Decizia nr. 1091 din 28.10.2010

28.10.2010


envoyer l'article par mail title=

S.C. UNICORN PROCUCTIONS S.R.L.,
MOGOŞOAIA, str. Plantelor nr. 3, jud. Ilfov

pentru postul de televiziune COSMOS TV
cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Şerban Vodă nr. 213-214, sector 4

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 octombrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat situaţia prezentată de Biroul Licenţe-Autorizări cu privire la funcţionarea postului de televiziune COSMOS TV.

Postul de televiziune COSMOS TV aparţine radiodifuzorului S.C. UNICORN PROCUCTIONS S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 151/15.06.2006 şi a deciziei de autorizare nr. 1230.0/18.01.2007. În fapt, conform deciziei de autorizare nr. 1230.0/18.01.2007 amplasamentul postului de televiziune COSMOS TV este situat în Bucureşti, str. Calea Şerban Vodă nr. 213-214, sector 4.

La data de 24 martie 2009, prin adresele înregistrate la CNA cu nr. 4497 şi 4498, radiodifuzorul a notificat Consiliului deschiderea unui punct de lucru temporar în care va funcţiona provizoriu postul de televiziune COSMOS TV, întrucât vechiul amplasament a fost supus unui proces de retehnologizare, modernizare şi extindere.

Solicitarea a fost reiterată de radiodifuzor, în cursul anului 2009, prin adrese succesive, Consiliul comunicându-i acestuia că are obligaţia de a solicita autorizarea noului amplasament, astfel cum prevedeau dispoziţiile Deciziei nr. 403/2005, în vigoare la acea dată.

Astfel, prin adresa nr. 4671/26.03.2009, Consiliul a solicitat radiodifuzorului să îi comunice structura serviciului de programe pentru un interval de o săptămână, precum şi documente cu privire la reautorizarea serviciului media audiovizual, însoţite de o cerere referitoare la funcţionarea provizorie a postului COSMOS TV în alt amplasament decât cel pentru care i s-a eliberat iniţial, decizia de autorizare audiovizuală.

La data de 10 aprilie 2009, prin adresa nr. 158, înregistrată la CNA cu nr. 5538, radiodifuzorul a transmis Consiliului structura serviciului de programe, precum şi cererea de solicitare a funcţionării provizorii a postului COSMOS TV, pentru o perioadă de 4 luni, din noul amplasament.

Prin adresa de răspuns nr. 5839/15.04.2009, CNA a comunicat radiodifuzorului că nu respectă dispoziţiile legale cu privire la modificarea deciziei de autorizare, sens în care i-a solicitat să depună dosarul de autorizare pentru noul amplasament, cu obligaţia de a comunica pentru ce perioadă provizorie va funcţiona postul COSMOS TV potrivit structurii serviciului de programe comunicat, având în vedere faptul că, la momentul respectiv, postul funcţiona cu un serviciu de programe pe tematică muzicală, iar licenţa audiovizuală a fost acordată pentru un post cu o structură de programe generalistă.

La data de 27.05.2009, prin adresa nr. 169, radiodifuzorul a solicitat autorizare provizorie în locaţia din Calea Floreasca nr. 111-113, pe o durată de 3 luni, fără a depune documentaţie în acest sens, anexând structura de servicii de programe valabilă pentru perioada 01.04-30.06.2009.

Prin adresa de răspuns nr. 8491/29.05.2009, Consiliul a reiterat aceleaşi aspecte cu privire la respectarea condiţiilor de autorizare a studioului pentru noul amplasament în care funcţiona postul de televiziune COSMOS TV, comunicându-i radiodifuzorului că acest lucru urmează să se facă potrivit dispoziţiilor Deciziei nr. 403/2005.

La începutul anului 2010, prin adresa CNA nr. 530/15.01.2010, Consiliul a solicitat radiodifuzorului să-i comunice situaţia funcţionării postului COSMOS TV.

Urmare adresei menţionate, radiodifuzorul a comunicat Consiliului că întâmpină dificultăţi în deschiderea punctului de lucru (adresa nr. 5, înregistrată la CNA cu nr. 618/18.01.2010).

C.N.A. a transmis radiodifuzorului, prin adresa nr. 885/22.01.2010, că deschiderea punctului de lucru nu are nicio legătură cu autorizarea noilor spaţii redacţionale şi de producţie pentru serviciul de programe de televiziune cu denumirea COSMOS TV şi că radiodifuzorul trebuie să respecte procedura de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 403/2005.

La data de 13 iulie 2010, prin adresa CNA nr. 9527, Consiliul a solicitat radiodifuzorului S.C. UNICORN PRODUCTION S.R.L. informaţii cu privire la situaţia serviciului de programe COSMOS TV, ţinând cont de faptul că, la data de 24.03.2009, a comunicat Consiliului că a deschis un punct de lucru temporar, în care va funcţiona provizoriu postul de televiziune, fără însă a solicita autorizarea acestuia.

În şedinţa publică din 07 septembrie 2010, Consiliul a luat în discuţie adresa înregistrată la CNA cu nr. 10104/27.07.2010, prin care radiodifuzorul S.C. UNICORN PROCUCTIONS S.R.L. a solicitat prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a documentelor care să ateste modificarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru postul COSMOS TV.

Analizând situaţia serviciului de programe COSMOS TV, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 şi 13 din Decizia nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori (act normativ care a înlocuit Decizia nr. 403/2005), motiv pentru care a decis adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului în cauză şi a dispus intrarea în legalitate, în termen de 30 de zile de la data comunicării Deciziei CNA nr. 911/07.09.2010, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului.

În urma documentelor puse la dispoziţie de Biroul Licenţe Autorizări în sedinţa publică din ziua de 28 octombrie 2010, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu s-a conformat celor dispuse prin Decizia nr. 911/07.09.2010 şi că difuzarea serviciului de programe pentru care a obţinut licenţă este întreruptă pe o perioadă mai mare decât termenul legal prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus retragerea licenţei audiovizuale nr. S-TV 151/15.06.2006.

Supusă la vot, propunerea de retragere a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Se retrage licenţa audiovizuală nr. S-TV 151/15.06.2006 deţinută de radiodifuzorul S.C. UNICORN PROCUCTIONS S.R.L.