=

privind obligarea radiodifuzorului
S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.
de a difuza, în termen de 24 de ore de la comunicare,
sonor şi vizual,
timp de 10 minute, între orele 19.00-19.10,
numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A.

S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. CUI 7286318
Str. Oţelarilor bl. 65, sc. A, ap. M2
Loc. Sibiu Jud. Sibiu

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 octombrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat Raportul întocmit în data de 22.09.2010 de Serviciul Inspecţie şi completat prin Nota din 25.10.2010, în baza reclamaţiilor înregistrate la C.N.A. sub nr. 11943/15.09.2010 şi nr. 11974/15.09.2010, referitoare la difuzarea unui program local de către radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.

Radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV-C 504/16.03.2010 şi decizia de autorizare nr. 1682.0/22.04.2010 pentru postul TV TELELOVIŞTEA în localitatea Bumbueşti, judeţul Vâlcea.

Consiliul a analizat documentaţia prezentată de Serviciul Inspecţie cu privire la modul de funcţionare a postului TV TELELOVIŞTEA.

În fapt, prin Decizia nr. 179/19.01.2010, S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât a difuzat program propriu local, sub denumirea TELELOVIŞTEA, fără a deţine licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală, fapt ce contravine prevederilor art. 50 alin. (1) şi 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit acestor dispoziţii, furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi poate începe numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală. Or, societatea difuza programul menţionat în lipsa acestor documente, a căror obţinere este prealabilă transmiterii efective a programului respectiv.

Ca urmare a sancţiunii aplicate prin Decizia nr. 179/19.01.2010, radiodifuzorul a înţeles să se conformeze dispoziţiilor legale numai în privinţa respectării art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului (referitoare la obţinerea licenţei audiovizuale), iar nu şi în privinţa respectării art. 58 alin. (1) din aceeaşi lege (referitoare la obţinerea deciziei de autorizare), deşi aceste documente sunt în mod intrinsec legate unul de celălalt, obţinerea lor constituind un demers unitar ce dă posibilitatea funcţionării în mod legal a unui program audiovizual.

Constatând că dispoziţiile Deciziei nr. 179/19.01.2010 au fost numai parţial aduse la îndeplinire, în sensul că radiodifuzorul a făcut demersuri de obţinere a licenţei audiovizuale, dar nu şi de obţinere a deciziei de autorizare, Consiliul a decis, prin Decizia nr. 371/30.03.2010, sancţionarea societăţii cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului (şi a altor prevederi, respectiv art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din aceeaşi lege). Potrivit art. 58 alin. (1), furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României poate începe numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală. Ca urmare a sancţiunilor primite, radiodifuzorul a obţinut de la C.N.A. ambele documente, respectiv licenţa audiovizuală şi decizia de autorizare pentru difuzarea unui program tip « videotext ».

Ulterior, prin cererea nr. 20/27.04.2010, înregistrată la C.N.A. sub nr. 5852/29.04.2010, radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a solicitat Consiliului aprobarea « cererii de acordare a licenţei pentru transmitere de programe şi creare studio ».

Din analizarea documentelor depuse cu această ocazie, a rezultat că, deşi societatea a solicitat Consiliului acordarea unei noi licenţe, documentele depuse aveau în vedere modificarea formatului de principiu şi a structurii programelor licenţei tip « videotext » deja deţinute.

În aceste condiţii, prin adresa nr. 5994/04.05.2010, C.N.A. i-a comunicat radiodifuzorului că, pentru modificările solicitate, în vederea obţinerii acordului Consiliului, este necesară depunerea unor documente, ce au fost precizate detaliat.

După ce această adresă a fost comunicată, radiodifuzorul nu a întreprins niciun demers din care să rezulte intenţia sa de a difuza programe audiovizuale în mod legal, în sensul că nu a transmis la C.N.A. niciun document dintre cele prevăzute de legislaţia audiovizuală.

Cu toate acestea, el a continuat să difuzeze un program audiovizual care nu se încadrează în categoria tip « videotext » (pentru care deţine licenţă audiovizuală). Programul « videotext » consta în prezentarea pe ecran de informaţii despre serviciile CATV TELELOVIŞTEA, orarul casieriei, informaţii locale şi generale, anunţuri şi mică publicitate, 24 de ore /zi.

Acest fapt a fost analizat în şedinţa publică din 17 august 2010, când Consiliul a constatat, pornind de la Raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, ca urmare a primirii mai multor sesizări, că S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a modificat formatul de principiu al serviciului de programe tip « videotext » pentru care deţine licenţă, fără să solicite Consiliului acordul cu cel puţin 30 de zile înainte, difuzând un program local, precum şi videoclipuri cu muzică populară.

În aceste condiţii, prin Decizia nr. 862/17.08.2010, S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 25.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 488/2010, precum şi ale art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Cu toate acestea, radiodifuzorul a continuat să procedeze în acelaşi fel, acest fapt fiind consemnat în Raportul întocmit de inspectorul audiovizual în data de 22.09.2010 şi completat prin Nota din 25.10.2010. Potrivit acestor documente, postul TV TELELOVIŞTEA a difuzat un program local, constând în emisiuni cu imagini în mişcare, de exemplu : reportaje, emisiune cu comentariul d-lui Gheorghe Nicolae, videoclipuri cu muzică populară şi manele, deşi postul este licenţiat pentru oferirea de informaţii despre serviciile CATV TELELOVIŞTEA, orarul casieriei, informaţii locale şi generale, anunţuri şi mică publicitate.

Aceste documente au fost analizate în şedinţa publică din 26.10.2010, şedinţă la care a participat şi reprezentantul societăţii.

Cu acest prilej, acesta a susţinut că a difuzat programe audiovizuale în baza reglementărilor legale referitoare la aprobarea tacită, având în vedere cererea sa nr. 20/27.04.2010, înregistrată la C.N.A. sub nr. 5852/29.04.2010.

Sub acest aspect, O.U.G. nr. 27/2003 prevede la art. 6 condiţiile în care operează aprobarea tacită. Astfel, solicitantul autorizaţiei depune, o dată cu cererea, documentaţia completă, întocmită potrivit prevederilor legale care reglementează procedura de autorizare respectivă, iar, la depunerea cererii privind eliberarea autorizaţiei, solicitantul va primi, în scris, din partea autorităţii administraţiei publice, pe lângă numărul şi data înregistrării cererii, şi informaţii exprese cu privire la termenul legal de soluţionare a acesteia, cu menţiunea că cererea respectivă este supusă sau nu procedurii aprobării tacite.

Pentru a opera dispoziţiile art. 7 din O.U.G. nr. 27/2003, care prevăd că, după expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea autorizaţiei şi în lipsa unei comunicări scrise din partea autorităţii administraţiei publice, solicitantul poate desfăşura activitatea pentru care s-a solicitat autorizarea, ar fi trebuit să fie îndeplinite condiţiile de la art. 6.

Or, societatea TELELOVIŞTEA SRL nu a procedat în conformitate cu prevederile legale invocate, motiv pentru care nici art. 7 al O.UG. nr. 27/2003 nu îşi poate găsi aplicabilitatea în prezenta situaţie. Astfel, autoritatea nu numai că a răspuns petentului prin adresa nr. 5994/04.05.2010, nefiind într-o poziţie de pasivitate, dar societatea nici nu a făcut vreun demers care să conducă la concluzia că ne-am afla în situaţia unei aprobări tacite.

De asemenea, potrivit aceluiaşi articol, « pentru obţinerea documentului oficial prin care se permite desfăşurarea activităţii, prestarea serviciului sau exercitarea profesiei, solicitantul se poate adresa autorităţii în cauză sau direct instanţei judecătoreşti. » Or, în situaţia în care petentul ar fi considerat că demersul său se află sub incidenţa acestor prevederi şi că ar fi îndreptăţit la obţinerea licenţei audiovizuale, el ar fi fost obligat să acţioneze în sensul prevederilor invocate.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a considerat că prevederile legale referitoare la aprobarea tacită nu sunt aplicabile.

Analizând situaţia de fapt consemnată în Raportul întocmit de inspectorul audiovizual în data de 22.09.2010 şi completat prin Nota din 25.10.2010, Consiliul a considerat că radiodifuzorul continuă să difuzeze un program neautorizat, fiind înfrânte din nou dispoziţiile art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori.

Potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului, licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde (...) formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

Conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Decizia nr. 488/2010, radiodifuzorii au obligaţia să notifice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală.

De asemenea, potrivit art. 17 alin. (2) din decizia invocată mai sus, în vederea modificării formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programului, radiodifuzorii au obligaţia să solicite acordul Consiliului cu cel puţin 30 de zile înainte de a produce modificarea.

În concluzie, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA SRL a încălcat repetat dispoziţiile din Legea audiovizualului referitoare la autorizarea programelor audiovizuale, apreciind ca fiind deosebit de grav faptul că o societate comercială interesată să funcţioneze pe piaţa audiovizuală, titulară a unei licenţe audiovizuale, desfăşoară activităţi pe această piaţă fără a deţine autorizările legale atunci când intenţionează să îşi dezvolte activităţile de tip audiovizual. O astfel de atitudine contravine legislaţiei audiovizuale şi principiilor de concurenţă loială între concurenţii de pe piaţa audiovizuală.

În consecinţă, membrii Consiliului au decis sancţionarea radiodifuzorului S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. cu obligaţia de a difuza timp de 10 minute, în termen de 24 de ore de la comunicare, între orele 19.00 şi 19.10, numai textul deciziei de sancţionare, în temeiul prevederilor art. 95 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Sancţiunea a fost aplicată cu respectarea condiţiei prevăzute de art. 95 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului, condiţie potrivit căreia aceasta putea fi aplicată numai gradual şi, numai după ce, în prealabil, radiodifuzorul a mai fost amendat de cel puţin două ori.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (2) al art. 95ˆ2 din Legea audiovizualului, o eventuală contestaţie nu suspendă de drept sancţiunea.

Constatând că au fost îndeplinite condiţiile legale prevăzute de dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L., ce deţine licenţa audiovizuală nr. TV-C 504/16.03.2010 şi decizia de autorizare nr. 1682.0/22.04.2010 pentru postul TV TELELOVIŞTEA în localitatea Bumbueşti, judeţul Vâlcea, se sancţionează cu obligaţia de a difuza, timp de 10 minute, în termen de 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 19.00 - 19.10, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A.

În conformitate cu dispoziţiile art. 95 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a difuza, timp de 10 minute, sonor şi vizual, în intervalul orar 19.00-19.10, în termen de 24 de ore de la comunicare, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TV TELELOVIŞTEA cu obligaţia de a difuza, în 24 de ore de la comunicare, timp de 10 minute, sonor şi vizual, în intervalul orar 19.00-19.10, următorul text :

<< Consiliul Naţional al Audiovizualului a constatat că radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA SRL a încălcat repetat dispoziţiile din Legea audiovizualului referitoare la autorizarea programelor audiovizuale.

Prin Decizia nr. 179/19.01.2010, S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât a difuzat program propriu local, sub denumirea TELELOVIŞTEA, fără a deţine licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală, fapt ce contravine prevederilor art. 50 alin. (1) şi 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit acestor dispoziţii, furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi poate începe numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală. Or, societatea difuza programul menţionat în lipsa acestor documente, a căror obţinere este prealabilă transmiterii efective a programului respectiv.

După obţinerea licenţei audiovizuale, radiodifuzorul a continuat să difuzeze programul tip "videotext" fără a obţine şi decizia de autorizare, motiv pentru care a fost sancţionat cu amendă de 20.000 lei prin Decizia nr. 371/30.03.2010.

Ca urmare a sancţiunilor primite, radiodifuzorul a obţinut de la C.N.A. ambele documente, respectiv licenţa audiovizuală şi decizia de autorizare pentru difuzarea unui program tip "videotext".

Ulterior, radiodifuzorul a formulat, în luna aprilie 2010, o cerere prin care a solicitat Consiliului acordul pentru acordarea unei noi licenţe audiovizuale, pentru transmitere de programe şi creare studio. Din analizarea documentelor depuse cu această ocazie, a rezultat că, deşi societatea a solicitat Consiliului acordarea unei noi licenţe, documentele depuse aveau în vedere modificarea formatului de principiu şi a structurii programelor licenţei tip "videotext" deja deţinute.

În aceste condiţii, prin adresa nr. 5994/04.05.2010, C.N.A. i-a comunicat radiodifuzorului că, pentru modificările solicitate, în vederea obţinerii acordului Consiliului, este necesară depunerea unor documente, ce au fost precizate detaliat.

După ce această adresă a fost comunicată, radiodifuzorul nu a întreprins niciun demers din care să rezulte intenţia sa de a difuza programe audiovizuale în mod legal, în sensul că nu a transmis la C.N.A. niciun document dintre cele prevăzute de legislaţia audiovizuală.

Cu toate acestea, el a continuat să difuzeze un program audiovizual care nu se încadrează în categoria tip "videotext" (pentru care deţine licenţă audiovizuală). Programul "videotext" consta în prezentarea pe ecran de informaţii despre serviciile CATV TELELOVIŞTEA, orarul casieriei, informaţii locale şi generale, anunţuri şi mică publicitate, 24 de ore/zi.

În aceste condiţii, prin Decizia nr. 862/17.08.2010, S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 25.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 488/2010, precum şi a altor prevederi din aceeaşi lege.

Ca urmare a Raportului întocmit de Serviciul Inspecţie în luna septembrie 2010, Consiliul a constatat că radiodifuzorul continuă să difuzeze un program neautorizat, fiind înfrânte din nou dispoziţiile art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori.

Potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului, licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde (...) formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

Conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Decizia nr. 488/2010, radiodifuzorii au obligaţia să notifice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală.

De asemenea, potrivit art. 17 alin. (2) din decizia invocată mai sus, în vederea modificării formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programului, radiodifuzorii au obligaţia să solicite acordul Consiliului cu cel puţin 30 de zile înainte de a produce modificarea.

În concluzie, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA SRL a încălcat repetat dispoziţiile din Legea audiovizualului referitoare la autorizarea programelor audiovizuale, apreciind ca fiind deosebit de grav faptul că o societate comercială interesată să funcţioneze pe piaţa audiovizuală, titulară a unei licenţe audiovizuale, desfăşoară activităţi pe această piaţă fără a deţine autorizările legale atunci când intenţionează să îşi dezvolte activităţile de tip audiovizual. O astfel de atitudine contravine legislaţiei audiovizuale şi principiilor de concurenţă loială între concurenţii de pe piaţa audiovizuală.>>